Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 стат.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
565.66 Кб
Скачать

Реферат

Курсова робота: 70 с., 7 рис., 18 табл., 7 джерел.

Мета курсової роботи: розрахунок основних статистичних характеристик та проведення статистичного аналізу техніко-економічних показників роботи підприємства для виявлення основних резервів підвищення ефективності його діяльності.

Завдання курсової роботи: визначення теоретичних основ використання статистичних методів при аналізі показників діяльності підприємства, методологічних основ статистичного аналізу соціально-економічних явищ та процесів та проведення статистичного аналізу з показниками діяльності конкретного підприємства.

Предмет: техніко-економічні показники діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження при виконанні роботи є підприємство та техніко-економічні показники його роботи за два роки.

Результат курсової роботи - виробка навичок проведення статистичного аналізу техніко-економічних показників роботи підприємства, у тому числі методики дослідження взаємозв'язків між показниками для обґрунтування рішень по підвищенню ефективності його діяльності.

Методи дослідження - методи розрахунку та аналізу статистичних показників; методи встановлення та аналізу взаємозв'язків соціально-економічних явищ; методи та прийоми економіко-статистичного аналізу розвитку виробництва.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОКАЗНИК, АНАЛІЗ, ДІЯЛЬНІСТЬ, МЕТОД, ЗВ'ЯЗОК, ІНФОРМАЦІЯ, ДАНІ.

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………..7

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ АНАЛІЗІ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ …9

1.1 Підготовка вихідних аналітичних даних. Засоби їх графічного представлення …………………………………………………………………….9

1.2. Використання середніх величин та характеристик варіації при аналізі економічних показників ………………………………………………..15

1.3. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків та їх роль у прогнозуванні економічних показників ……………………………………….22

Висновки по розділу 1 …………………………………………………...25

2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ ………………………26

2.1 Методологія статистичних групувань. Оформлення статистичного угрупування у вигляді ряду розподілу та його графічне зображення ……….26

2.2 Розрахунок середньої та характеристик варіації. Оцінка довірчих меж для середньої ………………………………………………………...…….28

2.3 Методологія побудови та аналізу моделі парної регресії …………33

2.4. Методологія множинного регресійного аналізу …………………..40

Висновки по розділу 2 …………………………………………………...44

3 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ………………………………………………………………45

3.1 Побудова рядів розподілу економічних показників та визначення їх основних статистичних характеристик ………………………………….….45

3.2 Побудова економіко-математичної моделі для однофакторного зв'язку. Перевірка якості моделі ……………………………………………….52

3.3 Побудова та аналіз моделі багатофакторного зв'язку ……….…….63

Висновки по розділу 3 ………………………………………………...…68

ВИСНОВКИ ……..…………………………………………………….…69

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ………………………………………………..…70

ВСТУП

Необхідною умовою об'єктивної кількісної характеристи­ки суспільних явищ і процесів е розуміння їх суті, специфіки та законів розвитку. Статистика дає можливість різнобічне охарактеризувати розвиток економіки, відзначити успіхи і недоліки, намітити шляхи і заходи щодо усунення небажа­них, тенденцій.

Мета курсової роботи: оволодіння методикою розрахунку основних статистичних характеристик та проведення статистичного аналізу техніко-економічних показників роботи підприємства для виявлення основних резервів підвищення ефективності його діяльності.

Завдання курсової роботи: визначення теоретичних основ використання статистичних методів при аналізі показників діяльності підприємства, методологічних основ статистичного аналізу соціально-економічних явищ та процесів та проведення статистичного аналізу з показниками діяльності конкретного підприємства.

Об'єктом дослідження при виконанні роботи є підприємство та техніко-економічні показники його роботи за два роки.

Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення масових суспільних явищ, закономірності формування і розвитку їх. Кількісна сторона суспільних явищ – це їх розміри, але також це є і співвідношення цих розмірів, що відображається в показниках. Слід зазначити, що кількісна сторона суспільних явищ також нерозривно пов’язана з якісним їх змістом. Розглядаючи суспільні явища, як масові і спираючись на облік усієї сукупності фактів, що відносяться до цих явищ, статистика за допомогою чисел показує ступінь їх розвитку, напрям і швидкість змін, тісноту взаємозв’язків і взаємозалежностей, виділяє різні типи і форми явищ, вивчає особливості їх та оцінює вплив факторів, які формують варіацію та динаміку явищ. Все це дає підставу твердити, що статистика один із засобів пізнання суспільного життя.

Статистичні розрахунки дають можливість визначити сукупний продукт,який є сумою матеріальних благ,створюваних за певний період у газузях матеріального виробництва.

На даному етапі розвитку економіки потрібно, щоб зібрані первинні статистичні дані, зведення, збірники використовувались для їх аналізу і підготовки оглядів стану суспільних явищ всіма ланками органів державної статистики, а також для проведення наукових досліджень органи державної статистики повинні використовувати статистичну інформацію, методи її аналізу та комп’ютерну техніку для своєчасної оцінки, контролю, розрахунків та прогнозування зміни рівнів мікро - та макроекономічних чинників господарсько – фінансової діяльності; для створення надійної інформаційної бази для розробки національних технічних та економічних програм, покращення умов функціонування структур ринкової економіки, виробничої та підприємницької діяльності; для передбачення стану ділової активності в економіці при формуванні цін, оплати праці, дивідендів, податкової, кредитної та соціальної політики; для планування інвестиційної діяльності, підрахунків рівня її ризику та моделювання результатів альтернативних проектів і ділових рішень.

Це дозволить більш ефективно використовувати статистичну інформацію і методи її аналізу для поглибленої характеристики економічних процесів, відповідно підвищить роль статистики в системі управління, що ґрунтується на економічних методах господарювання.

Основні завдання і організація статистики України відображені в законі України ”Про державну статистику”. Згідно якого статистичну роботу в Україні здійснює міністерство статистики і його органи на місцях. Міністерство статистики відповідальне за ведення обліку і статистики за єдиною методикою на основі централізованого керівництва всією статистичною роботою. Не менш важливим завданням є контроль за станом обліку, звітності та достовірності даних.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]