Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
науч.проект.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
66.2 Кб
Скачать

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. -370 с.

2. Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. – М., 1993. – 236 с.

3. Сулейменова Э.Д. Казахский и русский языки: Основы контрастивной лингвистики. – Алматы, 1996. – 207 с.

4. Қайдар Ә.Т. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. – Алматы: Ана тілі. – 1998. – 304 б.

5. Исабеков С.Е. Картина Мира во фразеологических единицах неродственных языков // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации и перевода. – Алматы, 2001. – С.13-17.

6. Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті: Автореф.дисс. ... филол.ғ.д. – Алматы, 2004. – 50б.

7. Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. – Алматы: Мектеп, 1978. – 192 б.

8. Ғабитов Т. Лингвомәдениеттануға кіріспе. – Алматы, 1996. – 128 б.

9. Манкеева Ж. Қазақ тілін зерттеудің когнитивтік негіздері // Тілтаным, 2001. - №4, - 39-44 бб.

10. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической системе языка. – Воронеж, 1996. – 104 с.

11. Исина Г.И. Стереотипы и национальная языковая картина мира: Дисс. ... док.филол.н. – Алматы, 2008. – 324 с.

12. Сабитова М.Т. Основы немецкой и казахской сопоставительной фразеологии. – Алматы, 1999. – 179 с.

13. Оспанова Ф.А. Фразеологизмдер уәждемесінің лингвомәдени аспектісі: Дисс.филол.ғ.к. – Алматы, 2006. – 136 б.

14. Мықтыбаева Т.Ж. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі анималистік фразеологизмдердің коннотативтік семантикасы: Дисс.филол.ғ.к. – Алматы, 2005. – 132 б.

15. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Международные отношения, 1996. – 411 с.

16. Лакофф Дж. Когнитивная семантика // Язык и интеллект. – М., 1996. – С. 143-184.

Диссертация тақырыбы бойынша жарияланған мақалалар тізімі:

  1. Тіл біліміндегі фразеологиялық теңеулерді зерттеу мәселесі// «Тілтаным» А.Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты, Алматы, –№4, 2007, – 106-109 бб.

  2. Фразеологиялық теңеулердегі ұлттық-мәдени компоненттері// Технология, мәдениет және тіл кеңістігіндегі адамның рөлі. Халықаралық ғылыми–тәжірибелік конференциясының материалдары.– Алматы, 26-27 сәуір 2007, – 13-17 бб.

  3. Қазақ тіліндегі фразеологиялық теңеулердің мағыналық ерекшеліктері// Қазақстан әлем өркениеті қарым-қатынасының тоғысы. Ғылыми конференцияның материалдары. Алматы, – 2007, – 102-106 бб.

  4. Салыстырмалы және салғастырмалы фразеологияның өзекті мәселесі// Мемлекеттік тілдің дамуындағы жаңа үрдістер. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Шымкент, – 2007, – 60-64 бб.

  5. Теңеу категориясының тіл білімінде зерттелуі// Қазақ тіл білімі мен түркітану мәселелері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. Алматы, – 2007, – 244-246 бб.

  6. Ағылшын тілі фразеологиялық теңеулері семантикасындағы бейнелік-аялық негіздер// «Хабаршы» Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, – № 1,2008, – 273-276 бб.

  7. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі теңдестіру семантикасына ие предикативті типтегі фразеологиялық теңеулер// «Хабаршы» Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, – Алматы, № 2,2008, –72-75 бб.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.