Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История Украины.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
283.14 Кб
Скачать

Ключові терміни та поняття

Березневі статті, Білоцерківський мир, визвольна війна, Гетьманщина, Зборівський мир, козацька старшина, козацьке повстання, національно-визвольна війна, Переяславська угода, Руїна, рушійні сили, слобода, Слобожанщина, старшинська рада, характер війни, Хмельниччина.

Література

Основна:

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.68-80.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 73-87.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 6-66.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 124-140.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 77-113.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 81-97.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 115-127.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К.,1991.

Гiйом Левасер де Боплан. Опис України. Проспер Мерiме. Українськi козаки та їхнi останнi гетьмани. Богдан Хмельницький. – Львiв, 1990.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1.- Полтава,1993. – С.12-15.

Додаткові матеріали (з кафедрального збірника роздаткового матеріалу)

Горобець В. Московська полiтика Б.Хмельницького: дипломатична риторика та полiтична практика // Укр. iстор. журн. – 1995. – № 4.

Документи Богдана Хмельницького (1648-1657 р.р.). – К.,1961.

Гуржій О.І. Про особливості українсько-російських взаємовідносин у середині XVII ст.(1654-1657 рр.) // Укр. iстор. журн. – 1992. – № 10-14.

Опанович О. Будівничий української гетьманської держави //Урядовий кур'єр. – 1995. – 31 серп.

Сисин Ф. Хмельниччина та її роль в утворенні модерної українсь­кої нації // Укр.iстор.журн. – 1995. – №4.

Смолiй В. Б.Хмельницький очима сучасних істориків // Голос України. – 1995. – 23 вер.

Смолий В. Рыцарь украинской государственности // Зеркало недели. – 1995. – 21 окт.

Смолiй В., Степанков В. Гетьман Б.Хмельницький i його доба //Зоря Полтавщини. – 1995. – 28 вер., 3,5,10 жовтня.

Степанков В.С. Українська революцiя 1648-1676 рр. у контекстi європейського революцiйного руху XVI-XVIIст.: спроба порiвняльного аналiзу// Укр.iстор.журн. – 1997. – №1.

Яковлiв А. Українсько-московськi договори в XVII-XVIII вiках i договiр гетьмана Б.Хмельницького 1654 року // Укр.iстор.журн. – 1993. – № 3.

5 (2 год.)

1. Гетьман I. Мазепа в iсторiї України.

2. Козацько-старшинська i дворянська iнтелiгенцiя I половини XVIII - I чвертi ХIХ ст. у формуваннi української нацiональної самосвiдомостi.

Ключові терміни та поняття

Гетьман, дворянство, інтелігенція, Києво-Могилянська академія, козацька старшина, Коломацькі статті, „мазепинці”, Північна війна, політична еміграція, шляхта.

Лiтература

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С.176-184, 200-208, 214-230.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С. 86-89, 97-100.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 94-99, 101-113..

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава, 1993. – С. 17-21.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С. 15-20.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С.151-160, 184-185.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 245-255, 352-37, 392-405.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 114-119.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 106-113, 126-137.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 145-151, 176-181, 200-210.

Додаткова:

Антонович В.Б., Бец В.Н. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах // Укр. iстор. журн. – 1990. – №9. – С.120-134.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К.,1991. – С.178-200.

Костомаров М.I. Мазепа // Укр.iстор.журн. – 1988. – № 8,9,10,11,12.

Мальків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1657-1709. – Полтава, 1995.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]