Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KR-2005.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
4.99 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ

«ОБ'ЄМНІ ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ»

(для студентів спеціальності 6.090209 “Гідравлічні і пневматичні машини”)

Донецьк ДНТУ 2005

Привести издательские данные по методичке

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану підготовки інженерів-механіків за спеціальністю 6.090209 “Гідравлічні і пневматичні машини” в 6 семестрі студентами виконується курсова робота з дисципліни «Об'ємні гідравлічні та пневматичні машини і апарати». Проектування об’ємної гідромашини може бути також частиною дипломного проекту за цією спеціальністю.

Мета роботи – закріплення теоретичних знань та придбання навиків розв'язання інженерних задач при проектуванні об'ємних гідравлічних машин.

Тема курсової роботи – розрахунок та розробка компонування і конструкції заданого типу об’ємної гідромашини.

У курсовій роботі слід показати знання конструкцій основних типів об’ємних гідромашин, вміння вибирати компонування і конструкцію, що найбільше задовольняє конкретні вимоги завдання, уміння виконувати кінематичні, силові і потужністні розрахунки гідромашин, побудову характеристик гідромашин, обчислення на міцність, жорсткість, довговічність і надійність.

Курсова робота виконується під керівництвом викладача, який одночасно є консультантом та нормоконтролером. Викладач видає завдання на курсову роботу, складає та затверджує календарний план, консультує студентів, слідкує за правильністю загального напрямку роботи та відповідністю її виконання встановленим термінам, рекомендує необхідну літературу.

Виконуючи курсову роботу, необхідно керуватися стандартом ДонДТУ “Структура и правила оформления документов по всем видам учебной работы», Донецьк, 1999 р., а також стандартами, вказаними в дод. 3.

Обсяг курсової роботи повинен бути не менше одного аркуша креслень формату АІ /загальний вигляд і необхідні розрізи і перерізи /, а також 30-35 аркушів розрахунково-пояснювальної записки. Специфікація виконується на окремих аркушах формату А4 згідно з держстандартами ЄСКД та прикладається до пояснювальної записки.

Конструктивні креслення гідромашини повинні давати достатнє уявлення про її елементи. На складальних кресленнях повинні бути проставлені основні розміри посадок, приєднувальні розміри машини, а також наведена її основна технічна характеристика.

Конструктивні особливості і розрахунки машини повинні бути висвітлені в пояснювальній записці.

Згідно з стандартом ДонДТУ “Структура и правила оформления документов по всем видам учебной работы», Донецьк, 1999 р., документація по курсовій роботі позначається КР09.0209-05-314.00.00.00.ПЗ, де КР – курсова робота, 09.0209 – шифр спеціальності ГПМ, 05 – рік виконання проекту, 314 – останні три цифри студентського посвідчення, 00.00.00. – коди, встановлені кафедрою, ПЗ – пояснювальна записка (СБ – загальні види і складальні одиниці, СхГ – схема гідравлічна).

Пояснювальна записка повинна починатися титульним аркушем (дод. 1). Зміст записки може бути, наприклад, таким:

 1. Завдання до роботи.

 2. Реферат (дод. 2).

 3. Зміст.

 4. Вступ.

 5. Вибір конструктивної схеми гідромашини. Опис конструкції і принципу дії (не більше ніж 2-3 сторінки).

 6. Визначення основних розмірів витіснювачів, робочих камер, силового вузла, вузла розподілу рідини і маслопровідних каналів (для насосу – вибір електродвигуна). Обчислення і вибір розмірів деталей цих вузлів.

 7. Обчислення на міцність, жорсткість (враховуючи зовнішнє навантаження) вала і його опор.

 8. Визначення нерівномірності подачі (моменту обертання).

 9. Обчислення об’ємних, механічних і гідравлічних втрат у гідромашині. Визначення об’ємного, гідромеханічного і повного ККД.

 10. Визначення критеріїв і показників роботи гідромашини.

 11. Визначення надійності машини.

 12. Висновок.

 13. Література.

 14. Додатки

Розділи записки повинні мати порядкові номери в межах всього документа, які позначаються арабськими цифрами з крапкою, підрозділи повинні мати номер розділу і підрозділу, розділені крапкою. Назви розділів у записці пишуться великими літерами, а підрозділів – малими.

Всі обчислення проводять в системі одиниць СІ, крім загальноприйнятих у гідроприводі (витрати – л/хв, робочий об’єм см3/об, частота обертання – об/хв.). Не допускається вказувати числовий результат обчислень без попереднього запису в формулі числових значень.

Розділам пояснювальної записки “РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “ЛІТЕРАТУРА” порядкові номери не присвоюються.

Зміст графічної частини:

 1. конструкторська специфікація;

 2. складальне креслення (не менше як дві проекції, необхідні розрізи і перерізи) – 1 аркуш формату АІ;

 3. характеристика насосу (гідромотору).

При підготовці цих методичних вказівок були використані “Методичні вказівки до курсового проекту з курсу “Об’ємні гідромашини і гідропередачі” для студентів механіко-машинобудівного факультету/ Укл. В.С. Лисенко, О.С. Самохвалов. – К.: КПІ, 1993. – 84 с.”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]