Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стратегічне управління / Стратегічне управління Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
455.68 Кб
Скачать

Цілі ситуаційної вправи

У процесі обговорення цієї ситуації студенти повинні застосувати теоретичні знання до опанування методів розробки стратегічних орієнтирів сучасного підприємства.

Пропонована ситуаційна вправа має за мету виробити низку навичок:

 • визначати місце організації серед конкурентів у певній галузі;

 • визначати конкурентні переваги підприємства;

 • проводити аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища;

 • формувати ієрархію цілей;

 • на основі поставлених цілей формулювати конкретні завдання;

 • розрізняти поняття „ціль” та „завдання”;

 • формулювати стратегію діяльності підприємства у майбутньому.

Ключові запитання для обговорення

1. Які проблеми, на Вашу думку, стоять перед ПІІ „Лукойл-Україна” на сучасному етапі?

2. Визначте конкурентні переваги ПІІ „Лукойл-Україна”?

3. Визначте напрями диверсифікації бізнесу ПІІ „Лукойл-Україна”.

4. Які напрями реструктуризації бізнесу компанії ПІІ „Лукойл-Україна” Вм можете запропонувати?

5. З якими ризиками може зіткнутися компанія на цьому ринку?

6. Яку роль відіграє ОПЕК у формуванні світових цін на нафту? Якою є ціна на нафту на світовому ринку на сьогодні?

Практичні завдання до ситуаційної вправи

1. Використовуючи наведені у додатках дані, визначте частку ринку ПІІ „Лукойл-Україна” за такими критеріями: кількість АЗС, постачання нафти в Україну, виробництво бензину та мазуту. Порівняйте дані з показниками інших операторів нафтового ринку.

2. Використовуючи наведені у додатках дані, побудуйте карту стратегічних груп у нафтовому сегменті в Україні.

3. На основі інформації вправи виконайте SWOT-аналіз. За результатами проведеного аналізу заповнити таблицю 3.4.

4. Складіть матрицю для оцінки можливостей та матрицю для оцінки загроз. За результатами проведеного аналізу заповнити таблицю 3.5. та таблицю 3.6.

5. Побудуйте „дерево цілей” для ПІІ „Лукойл-Україна” на стратегічну перспективу – 5 років.

6. На основі виконаних завдань, які допоможуть у прийнятті рішень, сформулюйте стратегію діяльності ПІІ „Лукойл-Україна”.

Методика виконання завдань

Побудова карти стратегічних груп. Алгоритм складання карти стратегічних груп і ухвалення рішення про приналежність фірми до конкурентної групи можна подати в такий спосіб.

 • Встановити спектр характеристик, що відрізняють фірми однієї галузі. Типовими характеристиками є рівень ціни, якості (високий, середній, низький); географічний масштаб діяльності (місцевій, регіональний, національний, глобальний); асортиментний набір продукції (широкий, вузький); використання каналів розподілу; набір пропонованих послуг.

 • Нанести фірми на карту з двома змінними, використовуючи пари цих різних характеристик.

 • Об’єднати фірми, що потрапили приблизно в один стратегічний простір, в одну стратегічну групу.

 • У системі координат намалювати кола навколо кожної стратегічної групи, що мають бути за діаметром пропорційні частці цієї групи в загальному обсязі продажів/виробництва галузі.

Таблиця 3.4

Матриця swot

Внутрішні сильні сторони

Зовнішні можливості

1.

2.

...

1.

2.

...

Внутрішні слабкі сторони

Зовнішні загрози

1.

2.

...

1.

2.

...

Таблиця 3.5

Матриця можливостей

Імовірність використання можливості

Вплив

Сильний (С)

Помірний (П)

Малий (М)

Висока (В)

Поле ВС

Поле ВП

Поле ВМ

Середня (С)

Поле СС

Поле СП

Поле СМ

Низька (Н)

Поле НС

Поле НП

Поле НМ

Таблиця 3.6

Матриця загроз

Імовірність реалізації загрози

Можливі наслідки

Руйнування (Р)

Критичний стан (К)

Важкий стан (В)

Легкі удари” (Л)

Висока (В)

Поле ВР

Поле ВК

Поле ВВ

Поле ВЛ

Середня (С)

Поле СР

Поле СК

Поле СВ

Поле СЛ

Низька (Н)

Поле НР

Поле НК

Поле НВ

Поле НЛ

Рекомендована література

/7/, /8/, /10/, /14/, /16/, /22/

Семінарське заняття № 2

Тема 7. Вироблення стратегії організації

План заняття

 1. Сутність та зміст поняття «стратегія».

 2. Базисні (еталонні) стратегії розвитку бізнесу.

 3. Загальноконкурентні стратегії.

 4. Методи портфельного аналізу.

 5. Функціональні стратегії.

 6. Стратегії конкуренції в епоху глобалізації.

Навчальні цілі

 1. Поглиблення, узагальнення та систематизація знань про основні конкурентні стратегії організації та методи формування стратегій.

 2. Формування уміння володіти методами розробки стратегій залежно від специфіки діяльності підприємства.

 3. Формування здатності використовувати методи портфельного аналізу.

Проблемні питання для обговорення

1. Які ви знаєте методи побудови стратегій та формування „стратегічного набору”, їх переваги та недоліки? Який порядок розробки „стратегічного набору” є, на ваш погляд, найбільш прийнятним та чому?

2. Чи є обмеження у побудови стратегій і „стратегічного набору”?

3. Які методи побудови стратегій серед найбільш відомих у світовій практиці можуть бути застосовані в умовах діяльності українських підприємств? Чи можна стверджувати, що склад основних елементів „стратегічного набору” підприємства є незмінним?

4. Які варіанти диверсифікації існують? Укажіть їх умови, переваги та недоліки. Чому конгломератна диверсифікація не завжди є ефективною?

5. Які фактори, що впливають на вибір стратегій?