Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
304.64 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність індексу?

 2. Назвіть ознаки, за якими класифікуються індекси.

 3. Що Ви розумієте під індивідуальним індексом?

 4. Що характеризує зведений індекс?

 5. Чим відрізняється зведений індекс від індивідуального?

 6. Які з показників, як правило, відіграють роль сумірників?

 7. Поясніть аналітичну функцію систем взаємопов’язаних індексів.

 8. Як визначити абсолютний приріст результативного показника за рахунок окремих факторів-співмножників?

 9. За яких умов застосовуються середньозважені індекси?

 10. Які є індекси за мірою охоплення явища, процесу?

 11. Які індекси бувають за видом ваги-порівнювача?

 12. Які індекси бувають за формою побудови?

 13. Які етапи побудови зведених індексів?

 14. Коли в розрахунках використовують агрегатні індекси, а коли середньозважені?

 15. Що собою являє система індексів динаміки середньої величини?

 16. Назвіть методику визначення індексу змінного складу.

 17. Назвіть методику визначення індексу фіксованого складу.

 18. Назвіть методику визначення індексу структурних зрушень.

 19. У чому відмінність між індексними системами з постійними і змінними вагами?

 20. В якому випадку ланцюгові індекси можна перевести в базисні?

 21. Який індекс надано і чому він дорівнює, якщо відомо, що продуктивність праці по підприємству, яке складається з окремих цехів, у цілому в звітному році порівняно з базовим збільшилась на 3,6 %?

 22. Наведіть формулу розрахунку середньозваженого індексу ціни; що він показує?

 23. Наведіть формулу розрахунку середньозваженого індексу фізичного обсягу виготовленої продукції; що він показує?

 24. Якому індексу тотожний індекс середнього рівня ціни фіксованого складу?

 25. Який взаємозв’язок існує між зведеними індексами продуктивності праці, загальних витрат часу на виробництво продукції і випуском продукції?

 26. У чому полягає сутність правила побудови агрегатних індексів? Запишіть формулу зведеного індексу фізичного обсягу товарообігу.

 27. Коли в розрахунках використовують індивідуальні індекси, а коли зважені?

 28. Вплив якого або яких чинників на динаміку середнього рівня якісного показника відображає індекс:

а) середнього рівня собівартості;

б) середнього рівня продуктивності праці?

 1. Перетворіть агрегатну формулу зведеного індексу ціни в середньозважену.

 2. Наведіть формули розкладання загального приросту товарообігу за чинниками в абсолютній і відносній формах (для одного виду продукції).

 3. Запишіть формулу індексу середнього рівня ціни змінного складу та поясніть, що він характеризує.

 4. Наведіть формулу розрахунку впливу продуктивності праці та кількості працівників на зміну загального обсягу виробництва в абсолютному і відносному вираженні.

 5. Запишіть формулу індексу середньої собівартості фіксованого складу та поясніть, що він характеризує.

 6. Запишіть формулу індексу середнього рівня продуктивності праці структурних зрушень та поясніть, що він характеризує.

 7. Який індекс надано і чому від дорівнює, якщо відомо, що матеріальні витрати на виготовлення продукції по підприємству, що складається з окремих цехів, в цілому у звітному році порівняно з базовим збільшилась на 5,6 %?

 8. Який показник доцільно брати в ролі сумірника - ваги при побудові агрегатного індексу: а) фізичного обсягу продукції; б) трудомісткості; в) собівартості?