Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
533.5 Кб
Скачать

Волошина Наталія Анатоліївна

«статистика»

Навчально-методичний посібник

Волошина Н.А.

В68

Статистика: Навчально-методичний посібник для слухачів центру післядипломної освіти, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво". Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 262 с.

Завдання навчально-методичного посібника полягає у наданні допомоги слухачам центру післядипломної освіти у вивченні дисципліни "статистика". Навчально-методичний посібник із дисципліни "Статистика" включає тематичний план та програму курсу, рекомендації щодо методики і послідовності самостійного опанування навчального матеріалу із усіх тем дисципліни із прикладами розв’язку типових задач та питаннями для самоконтролю. Крім того, посібник містить рекомендації щодо вибору варіанту та виконання домашньої контрольної роботи (ДКР). Наведений матеріал спрямовано на оволодіння студентами знаннями і отримання практичних навичок із проведення основних етапів статистичного дослідження, визначення статистичних показників та використання найбільш універсальних прийомів і методів статистичного аналізу соціально-економічних явищ й процесів. У посібнику наведено список рекомендованої основної та додаткової літератури, посилання на електронні адреси Internet-ресурсів.

ББК 65.051

В68

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. Облік.-видав.арк. Тираж _____ Замовлення №______

_______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

262

Соседние файлы в папке Статистика денна 2012