Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Met_RGR_S__inf.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
530.94 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра комп’ютерної інженерії

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ІНФОРМАТИКА»

«АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ МОВОЮ С++»

для студентів очної та заочної форм навчання

за напрямом 6.050903 «Телекомунікації»

Полтава 2014

ВСТУП

Дисципліна «Інформатика» є нормативною y навчальному плані підготовки бакалаврів з базовою вищою освітою за напрямком підготовки 6.050903 «Телекомунікації». Робоча навчальна програма з дисципліни складена на основі нормативної частини галузевого стандарту вищої освіти України підготовки бакалаврів галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок».

Розрахункова-графічна робота «Алгоритмізація та програмування розрахункових задач мовою С++» виконується в 1-му семестрі студентами очної форми навчання та в 2-му студентами заочної форми навчання.

Звіт з РГР виконується у текстовому процесорі MS Office Word або OpenOffice org.Writer та подається на перевірку у друкованому вигляді.

Звіт має складатися з наступних частин:

 1. Титульний аркуш (зразок додається).

 2. Номер варіанта та повний текст завдання.

 3. Блок-схема алгоритму розв’язання завдання (створюється засобами MS Visio або іншого графічного редактора з дотриманням вимог діючих стандартів) та таблиця змінних і констант з коментарями.

 4. Текст (лістинг) програми мовою С++.

 5. Результати виконання (перевірки правильності функціонування програми) у оболонці C++ Builder.

Елементи, що оцінюються:

а) правильність та повнота виконання завдання (працездатність алгоритму та програми);

б) оптимальність алгоритму та програми (простота та зрозумілість, відсутність надлишкових повторюваних дій);

в) дотримання стандартів зображення блок-схем алгоритмів;

г) зручність використання програми (наявність коментарів, вказівок щодо введення даних, наочність виведення результатів обчислень);

д) повнота перевірки правильності функціонування програми, акуратність оформлення звіту.

Критерії оцінювання:

Обов’язкова наявність елементів, що оцінюються

Кількість балів

Оцінка за чотирибальною шкалою

1

а, б, в, г, д

15

5

2

а, б, в

12 – 14

4

3

а, в

9 – 11

3

4

0

2

Термін виконання та захисту РГР:

 1. Захист РГР – підсумкове заняття згідно розкладу занять.

 2. Здача роботи на перевірку – не пізніше, ніж за тиждень до захисту.

Рекомендована література:

 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с.;

 2. КлименкоО.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. –534 с.;

 3. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навч. посібник. – К.: Академія, 2005. – 416 с.;

 4. Інформатика і комп’ютерна техніка. Навч. посібник./Під ред. Рогози С.О./ – К.: Академія, 2006. – 368 с.;

 5. Информатика. Базовый курс. Уч. пособие. /Под ред. Симоновича С.В./ – Спб.: Питер, 2005. – 640 с.;

Додатки:

А) Зразок титульного аркуша;

Б) Варіанти завдань;

В) Зразок виконання роботи.

Додаток А. Зразок титульного аркуша

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

кафедра комп’ютерної інженерії

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни «Інформатика»

на тему: «Алгоритмізація та програмування розрахункових задач мовою С++»

Студента (ки)

курсу

групи

напряму підготовки

спеціальності

(прізвище та ініціали)

Керівник

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала

Кількість балів:

Оцінка: ECTS

Полтава 2014

Додаток Б. Варіанти завдань

Варіант №1

Скласти алгоритм і програму для обчислення та виведення значень функції Z двох аргументів: x – всі непарні числа з діапазону [1…10], y – всі парні числа з діапазону [12…20]:

Варіант №2

Маємо 10 дійсних додатних чисел, які вводяться користувачем послідовно. Скласти алгоритм і програму для обчислення та виведення:

 1. Максимального введеного числа.

 2. Мінімального введеного числа.

 3. Середнього арифметичного всіх введених чисел.

Передбачити, у випадку введення від’ємного числа, виведення повідомлення про помилку та повторного введення.

Варіант №3

Маємо 25 довільних дійсних чисел, які вводяться користувачем послідовно. Скласти алгоритм і програму для обчислення та виведення:

 1. Суми та кількості всіх введених непарних від’ємних чисел.

 2. Добутку та кількості всіх введених парних додатних чисел.

 3. Кількості введених нульових чисел.

Варіант №4

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №5

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №6

Скласти алгоритм і програму для обчислення та виведення значень функції Z двох аргументів: x – всі парні числа з діапазону [1…10], y – всі непарні числа з діапазону [10…20]:

Варіант №7

Маємо 20 додатних дійсних чисел, які вводяться користувачем послідовно. Скласти алгоритм і програму для обчислення та виведення:

 1. Різниці між максимальним та мінімальним введеними числами.

 2. Середнього геометричного всіх введених чисел.

Передбачити, у випадку введення від’ємного числа, виведення повідомлення про помилку та повторного введення.

Варіант №8

Маємо додатні цілі числа a, b, c. На прямокутнику із сторонами a, b розміщена максимальна можлива кількість квадратів із стороною c (без накладень). Скласти алгоритм і програму для обчислення та виведення:

 1. Кількості квадратів, розміщених на прямокутнику.

 2. Площі незайнятої частини прямокутника.

Передбачити виведення повідомлень про помилку та повторного введення a, b, c у випадках:

 • якщо c>a або c>b;

 • введено хоча б одне від’ємне число.

Варіант №9

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №10

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №11

Маємо додатні цілі числа a, b, c, що є сторонами трикутника. Скласти алгоритм і програму для перевірки наступних висловлювань:

 1. Трикутник із сторонами a, b, c існує.

 2. Трикутник із сторонами a, b, c є рівностороннім.

 3. Трикутник із сторонами a, b, c є рівнобедреним.

Обчислити периметр трикутника. Передбачити виведення відповідних повідомлень, а також повідомлення про помилку та повторного введення a, b, c у випадку, коли введено хоча б одне від’ємне число.

Варіант №12

Маємо додатні цілі числа a, b, c, що є сторонами трикутника. Скласти алгоритм і програму для перевірки висловлювання «трикутник із сторонами a, b, c існує» та обчислення висот трикутника за формулами:

Передбачити виведення повідомлення про помилку та повторного введення a, b, c у випадку, коли введено хоча б одне від’ємне число.

Варіант №13

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №14

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №15

Маємо додатні цілі числа a, b, c, що є сторонами трикутника. Скласти алгоритм і програму для перевірки наступних висловлювань:

 1. Трикутник із сторонами a, b, c існує.

 2. Трикутник із сторонами a, b, c є прямокутним.

Передбачити виведення повідомлення про помилку та повторного введення a, b, c у випадку, коли введено хоча б одне від’ємне число.

Варіант №16

Скласти алгоритм і програму для обчислення та виведення значень функції Z двох аргументів: x – всі парні числа з діапазону [1…10], y – всі непарні числа з діапазону [10…20]:

.

Варіант №17

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №18

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №19

Маємо координати вершин деякого трикутника. Скласти алгоритм і програму для перевірки наступних висловлювань:

 1. Трикутник із сторонами a, b, c існує.

 2. Трикутник із сторонами a, b, c є рівностороннім.

Передбачити виведення відповідних повідомлень. Обчислити та вивести довжини сторін та периметр трикутника. Звернути увагу на те, що програма повинна коректно обробляти від’ємні координати.

Варіант №20

Скласти алгоритм і програму, яка виконує наступні функції:

- створює двовимірний масив із 25 значень функції (X та Y змінюються від 1 до 5 з кроком 1);

- знаходить мінімальний та максимальний елементи масиву, а також суму та середнє арифметичне абсолютних значень всіх елементів;

- виводить на екран елементи масиву та величини, що вказані у попередньому пункті завдання.

Варіант №21

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №22

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №23

Скласти алгоритм та програму для обчислення полярних координат r та точки на площині по її прямокутним координатам x, y, за формулами:

Передбачити виведення повідомлення про неможливість знайти рішення та повторного введення x, y, якщо .

Варіант №24

Скласти алгоритм і програму, яка виконує наступні функції:

- створює одновимірний масив із 15 випадкових дійсних додатних чисел, що знаходяться у діапазоні від 10 до 20;

- знаходить мінімальний та максимальний елементи масиву;

- виконує нормування масиву (ділення всіх його елементів на значення максимального елемента) та знаходить суму значень всіх елементів нормованого масиву;

- виводить на екран елементи масиву та величини, що вказані у попередньому пункті завдання.

Варіант №25

Скласти алгоритм та програму для обчислення дійсних коренів біквадратного рівняння для заданих значень a, с, e за формулами:

У разі відсутності дійсних коренів (D<0) вивести відповідне повідомлення.

Варіант №26

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Варіант №27

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Варіант №28

Скласти алгоритм та програму для обчислення часу t зустрічі автомобілів, які рухаються рівноприскорено назустріч один одному, якщо відомими є їх швидкості V1 та V2, прискорення а1 та а2 и початкова відстань S між ними. Відстань S1, яку пройшов перший автомобіль розраховується за формулою ; відстань S2, яку пройшов другий автомобіль, обчислюється по формулі . Час t зустрічі автомобілів визначається з рівняння , звідки .

Варіант №29

Нехай (k, l), (m, n) – поля шахової дошки: k, m – номери по горизонталі, l, n – номери по вертикалі (1≤k, l, m, n≤8). Скласти алгоритм та програму, яка визначатиме:

 1. Чи можна з поля (k, l) потрапити на поле (m, n) одним ходом пішака.

 2. Чи можна з поля (k, l) потрапити на поле (m, n) одним ходом тури.

 3. Чи можна з поля (k, l) потрапити на поле (m, n) одним ходом слона.

 4. Чи можна з поля (k, l) потрапити на поле (m, n) одним ходом ферзя.

Варіант №30

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №31

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №32

Маємо координати трьох точок на площині. Скласти алгоритм і програму для перевірки існування трикутника із вершинами у заданих точках. Передбачити виведення відповідних повідомлень. Вивести вид трикутника (різносторонній, рівнобедрений, рівносторонній) та обчислити довжини його висот і надрукувати їх у порядку зменшення.

Звернути увагу на те, що програма повинна коректно обробляти від’ємні координати.

Варіант №33

Маємо числа a, b, γ. Скласти алгоритм і програму для знаходження площі трикутника. Дві сторони якого дорівнюють a і b, а кут між цими сторонами дорівнює γ. Вважати, що γ – це:

 1. Радіанна міра кута.

 2. Градусна міра кута.

Варіант №34

Скласти алгоритм і програму знаходження f – кута (у градусах) між положенням годинникової стрілки на початку доби та її положенням у h годин, m хвилин і s секунд (0≤h≤11, m≥0, s≤59).

Варіант №35

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №36

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №37

Дані цілі числа m, n (години, хвилини), 0≤m≤11, 0≤n≤59, які визначають час доби. Скласти алгоритм і програму, яка визначає найменший час (число повних хвилин), який повинен пройти до того моменту, коли годинна і хвилинна стрілки на циферблаті:

 1. Співпадуть.

 2. Розташуються перпендикулярно одна одній.

Варіант №38

На строковому внеску у банку лежить певна сума грошей на квартал у розрахунку 24% річних. Скласти алгоритм і програму, яка обчислить суму отриманих відсотків через чотири місяці. Взяти до уваги, що відсотки нараховуються щодоби, перший та останній день не враховуються, а остаточна сума залежить від кількості днів у місяці.

Варіант №39

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №40

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №41

Маємо 15 довільних дійсних чисел, які вводяться користувачем послідовно. Скласти алгоритм і програму для обчислення та виведення:

 1. Максимального введеного числа.

 2. Мінімального введеного числа.

 3. Середнього арифметичного модулів всіх введених чисел.

 4. Середнього геометричного модулів всіх введених чисел.

Варіант №42

Маємо 20 довільних дійсних чисел, які вводяться користувачем послідовно. Скласти алгоритм і програму для обчислення та виведення:

 1. Суми та середнього арифметичного всіх введених від’ємних чисел.

 2. Добутку та середнього геометричного всіх введених додатних чисел.

 3. Кількості введених нульових чисел.

Варіант №43

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №44

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №45

У змаганнях з фігурного катання оцінки виставляють декілька суддів. При виведенні середньої оцінки за виступ одного спортсмена з усієї сукупності оцінок видаляється найбільша і найменша, а для оцінок, які залишилися, обчислюється середнє арифметичне. Якщо декілька суддів поставили найбільшу або найменшу оцінку, то з сукупності видаляється тільки одна оцінка. Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення оцінки спортсмена.

Варіант №46

Інтервал (a, b) розбитий точками на n рівних частин; у кожній точці обчислюється значення функції . Скласти алгоритм та програму для знаходження найбільшого та найменшого значень функції у цих точках.

Варіант №47

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №48

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №49

Інтервал [a, b] розбитий точками на n рівних частин; у кожній точці обчислюється значення функції . Скласти алгоритм та програму для знаходження найбільшого та найменшого значень функції у цих точках.

Варіант №50

Скласти алгоритм та програму для обчислення кореня n-ого степеня з додатного числа а, користуючись послідовними наближеннями , k=0, 1, 2, … до спів падіння сусідніх наближень з точністю ε, якщо задане початкове наближення х0.

Варіант №51

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №52

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Z:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №53

Скласти алгоритм і програму, яка дозволяє виконувати переведення чисел з десяткової системи числення в двійкову в діалоговому режимі для чисел від 1 до 99.

Варіант №54

Маємо послідовність цілих чисел, які вводяться користувачем послідовно, введення закінчується нулем. Скласти алгоритм і програму для обчислення та виведення:

 1. Номера останнього максимального введеного числа.

 2. Мінімальне з усіх додатних чисел послідовності.

 3. Номер меншого з двох найбільших чисел послідовності.

 4. Номер меншого з двох найбільших чисел послідовності.

Варіант №55

Маємо послідовність дійсних чисел, які вводяться користувачем послідовно, введення закінчується нулем. Скласти алгоритм і програму для визначення:

 1. Чи має послідовність хоча б одну пару рівних сусідніх елементів.

 2. Скільки разів у послідовності змінюється знак.

Номер числа, яке по абсолютній величині є найближчим до свого номера.

Варіант №56

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №57

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №58

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №59

Скласти алгоритм та програму для знаходження усіх чисел кратних 11 на заданому інтервалі. Інтервал вводить користувач. Знайти кількість чисел та їх суму.

Варіант №60

Є натуральне число n, яке складається з п’яти цифр. Скласти алгоритм та програму для знаходження усіх можливих комбінацій, які одержані в результаті перестановки місцями цих цифр.

Варіант №61

Скласти алгоритм та програму для переведення римських чисел на арабські.

Варіант №62

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення на екран таблиці значень функції у інтервалі [0,5; 3,75], крок 0,5. Виведення виконати у два стовпчики: перший стовпчик – значення аргументу, другий – значення функції. При розробці програми слід враховувати область визначення функції і у разі потреби організувати друк повідомлення – «функція не визначена».

Варіант №63

Скласти алгоритм та програму для обчислення та виведення величини Y:

Методом перебору знайти екстремуми даної функції. Початкове і кінцеве значення відрізка, а також крок табуляції запитувати у діалозі.

Варіант №64

Скласти алгоритм та програму для знаходження найбільшого спільного дільника двох натуральних чисел.

Варіант №65

Скласти алгоритм та програму для знаходження найменшого спільного кратного двох натуральних чисел.

Додаток В. Зразок виконання роботи

ЗМІСТ

1.

Завдання

3 стор.

2.

Алгоритм та таблиця змінних

4 стор.

3.

Текст програми

5 стор

4.

Перевірка функціонування програми

6 стор

1. Завдання

Скласти алгоритм та програму для обчислення суми ряду s=1+1/2+1/3+1/4+ ... з визначеною точністю е (0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09).

2. Алгоритм та таблиця змінних

Таблиця змінних:

sum

сума ряду

е

точність

i

знаменник

k

елемент ряду

Алгоритм обчислення суми ряду s=1+1/2+1/3+1/4+ ... з визначеною точністю е:

3. Текст програми

/---------------------------------------------------------------------------

#pragma hdrstop

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <conio.h>

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma argsused

int main(int argc, char* argv[])

{

int i;

double sum, e, k;

i=1;

sum=0;

k=1/i;

printf("Input e\n");

scanf("%lf",&e);

while(k>e)

{

sum=sum+k;

i=i+1;

k=(double)1/i;

}

printf("sum=%5.1f\n",sum);

getch();

return 0;

}

//---------------------------------------------------------------------------

4. Перевірка функціонування програми

е = 0.01

s = 5.17737751763962

е = 0.02

s = 4.47920533832942

е = 0.03

s = 4.08879822573955

е = 0.04

s = 3.77595817775351

е = 0.05

s = 3.54773965714368

е = 0.06

s = 3.38072899322899

е = 0.07

s = 3.25156232656233

е = 0.08

s = 3.10321067821068

е = 0.09

s = 3.01987734487734

4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]