Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachi.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
251.39 Кб
Скачать

49

Задача

У 2001 р. номінальний ВВП країни Н становив 317 млрд. дол, США, реальний ВВП - 294млрд. дач.. США Розрахуйте величину реального ВВП у 2002 р., якщо відомо, що дефлятор ВВП збільшиться на 13%, а номінальний ВВП очікується одержати обсягом 335 млрд, дол.. США.

Рішення:

Дввп=; Дввп2001=; Дввп2002=107%+13%=120%; млрд.дол.

Задача

Розрахуйте за виробничим методом ВВП країни, якщо її економіка у звітному році характеризувалася такими макроекономічними показниками (млрд. грн.):валовий випуск (ВВ) - 300, податок на додану вартість (ПДВ) -45; матеріальні витрати (МВ) - 150, акцизи (А) - 20, податок на послуги транспорту (ТТТ) - 10, податок на послуги зв'язку (ПЗ) - 5, податок на страхування (ПС) - 4, податок на рекламу (ПР) - 3, інші податки (ІП) - 7, субсидії (С) -12, дефлятор (Д) -137,8%

Рішення:

ВВПН= (ВВ - МВ) + (ПДВ + А +ПТ + ПЗ + ПС + ПР +1П) - 12 = (300 -150) + (45 + 20 + 10+ 5 + 4 +3 + 7) - 12 = 232 млрд. грн.

ввпр=

Задача

За прогнозними даними, у 2003 р. номінальний ВВП країни становитиме 187 млрд, євро, індекс цін ВВП (дефлятор ВВП) -119%. Розрахуйте очікуванні темпи зростання реального ВВП і темпи інфляції у 2003 р., якщо відомо, що у базовому році номінальний ВВП становив 149,86млрд; євро, а індекс цін ВВП -112%

Рішення:

Задача

У табл. 3.2 наведено даній про трудові ресурси і зайнятість працездатного населення країни у першому та п'ятому роках (млн.,осіб) Розрахуйте чисельність безробітних і рівень безробіття у 1-му і 5-му роках. Чи можна пояснити одночасне зростання зайнятості і безробіття?

Показники 1-й рік 5-й рік

Робоча сила 84.889 95.453

Зайняті 80.796 87.524

Безробітні

Рівень безробіття, %

Рішення:

Безробітні = РС - Зайняті

1-й рік = 84.889-80.796=4093

5-Й рік =95.453-87.524=7929

Рівень безробіття:

1-й год=

5-й год=

Задача

Розрахуйте темп інфляції для поточного року за такихумови, що у попередньому році номінальний ВВП становив 155 млрд. гри., реальний ВВП -118 млрд. гри; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП 190 млрд. грн., при індексі цін ВВП 152%.

Рішення:

Задача

Економіка країни Д характеризується такими даними (млрд. свро.): Y= С+І+G + Хп

C= 100 + 0.7Y;

І= 80; G = 60

Визначте:

1. Рівноважний ВВП;

2. Рівноважний рівень споживання і заощадження;

3. Графічним методом мультиплікатор автономних витрат за умови, що автономні інвестиції збільшуються з 80 до

150 млрд. євро.

Рішення:

У = С + I + С+Хn

1) У=100+0,7У+80+60+0=240+0,7У

0,ЗУ=240; У=800

2) С= 100+0,7*800=660

В умовах рівноваги економічної системи: S=І=80млрд.євро.

3) Y2=100+0.7Y2+150+60

0.3Y2=310; Y2=1033.33

дельтаY=1033.33-800=233.33; дельтаI=70

m=дельтаY/ дельтаI=3.33

Задача

Для yмов країни Б інвестиційна функція задана рівнянням (млрд. євро):

I =1000-40r,

Де r -реальна відсоткова ставка.

Визначте обсяг інвестицій, якщо номінальна відсоткова ставка і дорівнює 10%, темп інфляції п становить 2 %.

Рішення:

1)Определяем реальную % ставку:

r=і-п= 10-2=8%

2)Обьем инвестиций:

I=1000-40*8=680

Задача

Нехай ф-ція споживання має вигляд (млрд. євро)

С = 200+0,6Y; I = 500

Визначте:

1. Початковий рівноважний ВВП

2. Рівноважний ВВП, якщо інвестиції збільшуються на 100.

3. Мультиплікатор інвестицій.

Рішення:

1)У = 200+0,6У+500

0,4У=700; У=1750

2) При увеличении инвестиций на 100

У=800/0.4=2000

3)Мультиплікатор инвестиций:

mi=

Задача

Уряд країни планує в майбутньому році збільшити ВВП на 12 млрд. грн. На скільки мають скоротитися податки, щоб досягти запланованого зростання ВВП, якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,8?

Рішення:

Используем формулу налог. мультипликатора

треба зменшити розмір податків на 3 млрд. грн.

Задача

У поточному році економіка країни І функціонує нарівні потенційного ВВП 2000 млрд. євро. В наступному році очікується зменшення ВВП до 1750 млрд. євро. На скільки уряду треба збільшити державні витрати, щоб не допустити спаду національного виробництва при граничній схильності до споживання 0,75?

Рішення:

mg - мультиплікатор державних витрат

Задача

Потенційний ВВП України в 2000 р. становив 220 млрд. грн., фактичний - 180 млрд, гри., середній коефіцієнт чистих податків - 0,35, державні закупівлі 25 млрд. грн. Чому дорівнює циклічне бюджетне сальдо?

Рішення:

Циклічне сальдо: Вц=Вфак - Впот*

Вфак* = Уt - а = 180*0,35 - 25 = 38 млрд. грн.

Впот* =Уt* - а= 220*0,35 - 25 = 52 млрд. грн.

Вц= 38 - 52 = - 14 млрд- грн.

Задача

Економіка країни Д характеризується такими даними (млрд.. євро):

С = 20+0,8(У-Т+ТR)

I=60;G=30;

Т=40;ТR=10

Державний бюджет збалансований, тобто Т=G+ТR

1. Розрахуйте рівноважний рівень валового внутрішнього продукту (доходу).

2. Якщо уряд збільшить державні закупівлі до 40 млрд. євро, то:

а) на яку величину зміниться рівноважний рівень ВВП (доходу)?

б) яка буде величина мультиплікатора державних витрат?

в) як зміниться сальдо державного бюджету?

Рішення:

1.У = 20 +0,8(У-Т-ТR)+60+30

У=430

2. а)У=20+0,8У-32+8+60+40=96+0,8У

0,2У=96

У=480

б) мультиплікатор державних витрат:

mg=

в) Произойдет дефицит бюджета на 10 млрд. грн. eвро, т.к. С увеличится на 10, а налоговые поступления не изменятся.

Задача

Депозитні гроші комерційного банку 1 збільшилися на 100 млн. грн., резервна норма становить 20%. На яку суму може видати кредит банк З?

Решение:

1. кредитне деньги 1 -го банка:

100-(100*0,2)=80 млн. грн.

2. Кредитньге деньги 2-го банка:

80-(80*0,2)=64 млн. грн.

3. Кредитнне дєньги 3-го банка:

64-(64*0,2)=51,2 млн. грн.

Задача

Загальні резерви комерційного банку становлять 580 млн. грн., депозити - 2550 млн. грн. норма обов'язкових банківських резервів - 20%. Як може змінитися пропозиція кредитних грошей, якщо банк вирішить використати свої надлишкові резерви для видачі кредитів?

Решение:

Обязательные резерви коммерческого банка составдяют:

Rr=2550*0,2=510млн. грн.

Надлишкові резерви:

Rе=R-RR=580-510=70 млн. грн.

Прєдложение кредитних денег увеличится на:

Задача

У базовому році вартість споживчого кошика в Україні становила 1500 грн., а в США - 355 дол. В аналізованому році темпи інфляції в Україні становили 28%, а в США - 4,2%, Визначте, чому дорівнює курс гривні в формі прямою котирування згідно з паритетом купівельної спроможності.

Рішення:

1)Вартість споживчого кошика України в аналізованому році дорівнює:

1500*1,28=1920 грн.

2) Вартість споживчого кошика США в аналізованому році:

355*1,042=370 дол.

3) Валютний курс буде дорівнювати:

(1920/370)=5,19 грн. за 1 долар

Задача

Статья расходов. млрд.грн.

Субсидии бизнеса 12

Зарплата 220

Экспорт товаров и услуг 18

Амортизация 16

Гос.закупки товаров и услуг 70

Налоги (косвенные) 19

Импорт товаров и услуг 21

Валовые внутр.инвестиции 62

Потребительские расходы 290

Трансфертные платежи 16

ОПРЕДЕЛИТЬ: ВВП, ЧВП, НД.

Решение

1)ВВП рассчитаем по расходам:

2)ВВП=(18-21)+70+62+290=419 (млрд. грн.)

3)ЧВП=419-16=403 (млрд. грн.)

4)НД=ЧВП-косвенные налоги на бизнес-субсидии=403-19-12=372 (млрд. грн.)

Задача

Статья расходов и доходов. млрд.грн.

Потребительские расходы (C) 20

Инвестиции (I) 16

Гос. закупки (G) 18

Рента (R) 3

Прибыль (Пр) 15

Амортизация (A) 10

Процент (i) 2

Косвенные налоги на бизнес (H) 8

Зарплата (W) 20

Трансфертные платежи 11

Доходы индивидуальных соб-ов 3

Экспорт 10

Импорт 3

ОПРЕДЕЛИТЬ: ВВП по расходам и доходам.

Решение

1)ВВП по расходам:

ВВП=C+I+G+Экспорт-Импорт=20+16+18+10-3=61 (млрд. грн.)

2)ВВП по доходам:

ВВП=R+Пр+W+A+Доходы индивидуальных соб-ов+i+H=3+15+20+10+3+2+8=61 (млрд. грн.)

Задача

Реальный объём ВВП страны в 2005 г. составлял 710 млрд. грн. Численность населения 121,993 млн. чел. В 2006 г. численность населения увеличелась до 139, 204 млн. чел., а реальный ВВП – до 773 млрд. грн.

ОПРЕДЕЛИТЬ:

1) темпы роста реального ВВП;

2) темпы роста численности населения;

3) темпы роста реального ВВП на душу населения.

Решение

1) Темпы роста реального ВВП= *100%=8,87%

2) Темпы роста численности населения =

3) ВВП на душу населения в 2005=

ВВП на душу населения в 2006=

4) Темпы роста реального ВВП на душу населения=5,82-5,55=0,27

Задача

Пускай в экономике производят 3 блага.

Назв. 2002 02 2003 03

блага Р,грн. Кол-во, Р,грн. Кол-во,

шт. шт.

Хлеб 1 500тыс. 2 400тыс.

Джинсы 100 6тыс. 140 8тыс.

Книги 25 15тыс. 40 18тыс.

ОПРЕДЕЛИТЬ: Номинальный и реальный ВВП, принимая 2002г. за базисный, индекс потребительских цен и дефлятор ВВП.

Решение

1)Номинальный ВВП2002 =Реальный ВВП2002==500000*1+6000*100+15000*25=1475000 (грн.);

2)Индекс потребительских цен=Дефлятор ВВП=1 (Ip=1)

3)Реальный ВВП2003==400000*1+8000*100+18000*25=1650000 (грн.)

4)Номинальный ВВП2003==2*400000+140*8000+40*18000=264000 (грн.)

5)Дефлятор ВВП2003==1,6 или 160%

6)Индекс потребительских цен2003=Ip2003===1,65 или 165%

Задача

Показатель 2002 2003

Номин.ВВП,

млрд. грн. 10 12

Индекс

цен, % 125 130

Кол-во насел.,

млн. чел. 4,5 5

ОПРЕДЕЛИТЬ: Темпы реального экономического роста и темпы реального экономического роста на душу населения.

Решение

1)Темп реального эк. роста = Реальный ВВП2002=(млрд. грн.)

2)Реальный ВВП2003=

3)Темп реального эк. роста=или 15%

4)Реальный ВВП2002 на душу населения= (грн./чел.)

5)Реальный ВВП2003 на душу населения= (грн./чел.)

6)Темпы реального эк. роста на душу населения=или 3,49%.

Фискальная политика Задача

Эк-ка страны находится в состоянии равновесия и хар-ся такими макроэк.показателями (млрд.евро)

Потребление С=200+0,75(У-Т) У- доход Т-налоги

Инвестиции І=100+0,1У

Гос расходы G=180

Чистый экспорт XN =5

Налоговая ставка t=0,3

Опред равновесный ВВП, мультипликатор гос.расходов и мультипликатор налогов.

Решение

  1. Y=C+G+I+XN

Y=200+0,525Y+100+0,1Y+180

Y=1293,3 млрд.евро

  1. Мс= 1:MPS=1:1-0,75=4

  2. MT=-MPC:MPS=-0,75:0,25=-3

Задача

ВВП факт.-4000 млрд.евро

ВВП потенц.-4200млрд.евро

MPC (предельная склонность к потреблентю)-0,8

  1. Как должны измениться гос расходы для достижения эк-кой страны равновесного состояния?

  2. Как должна измениться величина налоговых поступлений, чтобы эк-ка страны достигла равновесного состояния?

Решение

1)М=Y/G

G=I/M=4200-4000/5=40 млрд.евро

2)МТ=-Y/T

T=-Y/MT=-50 млрд.евро

Задача

ВВП при полной занятости составляет 150 млрд.грн.

ВВП факт.-120 млрд.грн.

Налоговые поступления сост. 10% от ВВП факт.

Гос. Закупки 10,5 млрд грн

Гос. Трансферты- 2,5 млрд.грн

Какой дефицит имеет гос бюджет?Изменение сальдо гос бюджета при полной занятости?

Решение

Расходы = 10,5+2,5=13 млрд.грн.

Доходы=120*0,1=12 млрд.грн.

Расходы больше доходов значит дефицит гос бюджета = 1млрд.грн.

При полной занятости=ВВП*0,1=150*0,1=15млрд.грн.

Задача

В эк-ке страны А гос расходы-500 млрд.евро.

Ф-ция налогов Т=0,4Y

Ф-ция трансфертов TR=0,2Y

Уровень цен=1

Долг=1000млрд при r-10%(реальная ставка процента)

Y(фактический объём пр-ва)-2000млрд.евро

Y'(потенциальный)-2500млрд.евро

Определить каким будетсальдо бюджета?

Какова величина структурного(Dстр) и циклического(Dцикл) дефицита?

Решение

Расходы=500+0,2*200+0,1*1000=1000млрд.евро

Доходы=0,4*2000=800млрд.евро

Dфакт.=200млрд.евро

Dстр=(500+0,2*2500+1000*0,1)-(0,4*2500)=100млрд.евро

Dцикл=200-100=100млрд.евро

Денежно-кредитная политика Задача

Ден.база страны А хар-ся след. показателями,все пок-ли в млрд.евро:

Наличные деньги-3,3

Срочные депозиты-2,2

Текущие счета-2,1

Средства клиентов по трастовым операциям – 0,9

Рассчитать денежные агрегаты.

1)М0=3,3

2)М1=3,3+2,1=5,4

3)М2=5,4+2,2=7,6

4)М3=7,6+0,9=8,5

Задача

Общие резервы коммерческого банка составляет 580 млн.грн. Депозиты 2550млн.грн. Норма обязат.банк.резервов 20% Как может измениться предложение кредит.денег, если банк решит использовать свои избыточные резервы для выдачи кредитов.

Решение:

Обязательные резервы составляют 2550*20%=510 млн.грн.

Исбыточные резервы 580-510=70 млн. грн.

Мультипликатор 1/0,2=5

70*5=350 млн.грн.

Внешнеэкономическая деятельность Задача

Между страной А и В совершались внешнеэкономические операции в млн.грн

Экспорт товаров из А в В 250

Денежные переводы из В в А 100

Импорт товаров в А из В 230

Покупка резедентами в страну А из В ценных бумаг 110

Продажа цен бумаг А резедентами В 70

Импорт в страну А – 80

Составьте платежный баланс А

Доход = 250+100+70=420

Расход= 230+110+80=420

ЗАДАЧА

Показатель

2002

2003

Номинальный ВВП, млрд.

10

12

Индекс цен, %

125

130

Кол-во населения, млн.

4,5

5

Определить темны реального эк. роста и темпы реал. эк роста на душу населения.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]