Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kolyeno_I_Gordiyenko_Ye_Yermilova_K_Finansi_201....doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.11.2018
Размер:
2.6 Mб
Скачать

229

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

І.В. Колєно, Є.С. Гордієнко, К.В.Єрмілова

для студентів економічних спеціальностей

ДОНЕЦЬК - 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

І.В. Колєно, Є.С. Гордієнко, К.В.Єрмілова

ФІНАНСИ.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів економічних спеціальностей

Затверджено:

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № від " " _______ 2010 р.

Схвалено навчально-методичною радою університету

Протокол №___ від "___"________2010 р.

ДОНЕЦЬК - 2010

ББК 65.261я73

К 60

УДК 336(076.6)

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. О.С. Кравченко,

канд. екон. наук, доц. О.В. Іванова

Колєно І. В.

К 60 Фінанси. Опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів; І. В. Колєно, Є. С. Гордієнко, К.В.Єрмілова. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 225с.

Фінанси являють собою досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Як і будь-яке явище, вони можуть розглядатися на різних рівнях узагальнення і деталізації. Звідси походить формування блоку фінансових дисциплін, який можна поділити на три рівні:

 • загальна теорія фінансів;

 • характеристика окремих сфер і ланок фінансових відносин (фінанси підприємств, страхова справа, державні фінанси, зокрема бюджетна та податкова системи, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, гроші і кредит);

 • характеристика форм фінансових відносин і методів фінансової діяльності (фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, бюджетний менеджмент, податковий менеджмент, міжнародні кредитно-розрахункові операції, банківські операції, ринок фінансових послуг тощо).

Опорний конспект лекцій з дисципліни (модулю) «Фінанси» призначений для використання в навчальному процесі лекторами, асистентами, студентами денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей при проведенні аудиторних занять та в ході організації самостійної роботи студентів. Конспект лекцій складено у відповідності до робочої навчальної програми, СУЯ вищої школи та вимог КМСОНП.

ББК 65.261я 73

© Колектив авторів, 2010

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2010

ЗМІСТ

стор.

Вступ

4

Змістовний модуль І. Теорія фінансів

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

6

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

16

Тема 3. Становлення і розвиток фінансової науки

23

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика

30

Змістовний модуль ІІ. Бюджетна система і бюджетний процес

Тема 5. Податки. Податкова система

52

Тема.6. Бюджет. Бюджетна система

64

Тема 7. Бюджетний дефіцит

77

Тема 8. Державний кредит

84

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

92

Змістовний модуль ІІІ. Сутність та зміст ланок фінансової системи делжави

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди

101

Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання

108

Тема 12. Фінанси домогосподарств

114

Тема 13. Страхування. Страховий ринок

123

Тема 14. Фінансовий ринок

133

Змістовний модуль IV. Сутність форм фінансових відносин і методів фінансової діяльності

Тема 15. Фінансовий менеджмент

146

Тема 16. Міжнародні фінанси

159

Тема 17. Фінансова безпека держави

180

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

201

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу

212

Література

225

ВСТУП

Теоретичний курс “Фінанси” – одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов’язані з фінансами.

Тому курс “Фінанси” має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після знайомства із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як: “Основи економічної теорії”, “Історія економічних вчень”, “Економічна історія”, “Економіка підприємства” та ін., що дозволяє закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Мета курсу – вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту і національного доходу на макро- і мікрорівнях.

Знання теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати змінами, які відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу – дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичного обґрунтування практики функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.

Курс починається із загальної характеристики науки про фінанси, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені теми: «Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів», «Генезис і еволюція фінансів», «Становлення і розвиток фінансової науки», «Фінансове право і фінансова політика».

Механізм формування і використання централізованих фінансових ресурсів держави розкривається у темах: «Податки. Податкова система», «Бюджет. Бюджетна система», «Бюджетний дефіцит», «Державний кредит», «Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання».

Характеристиці окремих сфер і ланок фінансових відносин присвячені теми: «Соціальні позабюджетні фонди», «Фінанси суб’єктів господарювання», «Фінанси домогосподарств», «Страхування. Страховий ринок», «Фінансовий ринок», «Міжнародні фінанси».

Форми фінансових відносин і методи фінансової діяльності висвітлені у темах: «Фінансовий менеджмент», «Фінансова безпека держави», «Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою», «Фінанси Європейського Союзу».

Змістовний модуль і. Теорія фінансів

Тема 1: «предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів»

1.1. Предмет і метод курсу

1.2. Фінансові категорії

1.3. Функції та роль фінансів

1.4. Взаємозв’язок фінансів з іншими категоріями

Понятійний апарат: фінанси; фінансові відносини; фінансова діяльність; грошові потоки; первинний розподіл; первинні доходи; перерозподіл; вторинні доходи; фінансовий контроль

1.1. Предмет і метод курсу

Фінанси являють собою досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Як і будь-яке явище, вони можуть розглядатися на різних рівнях узагальнення і деталізації.

Блок фінансових дисциплін можна умовно поділити на три рівні:

 • Перший – загальна теорія фінансів, яка визначає і характеризує головні фінансові відносини, формує основні поняття і принципи.

 • Другий – конкретна (диференційована) теорія, яка визначає і характеризує окремі сфери і ланки фінансових відносин: фінанси підприємств, страхова справа, державні фінанси, податкова система, міжнародні фінанси, гроші та кредит.

 • Третій – прикладна теорія, яка визначає конкретні методи використання та управління фінансовими відносинами: фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, банківський та кредитний менеджмент, фінансовий ринок.

В загальноприйнятому значені фінанси – це система економічних відносин, які складаються між державою, підприємствами й громадянами з приводу привласнення частини національного доходу через механізм оподаткування та перерозподілу НД у відповідності з виконанням державою соціально-економічних функцій.

Предметом вивчення курсу “Фінанси” є грошові відносини, які виникають у зв’язку із формуванням і використанням фондів грошових засобів між:

 • державою та юридичними або фізичними особами;

 • окремими державами;

 • окремими юридичними особами.

Метою курсу “Фінанси” є вивчення основ функціонування грошових відносин:

 • в матеріальному виробництві та у нематеріальній сфері економіки;

 • виявлення специфічних принципів організації фінансових відносин на підприємствах, які здійснюють як комерційну, так і некомерційну діяльність;

 • розкриття принципів організації державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання та кредитно-банківської системи в цілому;

 • визначення особливостей страхового захисту виробничого процесу;

 • визначення особливостей соціального захисту населення.

Видима сторона фінансів проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб’єктами фінансових відносин. Ці відносини і характеризують економічну сутність фінансів, що є загальним предметом вивчення фінансової науки

Прихована сторона фінансів пов’язана з рухом вартості створеного в суспільстві ВВП, тобто, який відображається через обмінні та розподільні відносини. Від налагодженості цих відносин залежить ефективність економічної системи та розвиток суспільства.

Фінанси, відображаючи реально існуючі в суспільстві виробничі відносини, які мають об’єктивний характер, виступають як об’єктивна економічна категорія.

Фінанси – це економічні відносини, які виникають у процесі розподілу і перерозподілу вартості ВВП та частини НБ у зв’язку з формуванням грошових доходів і фондів у суб’єктів господарювання або держави та використанням їх на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.