Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия фин ан.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
423.42 Кб
Скачать

4.3. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу

Вплив різних факторів на рівень рентабельності підприємства розраховується за допомогою методу факторного аналізу. Факторний аналіз рентабельності призначений для виявлення і вимірювання факторів, що впливають на рівень рентабельності, визначення способів і резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Рентабельність активів (капіталу) розраховується як співвідношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити на чисту виручку від реалізації продукції, то рентабельність капіталу можна вважати твором двох показників-співмножників, а саме: рентабельності реалізованої продукції і оборотності активів.

Ра = НП / А = (ПП*Вр)/(А*Вр) = (ЧП / Вр) * (Вр / А) = Ррпч * Коб.А (4.1)

де Ра - рентабельність активів (капіталу);

Ррпч - рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком;

Коб.А - коефіцієнт оборотності активів.

Вихідні дані наведені в таблиці (табл. 4.5). Таблиця 4.5.

Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності капіталу ПАТ «Луцькпластмас»

Показники

2009

2010

Зміна, 2009, +/-

Ра, %

-2,84

-0,43

-0,27

Ррпч, %

470,76

-5834,54

-0,14

Коб.А

1,28

1,22

-0,06

- Вплив коефіцієнта оборотності активів (Δ Ра (Коб.А)) розраховується наступним чином:

Δ Ра (Коб.А) = Δ Коб.А * Ррпч (попереднього року) (4.2)

де Δ Коб.А - зміна коефіцієнта оборотності активів.

Δ Ра (Коб.А) (09) = 0,12 * 470,76 = 56,49% (4.3)

Δ Ра (Коб.А) (10) = -0,06 * -5834,54 = 350,07% (4.4)

- Вплив зміни рентабельності реалізованої продукції (ΔРа (Ррп)):

Δ Ра (Ррпч) = Коб.А (звітного року) * Δ Ррпч (4.5)

де Δ Ррпч - зміна рентабельності реалізованої продукції за чистим

прибутку.

Δ Ра (Ррпч) (09) = 1,28 * 470,76 = 602,18% (4.6)

Δ Ра (Ррпч) (10) = 1,22 * -5834,54 = -7118,14% (4.7)

Результати факторного аналізу рентабельності капіталу підприємства представлені в таблиці (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Вплив зміни оборотності активів та рентабельності реалізованої продукції на рентабельність капіталу ПАТ «Луцькпластмас» за 2009-2010 рр..

Показники

2009

2010

∆ Ра (Коб.А), +/- %

56,49

350,07

∆ Ра (Ррпч), +/- %

602,18

-7118,14

∆Ра(Коб.А)+∆Ра(Ррпч),+/- %

658,67

-6768,07

Дані, наведені в табл. 4.6, показують, що прибутковість капіталу підприємства за 2009 рік зросла. У зв'язку з уповільненням оборотності активів (капіталу) вона знизилася.

У 2010 році відбувається зниження показника рентабельності капіталу. Негативний вплив надали обидва фактори, уповільнення оборотності активів привело до зниження його значення.

З представленої моделі видно, що рентабельність власного капіталу підприємства залежить від трьох чинників першого порядку: чистої рентабельності продажів, ресурсоотдачи і структури джерел коштів, інвестованих у підприємство.Значимість даних показників пояснюється тим, що вони в певному сенсі узагальнюють усі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства: перший чинник узагальнює звіт про фінансові результати, другий - актив балансу, а третій - пасив балансу.

Дані, необхідні для проведення факторного аналізу наведені в таблиці(табл.4.7).

Таблиця 4.7

Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності власного капіталу ПАТ «Луцькпластмас»

Показники

2009

2010

Зміна, 2009, +/-

Рск, %

2,9

3,06

+0,16

Ррпч, %

1,8

1,7

-0,1

Рес.отд

1,28

1,22

-0,06

Кфз

1,26

1,51

0,25

Рск = НП / СК = (ПП / Вр) * (Вр / А) * (А / СК) (4.8)

де Рск - рентабельність власного капіталу.

Отримуємо трехфакторную модель такого вигляду:

Рск = Ррпч * Рес.отд * Кфз (4.9)

де Рес.отд - ресурсоотдачи;

Кфз - коефіцієнт фінансової залежності.

На підставі методу абсолютних різниць, вплив рівня рентабельності реалізованої продукції розраховується наступним чином:

Рск (Ррпч) =ΔРрпч*Рес.отд(ост.періоду)* Кфз (ост. періоду) (4.10)

Рск (Ррпч) (08) = -3,74 * 1,16 * 1,38 = -5,97%

Рск (Ррпч) (09) = -0,1 * 1,28 * 1,26 = -0,16%

- Вплив ресурсоотдачи:

Рск (Рес.отд) = Ррпч (отч. періоду)*ΔРес.отд*Кфз (ост. періоду) (4.11)

де Δ Рес.отд - зміна ресурсоотдачи.

Рск (Рес.отд) (08) = -1,8 * 0,12 * 1,38 = -0,29%

Рск (Рес.отд) (09) = 1,7 * (-0,06) * 1,26 = -0,2%

- Вплив співвідношення джерел коштів, інвестованих у підприємство:

Рск (Кфз) = Ррпч (отч. періоду) * Рес.отд (отч. періоду) * ΔКфз (4.12)

де ΔКфз - зміна коефіцієнта фінансової залежності.

Рск (Кфз) (08) = 1,8 * 1,28 * (-0,12) = -0,27%

Рск (Кфз) (09) = 1,7 * 1,22 * 0,25 = 0,52%

Результати факторного аналізу рентабельності власного капіталу представлені в таблиці (табл. 4.8).

Таблиця 4.8.

Вплив зміни рівня рентабельності реалізованої продукції, ресурсовіддачі та співвідношення джерел коштів, інвестованих у підприємство на рентабельність власного капіталу ПАТ «Луцькпластмас» за 2009-2010рр..

Показники

2009

2010

Рск (Ррпч), %

-5,97

-0,16

Рск (Рес.отд), %

-0,29

-0,2

Рск (Кфз), %

-0,27

+0,52

Загальний вплив, %

-5,99

-0,16

Дані, наведені в таблиці, показують, що рентабельність власного капіталу підприємства за 2008 рік знизилася на 5,97%. У зв'язку з падінням рівня рентабельності продажів вона знизилася на 5,97%, а з погіршенням ефективності ресурсоотдачи - на 0,29%. Фактор зміни співвідношення джерел коштів, інвестованих у підприємство, негативно вплинув на рентабельність власного капіталу підприємства, і привели до її зниження на 0,27%.Негативний вплив зробили два фактори: зниження рентабельності реалізованої продукції (на 0,16%) та ефективності ресурсоотдачи (на 0,2%). Зростання фінансової залежності підприємства спровокував зростання рентабельності власного капіталу на 0,52%.

Слід зробити узагальнений висновок по цьому розділу. На початку третього розділу наведено характеристику аналізованого підприємства ПАТ «Луцькпластмас», розглянуто його зовнішньоекономічна діяльність, асортименти продукції, її структура і динаміка, основні показники фінансово-господарської діяльності. Також були розглянуті організаційна структура і структура управління на підприємстві.

Результати оцінки рентабельності свідчить про те, що в цілому її рівень на підприємстві, узагальнений за всіма показниками, падає.

За результатами факторного аналізу трьох показників рентабельності, можна говорити про те, що підприємство достатньо не рентабельно. Відбувається її зниження рентабельності активів (капіталу).

РОЗДІЛ 5

РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Результати факторного аналізу прибутку та рентабельності дозволяють виявити резерви їх зростання.

Резерви зростання прибутку:

1. Збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції.

2. Підвищення ціни реалізації.

3. Зниження собівартості продукції.

Резерви зростання обсягу виробництва:

1. Збільшення випуску товарної продукції за рахунок:

1) підвищення обсягу виробництва продукції, на величину якого впливають:

- трудові ресурси: середньооблікова чисельність працівників, середня продуктивність праці;

- матеріальні ресурси: кількість спожитих матеріальних ресурсів, матеріаловіддача;

- засоби праці: середньорічна вартість основних засобів, фондовіддача.

2) зменшення залишків незавершеного виробництва і внутрішньогосподарського обороту.

2.Скорочення залишків нереалізованої продукції за рахунок зменшення залишків готової продукції на складі.

Резерви зниження собівартості:

1. Збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок більш повного використання виробничої потужності організації.

2.Зниження загальної суми витрат на випуск продукції за рахунок:

- підвищення ефективності використання трудових ресурсів: створення додаткових робочих місць, зменшення втрат робочого часу;

- підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів: скорочення надпланових відходів сировини і матеріалів;

- підвищення ефективності використання основних засобів: придбання нових об'єктів основних фондів;

- поліпшення використання фонду робочого часу машин і устаткування.

Резерви підвищення ціни:

1. Поліпшення якості виробів.

2. Пошук найбільш ефективних ринків збуту продукції.

3. Оптимізація обсягів і термінів реалізації продукції покупцям.

Резерви зростання рентабельності:

1. Збільшення сум прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).

2.Зниження собівартості продукції.

висновки

Показник рентабельності виробництва має особливо важливе значення в сучасних, ринкових умовах, коли керівництву підприємства потрібно постійно приймати ряд неординарних рішень для забезпечення прибутковості, а, отже, фінансової стійкості підприємства (фірми).

Фактори, що впливають на рентабельність виробництва, численні і різноманітні. Одні з них залежать від діяльності конкретних колективів, інші пов'язані з технологією і організацією виробництва, ефективності використання виробничих ресурсів, впровадженням досягнень науково-технічного прогресу.

Підприємства ПАТ «Луцькпластмас» є виробником пластмасової продукції. У ході ознайомлення з підприємством, була розглянута і проаналізована його внутрішня і зовнішня діяльність. Головним ринком реалізації продукції ПАТ «Луцькпластмас» є національний ринок. Підприємство має невеликий асортимент виробленої продукції. Її структура і динаміка були проаналізовані за 2008-2010рр. Підприємство в усіх аналізованих періодах має недостатній рівень доходу від реалізації, тому що мало низький попит на свою продукцію. Досліджуючи ситуацію можна сказати, що попит на товар падає і підприємство намагається економити, знижує чисельність персоналу та оплату праці.

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства показав, що за звітний 2010 рік на підприємстві зросли обсяги виробництва продукції 9, а в порівнянні з 2009 роком. Можна сказати, що зростання обсягів продукції здійснюється нерівномірними темпами. Аналізуючи обсяги виробництва продукції у величинах, скоригованих на індекс цін, підтверджується факт їх рівномірного зростання. Обсяги чистого реалізованої продукції зростають темпами невідповідними темпами зростання виробленої товарної продукції, що свідчить про неефективну роботу маркетингової служби підприємства.

Даний аналіз показав, що за аналізовані періоди спостерігається негативна тенденція зниження коефіцієнта маневреності.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами аналогічно знижується з кожним наступним роком, і на відміну від попереднього показника в 2010 році в динаміці це зниження не стабілізується.

В ході факторного аналізу рентабельності власного капіталу було встановлено, що у зв'язку з падінням рівня рентабельності продажів в 2010 році вона впала.

У 2010 році відбувається падіння показника рентабельності власного капіталу. Негативний вплив зробили два фактори: зниження рентабельності реалізованої продукції та ефективності ресурсовітдачі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» № 283 от 22.05.1997 г.;

2. Кодекс законов о труде Украины от 10.12.1971 г. № 322-VIII;

3. Постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины «Про тарифы, дифференцированные по времени суток» N529 от 19.07.2005;

4. Устав открытого акционерного общества «Украинский графит» (третья редакция), Запорожье, 2002;

5. Коллективный договор открытого акционерного общества «Украинский графит», Запорожье, 2002;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.