Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
21
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Вихідні дані для побудови дорожньо-кліматичного графіка (дкг) знаходяться в додатку №15, а сам графік будуємо на міліметрівці формату а4.

Згідно ДКГ визначаємо тривалість лінійних і зосереджених робіт, період роботи з мерзлими ґрунтами, кількість неробочих днів за атмосферними умовами, дані для розрахунків періодів весняного та осіннього бездоріжжя, дані для розрахунку термінів просушування й зволоження ґрунтів.

Для глинистих ґрунтів дати можливого початку і кінця весняного бездоріжжя визначаються за формулами:

,де Т0 – дата переходу температури повітря навесні через 0°С, прийнята за ДКГ; h – сердньомаксимальна глибина промерзання ґрунту в районі будівництва, приймається за СНиП 2.01.01-82. «Строительная климатология и геофизика» або визначається за розрахунком; α – кліматичний коефіцієнт, що характеризує швидкість відтавання (розмерзання) ґрунту в сантиметрах за добу.

Дати початку та кінця осіннього бездоріжжя можна віднести до середньомісячної температури відповідно від +5°С до +3°С і до 0°С в осінній період.

Таким чином, тривалість весняного та осіннього бездоріжжя визначається за формулами:

Календарна тривалість для лінійних робіт при спорудженні земляного полотна (ЗП) становитиме:

- при цілорічному будівництві насипів із ґрунту бічних резервів і розроблення мілких виїмок:

- при цілорічному будівництві ЗП із завезенням намерзлих ґрунтів та зосереджених роботах.

Середня кількість робочих змін за даний період будівництва визначаємо за розрахунковою тривалістю Тр

днів (7)

де Т1 - кількість святкових і вихідних днів за період Тк;

Тк=213 днів;

Т2 - кількість днів на технічне обслуговування і ремонт дорожніх машин (Т2 =0,04 Тк);

Т2 =0,04*213=9 днів;

Т3 - кількість днів простою через організаційні умови та передислокацію техніки (Т3 =0,045Тк)

Т3 =0,045*213=10днів;

Т4 - кількість днів простою за кліматичними умовами, що при­падають на робочі дні;

Т`4=25 днів-з опадами,які припадають на лінійні роботи.

Т1=64 дні.

Т4=

К3 - коефіцієнт, що враховує змінність робіт: , в першому наближенні К3 прийнято 1.

Розділ 2. Аналіз будівельних властивостей ґрунтів для спорудження земляного полотна

У результаті аналізу треба встановити коефіцієнти відносного ущільнен­ня фунту Квід і перезволоження ґрунту Кп, прийняти рішення щодо доцільно­сті додаткового зволоження або просушування ґрунтів, а також визначити па­раметри цих процесів.

1. Число пластичності ґрунту І р:

а) за рекомендаціями М.Ф. Саського (9)

б) за рекомендаціями Б.Ф.Галая (10)

в) середнє значення: (11)

2.Вологість ґрунту на межі розкочування

% (12)

3.Оптимальна вологість ґрунту у відсотках та її середнє значення:

а)% (13)

б)% (14)

де α=0,6 для легких суглинків.

в)% (15)

середнє значення:

%

4.Приймаємо за результатами інженерно-геологічних вишукувань або за довідниками щільність частинок ґрунту рs=2,7 та вміст повітря ν0=0,05 у ґрунті.

5.Максимальна щільність скелета ґрунту при стандартному ущільненні:

т/м 3 (16)

6. Визначаємо найменші значення коефіцієнта ущільнення для елементів земляного полотна (згідно табл.6.8, ДБН В.2.3-4:2007). Ку=0,95.

7. Визначаємо мінімальну потрібну щільність скелета ґрунту для земля­ного полотна: т/м3 (17)

8. Коефіцієнт відносного ущільнення ґрунту:

(18)

9. Визначаємо інтервал вологості W/Wopt, у якому можливе ущільнення з необхідним Кy (згідно табл.6.5, ДБН В.2.3-4:2007), звідки визначаємо межі вологості, в яких допус­тиме ущільнення ґрунту Wmin і Wmax, відповідно 16,05 і 19,54%.

10.Максимальна вологість ґрунту в річному циклі:

% (19)

де γп - коефіцієнт, що характеризує вологість ґрунту в період польових обсте­жень у частках від максимальної величини;

Wn - природна вологість ґрунту в період обстежень.

11 . Вологість ґрунту в період будівництва земляного полотна

% (20)

де γпі – відносна вологість ґрунту в період будівництва у частках від максима­льної згідно з даними таблиці.

% %

% %

% %

% %

%

12. Середня щільність вологого грунту в період будівництва

(20)

де Wі ср - середня вологість ґрунту в період будівництва (в частках одиниці).

Усі розрахунки зводимо в таблицю (табл. 1):

Табл.1-Фізичні характеристики ґрунту

Показник

Одиниці виміру

Позначення

Числові значення

задані

визначені

Щільність скелета ґрунту

т/м3

ρd e

1,40

Щільність твердих частинок ґрунту

т/м3

ρs

2,70

Вологість на межі текучості

%

WL

30

Число пластичності грунту:

за (9)

за (10)

середнє значення

%

Ip

11,4

11,5

11,45

Вологість на межі пластичності

%

Wp

18,55

Оптимальна вологість ґрунту:

за (12)

за (13)

за (14)

Середнє значення

%

Wopt

17,05

18

17,3

17,45

Вміст повітря при максимальній щільності скелета ґрунту

ν0

0,05

Максимальна щільність скелета ґрунту при стандартному ущільненні

т/м3

ρd max

1,74

Найменший коеф. ущільнення ґрунту для зем. полотна

Ky

0,95

Мінімальна потрібна щільність скелета ґрунту

т/м3

ρd потр

1,65

Коеф. відносного ущільнення ґрунту

Квід

1,18

Інтервал вологості, в якому можливе ущільнення з Ку

Wі /WL

0,92-1,12

Межі вологості, в яких допустиме ущільнення ґрунту

%

Wmin Wmax

16,05 19,54

Вологість ґрунту в період проведення польових вишукувань

%

Wn

18

Максимальна вологість ґрунту в річному циклі

%

Wрц

19,6

Вологість ґрунту в період будівництва зем. полотна

%

Wі

16,70

Відносна вологість ґрунту в період будівництва зем. полотна

Wі /WL

0,56

Середня щільність вологого ґрунту в період будівництва

т/м3

ρ

1,93

Висновок: За даними розрахунків, приймаємо рішення,що вологість ґрунту в квітні місяці перевищує максимально допустиме значення, ґрунт можна використовувати для будівництва з обов’язковим просушуванням. А у червні, липні та серпні вологість ґрунту нижча від мінімальної, тому ґрунт потребує додаткового зволоження. Рішення прийняті на підставі порівняння вологості ґрунту в період зведення земляного полотна з межами вологості, в яких допустиме ущільнення ґрунту Wmin=16,05 і Wmax =19,54%.

Соседние файлы в папке канюка