Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка Оцінка ефективності керування.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2018
Размер:
182.27 Кб
Скачать

4 Завдання розрахункової роботи

1) Аварійне відключення однієї з повітряних ліній 750 кВ (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема енергооб’єднання

За допомогою програми «Розрахунок параметрів післяаварійного режиму» розрахувати параметри режиму енергооб’єднання та перевірити умову Рпер > Рдоп. У разі виконання вказаної умови необхідне аварійне розвантаження – ВГ та ВН.

Потрібно обрати керуючі діяння ВГ та ВН такі, щоб kефВГ  0,3 і kефВН  0,7, а fдоп(-) = - 0,4 Гц. Послідовність обрання ВГ та ВН:

  • прийняти тільки РВГ одного енергоблоку АЕС;

  • визначити зміну частоти при цьому та співставити її з допустимою;

  • обрати РВН < РВГ за умови f = fдоп(-) = - 0,4 Гц;

  • визначити kефВГ та kефВН.

2) Визначити приблизне розташування електричного центру хитань при двочастотному асинхронному режимі, використавши в розрахунку значення активних та реактивних опорів автотрансформаторів зв’язку (розраховані по програмі «Розрахунок параметрів післяаварійного режиму»).

Додаток а Алгоритм розрахунку параметрів післяаварійного режиму енергооб’єднання

1) Розрахунок потужностей:

(А.1)

2) Розрахунок параметрів лінії

(А.2)

де x0, r0 і q0 на 100 км лінії.

3) Приведення параметрів автотрансформаторів енергооб’єднання до ступіні найвищої напруги (використати вихідні опори автотрансформаторів, що приведені до ступіні середньої напруги):

(А.3)

4) Розрахунок мережі з включеними шунтуючими реакторами:

(А.4)

5) Перевірка критерію завантаження автотрансформаторів для визначення кількості автотрансформаторів:

(А.5)

Якщо умова не виконується, то приймається кількість автотрансформаторів (n+1), після чого повторюється розрахунок мережі.

6) Розрахунок напруги U2 в кінці лінії при включених шунтуючих реакторах:

(А.6)

7) Розрахунок напруги U2 в кінці лінії при відключених шунтуючих реакторах:

(А.7)

8) Розрахунок максимуму кутової характеристики та максимально допустимої потужності для лінії, що залишилася в роботі:

(А.8)

Список літератури

  1. Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: Учебник для ВУЗов / Под ред. А.Ф. Дьякова. – М.: Изд. НЦ ЭНАС, 2001. – 504 с.

  2. Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 390 с.

  3. Совалов С.А., Семенов В.А. Противоаварийное управление в энергосистемах. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 416 с.

  4. Веников В.А., Худяков В.В., Анисимова Н.Д. Электрические системы, т.3. Передача энергии переменным и постоянным током высокого напряжения. Под ред. В.А. Веникова. Учебн. пособие для электроэнерг. ВУЗов. М., «Высшая школа», 1972. – 368 с.

Навчальне видання

Методичні вказівки для виконання розрахункового завдання

«Оцінка ефективності керування потужністю для забезпечення статичної стійкості в післяаварійних режимах»

з дисципліни «Автоматизація енергосистем» для студентів спеціальності

7.090602

«Електричні системи та мережі».

Українською мовою

Упорядники: МІНЧЕНКО Анатолій Андрійович,

ФЕДОСЕЄНКО Олена Миколаївна,

КУЗНЕЦОВА Марія Юріївна,

Кузнецов Олег Леонідович

Відповідальний за випуск В.О. Бондаренко

Роботу до виконання рекомендував Ю.М. Вепрік

В авторській редакції

План 2009 р., поз. /

Підп. до друку Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Друк – ризографія. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 1,0.

Обл. – вид. арк.. 1,2. Наклад 50 прим. Зам. № . Ціна договірна.

Видавничий центр НТУ «ХПІ».

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК №116 від 10.07.2000р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.