Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
эконом теория.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
180.71 Кб
Скачать

Коефіцієнт інтегрального (комплексного) використання обладнання ():

,

Тема 3.Оборотні кошти підприємства.

Оборотні кошти. Структура оборотних коштів. Нормовані оборотні кошти. Нормативи оборотних коштів. Показники ефективності використання оборотних коштів

В процесі розгляду даного розділу, студенти вивчають структуру оборотних коштів, показники, що визначають їх стан.

Оборотні кошти – це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу.

Виокремлюють оборотні кошти у сферах виробництва та обігу, а також розподіляють їх на нормовані й ненормовані (рис 3.1).

Оборотні кошти підприємства

Оборотні кошти у сфері виробництва (оборотні фонди)

Оборотні кошти у сфері обігу

(фонди обігу)

Виробничі запаси

Незавершене виробництво

Напівфабрикати власного виготовлення

Витрати майбутніх періодів

Залишки готової продукції

Відвантажена продукція

Грошові кошти на рахунку, у касі

Дебіторська заборгованість

Інші оборотні кошти

Нормовані оборотні кошти

Ненормовані оборотні кошти

Рис. 3.1. Елементний склад оборотних коштів підприємства.

Норма характеризує мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей, які необхідні підприємству для безперервної роботи. Вона розраховується у днях запасу чи у відповідності до якогось показника (одного працюючого; одну тисячу гривень вартості основних фондів, товарної продукції тощо).

Норматив є похідним від норми. Визначається множенням норми на той показник, відносно якого вона розрахована.

Норматив обігових коштів у виробничих запасах визначається помноженням середньодобового споживання матеріалів у вартісному виразі на норму їхнього запасу в днях.

На підприємстві існує кілька видів запасів: транспортний, підготовчий (технологічний), поточний, резервний (страховий).

У транспортний запас, що зазвичай не перевищує двох днів, оборотні кошти вкладаються з моменту оплати виставленого постачальником рахунку до прибуття вантажу на склад підприємства.

Підготовчий запас створюється на період часу, необхідного для приймання, складування та підготовки до виробничого використання матеріальних ресурсів.

Поточний запас дорівнює половині середнього інтервалу між поставками (найбільший за розміром).

Страховий запас дорівнює половині поточного запасу.

Норматив обігових коштів у незавершеному виробництві () можна розрахувати за наступною формулою:

, (3.1)

де – середньодобовий випуск товарної продукції за її повною собівартістю,

–середня тривалість виробничого циклу у днях,

–коефіцієнт наростання витрат.

Коефіцієнт наростання витрат у свою чергу розраховується так:

, (3.2)

де – матеріальні витрати,

–повна собівартість готової продукції.

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів розраховується, виходячи із залишку коштів на початок періоду та суми витрат протягом розрахункового (планового) періоду з підрахунком величини наступного погашення витрат за рахунок собівартості продукції.

Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції визначається як добуток вартості одноденного випуску готових виробів (за повною собівартістю) на норму їхнього запасу на складі у днях. Ця норма запасу складається з кількох днів, необхідних для підготовки продукції для реалізації, тобто її комплектування, пакування та відвантаження споживачам, а також виписування й здавання в банк платіжних документів.

Сукупний норматив оборотних коштів підприємства є результатом підсумовування цих чотирьох нормативів.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів () показує скільки реалізованої продукції у вартісному вимірі припадає на одну грошову одиницю вартості оборотних коштів. Розраховується за наступними формулами:

, (3.3)

де – обсяг реалізованої продукції за період у діючих оптових цінах,

–середній залишок оборотних коштів за той саме період.

Або:

, (3.4)

де – кількість днів у плановому періоді,

–тривалість одного обороту оборотних коштів.