Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
304.64 Кб
Скачать

Тема 10. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків явищ

Мета роботи: засвоєння, поглиблення та систематизація знань про методи вивчення зв’язків між окремими явищами, кореляційно-регресійний аналіз і його етапи

План вивчення теми

 1. Сутність та види взаємозв’язків явищ. Графічні методи вивчення кореляційного зв’язку

 2. Метод аналітичних групувань і дисперсійний аналіз. Оцінювання щільності кореляційного зв’язку за даними аналітичного групування

 3. Регресійно-кореляційний аналіз взаємозв’язку. Оцінювання щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку на основі рівняння регресії

Методичні рекомендації

Закономірності економічних та соціальних процесів характеризуються взаємозв’язками між статистичними показниками. Статистичні показники перебувають у певних відношеннях між собою, виступаючи в ролі незалежних або залежних ознак.

Для засвоєння теми необхідно добре систематизувати знання із програмних питань теми № 10 Статистичні методи вивчення взаємозв’язків явищ", зрозуміти і запам’ятати визначення ключових термінів і понять при встановленні наявності зв'язку між факторною та результативною ознаками. Студенти повинні зрозуміти, що існують різні методи виявлення наявності та встановлення щільності зв’язку між окремими явищами чи процесами. Необхідно розрізняти в чому сутність непараметричних і параметричних методів, яка область їх використання.

Розібратися із методикою оцінювання щільності кореляційного зв’язку за даними аналітичного групування та використання коефіцієнта детермінації (кореляційного відношення) для його встановлення.

Розглянути методику регресійного аналізу взаємозв’язку, проведення оцінювання щільності кореляційного зв’язку на основі рівняння регресії, використання коефіцієнтів кореляції і детермінації. Знати навіщо і як провести перевірку істотності встановленого зв’язку.

Студенти, які будуть виконувати ІНРЗ 3-го рівня складності повинні самостійно ознайомитися із непараметричними методами встановлення наявності взаємозв’язків і опанувати деякі з цих методів [6, підрозділи 8.1 і 8.2; 9, глава 6, підрозділ 6.4; 16, розділ 9, підрозділ 9.6; 19, глава 9, підрозділ 9.6].

Більш детально основні питання теми розглянуто у [5, тема 10; 6, розділ 8; 9, глава 6; 13, розділи 7 і 8; 16, розділ 9; 17, розділ 7; 18, розділ 4; 19, глава 9; 20, розділ 7].

Питання для самоконтролю

    1. Чи можливий функціональний зв’язок для явищ економічної сфери?

    2. Які зв’язки бувають за:

а) характером дії; б) направленістю;

в) аналітичним вираженням; г) кількістю ознак – факторів?

    1. Що розуміється під:

а) функціональними зв’язками;

б) стохастичними зв’язками;

в) кореляційними зв’язками?

    1. Чим відрізняється однофакторний зв’язок від багатофакторного?

    2. Що є спільного між стохастичним та кореляційним зв’язком? Чим відрізняються ці види зв’язку?

    3. Назвіть етапи аналізу аналітичних групувань та охарактеризуйте кожен із них.

    4. Що характеризує емпіричний коефіцієнт детермінації?

    5. Якщо = 1, то чому будуть дорівнювати міжгрупова і загальна дисперсії?

    6. За яких умов зв’язок між результативною і факторною ознаками вважається:

а) істотним; б) неістотним?

    1. Який показник застосовується для оцінки адекватності регресійної моделі і як він розраховується? Про що цей показник свідчить?

    2. Що показує коефіцієнт регресії, якщо зв’язок між двома чинниками виражений у вигляді рівнянь:

а) прямої;

б) гіперболи;

в) степеневої функції?

    1. Що називають лінією регресії і як вона подається в регресійній моделі та в моделі аналітичного групування?

    2. У чому сутність оцінювання щільності зв’язку?

    3. Яку аналітичну роль виконує рівняння регресії?

    4. З якою метою розраховується коефіцієнт еластичності?

    5. За яких умов R2 = 0; R2 = 1?

    6. Чи потрібно перевіряти істотність зв’язку за наявності щільного зв’язку між ознаками?

    7. Якщо лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,95, про який зв’язок це свідчить?

    8. Назвіть методи, які використовують для вивчення кореляційних зв’язків? У чому полягає їх сутність?

    9. Яка методологія аналізу взаємозв’язків між ознаками в моделі аналітичного групування?