Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы менеджменту.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
126.46 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет „ХПІ”

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Тематика контрольних робіт та методичні вказівки

до їх виконання для студентів заочної форми навчання

за спеціальністю 7.050201 „Менеджмент у виробничій сфері”

Харків НТУ „ХПІ” 2003

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет „ХПІ”

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Тематика контрольних робіт та методичні вказівки

до їх виконання для студентів заочної форми навчання

за спеціальністю 7.050201 „Менеджмент у виробничій сфері”

( I семестр, II семестр)

Затверджено

редакційно-видавничою радою

університету,

протокол №___від________

Харків НТУ „ХПІ” 2003

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Менеджмент” /для студентів заочної форми навчання за спеціальністю

Л. А. Крівцун, Л. П. Скотнікова. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2003.-с.

Упорядники: Крівцун Лариса Анатоліївна

Скотнікова Любов Петрівна

Кафедра менеджменту

та інжинірингу

Відповідальний випусковий:

Л. М. Івін

Зміст

Загальні положення ………………………………………………………………….

Вимоги до оформлення контрольної роботи ………………………………………

Зміст тем контрольних робіт ……………………………………………………….

Список основної та допоміжної літератури ………………………………………..

Додаток 1………………………………………………………………………………

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Перехід до ринкових відносин пов'язаний зі створенням нової, більш ефективної та гнучкої системи управління виробничими процесами. Подальший розвиток економіки в Україні базується на творчій ініціативі та забов'язаннях як окремих осіб, так і трудових колективів та їх керівників. Рівень розвитку національної економіки більш обумовлюється якістю праці керівника. В керівників завжди чекають високих результатів, але не кожний керівник здатний їх забезпечити. Причини невдач можуть полягати не тільки в неблагоприємних обставинах, але в недостатніх здатностях самого керівника, в його незнанні світових досягнень менеджменту.

Вивчення дисципліни "Основи менеджменту" дозволяє отримати основні уявлення про ефективне управління виробництвом та організаціями; використання загальних принципів і підходів з урахуванням різних ситуаційних умов; прогнозування і передбачення оточення організації та її руху.

Заочна форма підготовки спеціалістів передбачає обов'язкове виконання контрольної роботи. Це сприяє глибокому вивченню теми, допомагає виробити вміння працювати з спеціальною літературою;

– аналізувати фактори внутрішні й зовнішні, які впливають на організацію;

– узагальнювати матеріал, який досліджується;

– послідовно викладати свої думки, формулювати належні висновки.

До змісту та оформлення контрольної роботи ставляться такі вимоги:

– контрольну роботу слід виконувати на основі глибокого вивчення літературних джерел;

– необхідно розкрити тему у відповідності з планом, аргументовано і логічно викладаючи матеріал;

– робота має складати такі частини: вступ, декілька основних питань

теми, заключна частина. Загальний обсяг роботи - не меньше 20 сторінок.

Вступна частина (до 3 с.) має містити : ціль, задачі, актуальність іеми, пов'язаної з сьогоденням, визначення особистої позиції щодо обраної теми. Виклад основних пунктів плану (обсягом до 15 с.) повинен бути логічним і спиратися на джерельну базу. У заключній частині (до 2 с.) треба підсумувати основні задачі, викладені у темі, шляхи їх розв'вязання.

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Текст контрольної роботи може бути рукописним (розбірливим) або машинописним на одній стороні аркуша. Титульний аркуш контрольної роботи повинен бути оформлений належним чином (додаток 1). За титульною сторінкою вміщується аркуш, на якому має бути план роботи. Нумерація починається з 3-ї сторінки, тобто з вступу. Номер сторінки ставиться вгорі справа. У контрольній роботі необхідно правильно оформити посилання. Посилання необхідні при цитуванні, переказі своїми словами класичних творів, урядових постанов, цифрових матеріалів. При посиланні треба вказати порядковий номер відповідного матеріалу зі списку використаної літератури.

Скорочення слів у тексті не допускається, окрім прийнятої менеджерської термінології, наприклад: "графік РЕКТ і СРМ ".Усі таблиці, схеми, діаграми, графіки мають бути пояснені у тексті, повинні мати заголовки і пронумеровані. Змістова частина контрольної роботи передбачує полеміку, теоретичні висновки, аналітичну роботу. Після закінчення додається список використаної літератури і додатки. Література перераховується у такому порядку : законодавчі акти, директиви уряду; підручники, статті з монографій; статті з періодичних видань.

Для монографій треба вказувати рік видання і назву видавництва, для періодичних видань - місяць, рік, номер.

Під час написання контрольної роботи необхідно поділяти текст на абзаци, який окреслює закінчену думку, висловлену кількома реченнями. Якщо текст надрукований, то аркуш повинен містити приблизно 3-4 абзаци.

Студент має вибирати свій варіант теми контрольної роботи, який відповідає першій букві прізвища студента (табл. 1).

Таблиця 1 – Теми контрольних робіт (I семестр навчання)

№п/п

Назва теми

Перша буква прізвища студента

1

2

3

1

Менеджмент і менеджери

А, Т

Еволюція теорії менеджменту

2

Внутрішнє і зовнішнє середовище

Б, У

організації

3

Соціальна відповідальність та етика в менеджменті

В, Ф

4

Комунікаційні системи у менеджменті

Г, Х

5

Рішення проблеми та прийняття

Д, Ц

рішень

6

Стратегічне планування та реалізація

Е,Ч

стратегій

7

Організація стратегій та повноважень

Ж, Ш

8

Побудова організації: організаційна

З, Щ

структура

1

2

3

9

Мотивація та контроль

И, Є

10

Визначення стратегічних цілей та

К, Ю

стратегічний аналіз

11

Групова динаміка та руководство

Л, Я

12

Керівництво: влада та особистий вплив

М, Р

13

Лідерство: стиль, ситуація та

Н, С

ефективність

14

Управління конфліктами, змінами,

О, П

стресами

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.