Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Teoriya avtomatichnogo keruvannya

.pdf
Скачиваний:
71
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
9.97 Mб
Скачать

Глава 4

СТІЙКІСТЬ НЕПЕРЕРВНИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

 

 

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

 

 

 

Т + Т

1

з

 

 

Т1

Т

Т1 гг*

т т

 

1 Г

Ід

і ГІд

 

 

Умова знаходження САК на межі стійкості така: ХУ = 1. Враховуючи, що х = С,Д/С7, а у = С 2 Д / с Г , ця умова матиме вигляд

т + т

 

 

 

/с„

 

Ті-+7;

 

г

^ д

 

 

 

 

 

 

1,

тт

ттІ Д

тт,л

 

1ТТ7

д у

ТОР

 

 

 

 

г

д у V

г

 

ЗВІДКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(/с

)

=

^ + Тц

 

 

 

 

 

У

р /кр

 

^ гр

 

 

 

 

відповідає критичному значенню цього параметра, знайденому раніше за допомогою критерію Гурвіца.

4.5

Частотні

критерії стійкості.

Критерій

Михайло в а

Критерій Михайлова, запропонований в 1938 р., є досить зручним для аналізу лінійних систем,

особливо високого порядку (/7 > 5) .

Оцінка стійкості системи за даним критерієм виконується на основі характеристики (годографа) Михайлова, яка будується таким чином.

1. У характеристичному рівнянні замкнутої системи

а0рп + ах р"~ 1 +... + ап_{р+ап = Цр)

виконують підстановку р- уш, де у = V-!, після чого вираз годографа Михайлова дістають у вигляді

Душ) = а0 (уш)" + а, (усо)""1 + ... +

, (уш) + а„.

(4.22)

2.У виразі Душ) виділяють дві частини — дійсну А(о) і уявну В(со).

Уцьому разі годогра(|) Михайлова набуває вигляду

Душ) = Л(ш) + уДш),

(4.23)

190

4.5. Частотні критері'і стійкості. Критерій Михайлова

 

 

 

/і(ш) = ап

- ап_2и>2 п_4со4

п_6ш6 + ...;

 

 

 

В(ш) =

ап_3со3 + ап_5ш5

- ...

Задаючи значення оо в ме-

 

 

ач від Одо+оо, на комплексній

 

 

площині

 

в

координатах Л(ш),

 

 

К{<•>) будують годограф Михай-

 

 

іоиа, радіус-вектор Душ) якого

 

 

111 > 11 іміні ш від 0 до +°о оберта-

 

 

« і і.і ч

проти годинникової

 

 

І ірілки (рис. 4.6).

 

 

 

О ц і н к а

 

стійкості

системи

 

 

1111 н і і юсться за виглядом і роз-

 

 

мін ієн ним

кривої Душ) відносно

 

 

і.валрантів

п л о щ и н и Д ш ) — 5 ( ш ) .

 

 

Критерій

стійкості

Михай-

 

 

нчіа (формулюється таким чи-

 

 

ном:

 

 

 

 

 

 

для ( іійкості замкнутої системи необхідно і достатньо,

щоб радіус-вектор годо-

і рлфа Михайлова при зміні частоти від 0 до +

почавши обертання з точки, яка

І лгжить на дійсній осі праворуч від нуля, обертаючись проти годинникової стрілки

і ніде не перетворюючись на нуль, пройшов послідовно п квадрантів комплексної

я

площини, повернувшись на кут — п.

Приклади годографів Михайлова стійких і нестійких систем по- і а іано відповідно на рис. 4.7, а і б.

Характеристики на рис. 4.7, а відповідають системам з різними

іичіенями п характеристичного рівняння. На рис. 4.7, бкриві 7, Зі 4

<характеристиками нестійких систем. Крива 2 — 2' відповідає не-

• 1111 к і і і системі, оскільки не витримується принцип послідовності

опчоду квадрантів комплексної площини, а крива 2 — 2"' — стійкій « неіемі при п = 4.

Умовою знаходження системи на межі стійкості є проходження юлографа Михайлова через початок координат комплексної гіло-

ЩІПІП.

Запас стійкості системи може характеризувати відстань від точки перетину годографом Михайлова дійсної осі до початку координат у ра и єіііікої системи (відстань 0' — 0 на рис. 4.7, б).

191

Г л а в а 4

СТІЙКІСТЬ НЕПЕРЕРВНИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

 

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Рис. 4.7

Аруге формулювання (наслідок) критерію Михайлова.

Перевага цього методу дослідження стійкості порівняно з основним формулюванням полягає в тому, що дає змогу визначити стійкість системи за взаємним розміщенням дійсної Доз) і уявної 5(со) складових без побудови самого годографа Михайлова. Крім того, друге формулювання критерію Михайлова є зручнішим для знаходження запасу стійкості за деяким параметром.

Розглянемо особливості взаємного розміщення дійсної й уявної складових Дсо)і £(со)для стійкої (рис. 4.8, а) і двох нестійких (рис. 4.8, б, в) систем.

Характерною рисою стійких систем і їхня відмінність від нестійких є переміжний характер розміщення точок перетину осі со дійсною Дсо)і уявною 5(со) складовими годографа Михайлова. Переміжний характер перетину характеристиками Дсо)і £(со)осі со на рис 4.8, б, в відсутній.

Як зазначалося раніше, при знаходженні системи на межі стійкості годограф Михайлова проходить через початок координат. У цьому разі розміщення А(оо) і #(со) відповідає кривим V і 1" на рис 4.8, г, які перетинаються в одній точці со2 на осі со.

Якщо система стійка, то вигляд годографа Михайлова відповідає кривій 2 і кривим /' та /" на рис 4.8, г. У цьому разі запас стійкості характеризує відстані між точками со2 і со2 на осі со.

192

6

г

Рис. 4.8

Теорія автоматичного к е р у в а н н я

193

Глава 4

СТІЙКІСТЬ НЕПЕРЕРВНИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

 

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Критичне значення певного параметра системи можна знайти з умови перетину характеристик Л(со) і £(со) в одній точці на осі со.

Частоту, за якої характеристики А(со) і В(со) перетинаються на осі

со, н а з и в а ю т ь критичною частотою.

Рис. 4.9

Згідно з викладеним наслідок критерію Михайлова можна сформулювати таким чином:

| для стійкості замкнутої системи корені поліномів дійсної >4(со) і уявної £(со) частот- 1 них складових годографа Михайлова мають бути дійсними (мати точки перетину з І віссю со) і переміжними.

Приклад аналізи стійкості за допомогою критерію Михайлова. Визначимо стійкість розглянутої раніше САР стабілізації напруги генератора постійного струму.

Нехай значення параметрів системи такі: Тг = 0,01 с; Гд = 0,02 с; /<р = 250. Використаємо основне формулювання критерію Михайлова.

Після підстановки р= усов характеристичне рівняння

тгту + (Тг + ТЛ2 +р + кр = 0,

(4.24)

дістанемо вираз годографа Михайлова для даної системи:

Щш) = Т,Тлиш)3 + г + Та ) ( » 2

+ уш + кр =

= А(ш) +

(4.25)

194

4.5. Частотні критері'і стійкості. Критерій Михайлова

Дійсна і уявна складові після підстановки числових значень параметрів матимуть вигляд

А(со) = 250 - (0,01 + 0,02)со2 = 250 - 0,03со2;

В(со) = со - 0,01 • 0,02 • со3 = со (1 - 0,0002со2).

Для скорочення розрахунків під час побудови характеристики

/(/(о) потрібно знайти

точки

перетину годографом Михайлова осей

і оординат.

 

 

 

 

 

Координату точки перетину дійсної осі

характеристикою Душ)

та ходимо з умови В( со) = 0.

 

 

 

Обчислимо частоти

відповідних точок:

 

В(со) = со (1 - 0,0002со2) = 0;

со, = 0;

со2, со3

= ± — 1 — = ±75000 - ±70.

1

2

3

 

Д/ 0,0002

 

Розглядатимемо лише частоти

со> 0. При со,

= 0 А(0)= 250, при со2 =

і 70 /1(70) = 250 - 0,03 • 702

-

100.

 

Знайдемо координати точок перетину годографа Михайлова з вертикальною віссю з умови Л(ш) = 0. При цьому

С0о4

. Г250

+01

= ± І - — = ±91.

3'4

V 0,03

 

М 'ія розрахунків беремо со3 = +91.

Ордината точки перетину Дш)з вертикальною віссю 5(00)3 = 91(1 - 0,0002 • 912) = 91(1 - 1,66)= -31.

Результати розрахунків наведено в табл. 4.1.

Годограф Михайлова, побудований за цими даними, відповідає нестійкій системі (рис 4.9, а).

Аналогічні дослідження виконаємо для значень параметрів: Гг й = 0,01с; кр = 125.

'{робимо розрахунки:

А(со)= 125 - (0,01 + 0,01)ю2 = 125 - 0,02со2;

В(ш) = со(1 - 0,01 • 0,01ш2) = со (1 - 0,0001 • со2).

Результати обчислень наведено в табл. 4.2.

195

Глава 4

СТІЙКІСТЬ НЕПЕРЕРВНИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

 

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота

 

Складові годографа Михайлова

 

 

 

со

 

А( со)

 

В( со)

 

 

 

0

 

250

 

0

 

 

 

10

 

247

 

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

100

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

 

0

 

31

 

 

 

оо

 

— оо

 

— оо

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика, що

відповідає

стійкій системі, показана на

рис. 4.9,

б.

 

 

 

 

Виконаємо дослідження стійкості, використовуючи наслідок

критерія

Михайлова.

 

 

 

 

Нехай значення параметрів такі: Тг = 0,01 с; Гд = 0,02 с; кр = 250. Побудовані за даними табл. 4.1 характеристики Л(со), 5(со) показано на рис. 4.11, а. Корені виразів А(со), В(оо)є дійсними, але принцип

перемежування коренів не виконується, що відповідає нестійкій системі.

Характеристики, знайдені при значеннях параметрів Тг = 0,01 с; Гд = 0,01 с; кр = 125 і побудовані згідно з даними табл. 4.2, які відповідають стійкій системі, показано на рис. 4.10, б.

а

б

Рис. 4.10

196

4.5. Частотні критері'і стійкості. Критерій Михайлова

{найдемо критичні значення коефіцієнта підсилення розімкнутої мегоми р)кр і запас стійкості при значеннях параметрів Тг = Тй =

0,01 с.

Врахувавши вигляд частотних характеристик, запишемо складову п< ннрафа Михайлова

Л(а>) = *р ~(ТГ + Гд2.

І Іараметр кр входить до виразу А(со). Тому його критичне значеним можна визначити з умови Дсокр) = 0. З урахуванням числових знамень сталих часу дістаємо

 

 

( £ р ) к р - 0,02 - со 2 к р =0 .

 

 

Критичне значення

частоти знайдемо з умови

й(сок р )- 0, звідки

І У, / > 2 Р = 0 або

 

 

 

 

 

 

 

ш„крп = ± І'0,01 0,01

= 100.

 

 

Дня розрахунків беремо сокр = +100.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота

Складові годографа Михайлова

 

 

 

со

А ( І о )

 

В ( СО)

 

 

 

0

125

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

0

 

28,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

-75

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оо

— оо

 

— оо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Іри даному значенні частоти обидві складові Дсо) і В(со) перетина і ймуться в одній точці на осі со (рис. 4.10, б, штрихова лінія), тому

(/ср)кр = 0,02-1 ОО2 = 200.

ІІри к = 125, яке було прийняте у зроблених раніше розрахунках

івиповідало стійкому стану системи, знайдемо запас стійкості сис-

іеми:

Зст = ( * „ ) „ , - * , = 2 0 0 - 125 = 75.

197

Глава 4

СТІЙКІСТЬ НЕПЕРЕРВНИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

 

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

4.6

йослідЖення стійкості

за допомогою побудови

зон стійкості (метод

О-розбиття)

При розробці САР важливо встановити вплив окремих параметрів (або параметра) на стійкість системи за фіксованих значень інших параметрів. При цьому необ-

хідно встановити зони параметрів, у яких їхня зміна не призводить до нестійкої роботи системи.

Дане завдання можна вирішити за допомогою розглянутих вище критеріїв стійкості, але зі зростанням порядку системи рівнянь розрахунки різко ускладнюються.

Ю.Д. Соколов і Ю.І. Неймарк запропонували метод, який дає змогу знайти зазначену вище зону в площині одного або двох параметрів. Основу методу становить дослідження полінома О(р), який відображує характеристичне рівняння замкнутої системи, зведене до вигляду, коли коефіцієнт сі() у характеристичному рівнянні дорівнює одиниці:

Щр) = Р" + О , р"-1 + а2р"-2 + ... + а„_ іРИ = 0 .

( 4 . 2 6 )

Можна уявити деяке я-мірне середовище, по координатних осях якого розміщуються коефіцієнти характеристичного рівняння (або параметрів ланок системи). У цьому разі середовище називають середовищем коефіцієнтів (параметрів). Кожній точці такого середовища відповідає певне значення всіх п коефіцієнтів (параметрів), які визначають п коренів характеристичного рівняння.

При деякому значенні коефіцієнтів система може бути на межі стійкості (якщо корені нульові або чисто уявні). Тому відповідна точка в просторі параметрів у цьому разі має задовольняти рівняння

Душ) = (уш)" + ах (уш)"-1 + ... + 1 (уш) + ап = 0.

Якщо змінювати параметри системи, то корені змінюватимуться і переміщуватимуться на комплексній площині коренів і за деяких значень параметрів (коефіцієнтів характеристичного рівняння) можуть переміститися з лівої частини площини коренів у праву, що призведе до нестійкої роботи системи, або, навпаки, переміститися з правої напівплощини коренів у ліву, в результаті чого нестійка система стане стійкою.

198

І

Л.6. Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості (метод О-розбиття)

<)гже, переміщення коренів зумовлено рухом відповідних точок в

пвимірному просторі параметрів (коефіцієнтів).

Для практичних цілей важливо встановити зони значень парамеірів, які відповідають положенню коренів на межі стійкості, і зони иі ачень параметрів, що відповідають стійким системам. Поділ простру коефіцієнтів (параметрів) на відповідні зони і є основною мети» методу /)-розбиття.

Гак, нехай параметри, які нас цікавлять, входять до складу де-

ііи\ коефіцієнтів рівняння. Якщо змінювати один з параметрів Тх,

іо імішоватимуться всі коефіцієнти, які є функціями цього парамет-

ра Годі кожному новому значенню Тх відповідатиме п нових коренів по ипома О(р) = 0, положення яких у комплексній площині коренів ьімежить від числових значень параметра Тх і, як результат, — значень відповідних коефіцієнтів.

й-розбиття за одним параметром. Розглянемо метоіику побудови зони стійкості в площині комплексного параметра Тх.

1. Вихідне характеристичне рівняння

Д р ) = 0 представимо у ви-

і мчді

Х(р)+ТхУ(р) = 0.

 

 

,

.

^

Х(р)

2.

Знаходимо величину досліджуваного параметра Тх

= ~ у ^ у

Знаходимо комплексний вираз параметра Тх, використовуючи н і ас гановку р = уш, і виділяємо його дійсну А(ю) і уявну Дш) складові:

Тх = Л(ш) + уДш);

/, с гановить деяку криву в комплексній площині, яка відповідає уявним кореням характеристичного рівняння і є сукупністю параметрів

/іа яких система перебуває на межі стійкості. Така характеристика

на

ні мається межею стійкості в площині параметра В, або кривою

/>

(набиття.

4. Н комплексній площині параметра И за правилом штриховки І Г іімарка знаходимо зону стійкості.

Правило штриховки формулюють так: якщо

рухатись

по

межі

П ро ібиття від значень ш=

- ° о

до

значень ш=

+«>,

то зона

стійкості

рошіаи/овуватиметься зліва

від

межі

стійкості

Це

а н а л о г і ч н о

тому,

цю в разі руху в комплексній площині коренів характеристичного рівняння уздовж вертикальної (уявної) осі, яка є межею стійкості в и іоїцппі коренів, від -оо до +оо? зона стійкості знаходитиметься зліва їй і пер шкальної осі.

199

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]