Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
refa.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
190.98 Кб
Скачать
 1. Додатки

  1. Таблиця 1 - Класифікацію об’єктів інтелектуальної власності, що визначені такими у Цивільному кодексі України

  1. Таблиця 2 – Права інтелектуальної власності

  1. Таблиця 3 – Структура державної системи правової охорони інтелектуальної власності

 1. Список використаної літератури

 1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і компютерне авторське право. - К.: КНТ, 2005. - 520 с.

 2. Вачевський, М.В., Кремень В.Г., В. М. Мадзігон та ін.; Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності : Підручник/ Мін-во освіти і науки України, Дрогобицький державний педагог. ін-т ім. Івана Франка. -К.: Професіонал, 2006. -447 с.

 3. Дахно И.И. Право интеллектуальной собственности: Научно-справочное пособие. – Київ: ТП-ПРЕСС, 2004. – 224 с.

 4. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності, Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с. 

 5. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. Посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.

 6. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 7. Капіца Ю.М., Ступак С.К., - Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци; Кол. – Київ: Слово, 2006. – 1104 с.

 8. Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуа-льный капитал в российском бизнесе. - Москва: Издательский центр "Акционер", 2002. - 200 с.

 9. Перерви П.Г., проф. Погорелова М.І., проф..Меховича С.А., проф.  Ларки М.І. – Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник / .– Харків, «Апостроф», 2011. – 623 с.

 10. Підіпригора О. Перспективи розвитку законодавства України про інтелектуальну власність//Інтелектуальний капітал. – 2004. - № 3.

 11. Підопригора О.А., Святоцького О.Д.. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ: Концерн „Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – 672 с.

 12. Рона О.М. - Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база. - 2-ге видання – Київ: КНТ, 2005. – 400 с.

 13. Співак Віктор, Ред. І. А. Бірюков, Ю. О. Заіка. – Цивільне право України. Загальна частина:Підручник;. –Київ; КНТ, 2006. - 477 с.

 14. Тарасова І.І. Планування функціонування та діяльності підприємства за допомогою інтелектуального забезпечення // Науково-практичний господарсько-правовий журнал ВАК „Підприємництво, господарство і право" Київ, 7.2006 (127). - 178 с.

 15. Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю. Л., - Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики / – Київ: Юрид думка, 2006. – 638 с.

 16. Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю. Л., - Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони України: – Зб. наук. ст. / – Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 548 с.

 17. Юскаєв В. Б. – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з курсу “Інтелектуальна власність”, Суми, Видавництво СумДУ, 2009, 156 с. - табл. 1

 18. Закон України «Про державне регулювання діяльності  у сфері трансферу технологій» від 14.09. 2006  №143-V.

 19. Національний стандарт 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

 20. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».

 21. Цивільний кодекс України від 16.0302003 №435-IV.

 22. Законодавство України із питань інтелектуальної власності, Вікіпедія, http://uk.wikipedia.org/wiki/Законодавство_України_із_питань_інтелектуальної_власності

 23. Офіційний сайт Верховної Ради, Закон України Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій / http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]