Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Methodic-ITF-2011-12.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Загальні правила роботи в хімічній лабораторії

При роботі в хімічній лабораторії потрібно памятати, що при виконанні кожного хімічного досліду потрібна обережність і увага.

 1. Працюйте акуратно, без поспіху, дотримуйтесь тиші в лабораторії.

 2. Працюйте в халаті і завжди на одному і тому ж місці.

 3. Не захаращуйте робоче місце портфелями, сумками, одягом і т.д.

 4. Перед тим, як приступити до роботи по даній темі, детально вивчіть її за описом.

 5. При користуванні реактивами необхідно знати їх основні властивості: вогненебезпечність, отруйність, здатність до утворення вибухових сумішей з іншими реактивами.

 6. Уважно спостерігайте за ходом досліду, відмічайте і описуйте його особливості (випадання і розчинення осадів, зміни забарвлення, температури, виділення газу і т.п.)

 7. Не витрачайте реактивів більше, ніж необхідно для проведення досліду.

 8. Не переносіть прилади, апарати та реактиви загального користування на свої робочі місця. Не плутайте крапельні піпетки від мікрокрапельниць і пробки від реактивних склянок.

 9. Роботи з отруйними і шкідливими речовинами проводіть лише під тягою. Концентровані кислоти і луги наливайте у витяжній шафі, не переносіть їх на свої робочі місця. Якщо випадково розіллєте кислоту або луг, то швидко змийте їх водою, а потім за вказівкою чергового лаборанта приведіть в належний порядок своє робоче місце.

 10. Не виливайте у раковину відпрацьовані концентровані кислоти і луги, а використовуйте для цього спеціальні склянки, встановлені у витяжній шафі. Папір і залишки твердих речовин викидайте в кошики для сміття.

 11. Відпрацьовані розчини солей Меркурію та Аргентуму виливайте в спеціально відведений посуд.

 12. Гарячі прилади і посуд ставте лише на спеціальні підставки, а не на відкритий стіл.

 13. Без вказівки викладача не проводьте ніяких додаткових дослідів.

 14. В ході експерименту акуратно ведіть записи в робочому журналі.

Схема робочого журналу:

1) Дата;

2) Загальна тема лабораторної роботи;

3) Назва досліду;

4) Хімічні формули, рівняння реакцій і розрахунки експерименту;

5) Спостереження в ході поставленого досліду;

6) Висновки (таблиці, графіки, обговорення і пояснення результатів).

 1. Після закінчення роботи помийте використаний посуд, приведіть в порядок робоче місце і здайте черговому студенту, який потім здає лабораторію черговому лаборанту.

Навчальна програма для контролю знань студентів інженерно-технічного та фізичного факультетів з дисципліни "Загальна хімія"

1. Атомно-молекулярна теорiя. Основнi поняття хiмiї: атом, молекула, хiмiчний елемент, атомна маса, молекулярна маса, моль.

2. Закони газового стану: Бойля-Марiотта, Гей-Люссака, Авогадро, об'ємних вiдношень. Рiвняння Менделеєва-Клапейрона.

3. Основнi закони хiмiї. Закон збереження маси i енергiї. Стехiометричнi закони: сталостi складу, еквiвалентiв, кратних вiдношень. Сучасне трактування даних законiв.

4. Речовини з молекулярною i немолекулярною структурою. Бертоліди та дальтоніди.

5. Простi та складнi речовини. Явище алотропiї.

6. Взаємозв'язок мiж найважливiшими класами неорганiчних сполук.

7. Оксиди. Класифiкацiя, номенклатура, фiзичнi та хiмiчнi властивостi, одержання.

8. Кислоти. Класифiкацiя, номенклатура, фiзичнi та хiмiчнi властивостi, одержання.

9. Солi. Класифiкацiя, номенклатура, фiзичнi та хiмiчнi властивостi, одержання.

10. Основи. Класифiкацiя, номенклатура, фiзичнi та хiмiчнi властивостi, одержання.

11. Будова атомiв i систематика хiмiчних елементiв.

12. Розвиток уявлень про будову атома. Дослiд Резерфорда. Модель атома.

13. Протонно-нейтронна теорiя будови атомного ядра. Iзотопи, iзобари, iзотони.

14. Корпускулярно-хвильовий дуалiзм електрона. Поняття енергетичного рiвня, пiдрiвня, атомної орбiталi.

15. Характеристика енергетичного стану електрона квантовими числами.

16. Принцип Паулi i ємнiсть електронних рiвнiв та пiдрiвнiв. Правила Хунда i Клечковського.

17. Ядернi реакцiї. Типи радiоактивного розпаду. Перiод напіврозпаду.

18. Перiодичний закон Д.І.Мендєлєєва та його загальнонаукове значення. Структура перiодичної системи елементiв. Малi та великi перiоди, групи, головнi i побiчнi пiдгрупи. s-, p-, d-, f-елементи та їх розмiщення в перiодичнiй системi.

19. Особливостi електронної будови атомiв елементiв головних та побiчних пiдгруп. Змiна властивостей хiмiчних елементiв та їх сполук по перiодах та групах. Внутрішня та вторинна періодичність.

20. Хiмiчний зв'язок i будова молекул. Кiлькiснi характеристики хiмiчного зв'язку: довжина, кратнiсть, енергiя, полярнiсть, валентнi кути. Типи хiмiчного зв'язку.

21. Ковалентний зв'язок. Особливостi ковалентного зв'язку: насичуванiсть та напрямленiсть.

22. Метод валентних зв'язкiв.

23. Донорно-акцепторний механiзм утворення ковалентного зв'язку.

24. Поняття про метод молекулярних орбiталей.

25. Iонний зв'язок, його особливостi.

26. Водневий та металевий зв'язки.

27. Класифiкацiя хiмiчних реакцiй. Напрямленiсть хiмiчних реакцiй.

28. Швидкiсть хiмiчних реакцiй. Фактори, що впливають на швидкiсть хiмiчної реакцiї.

29. Поняття про енергетичний бар'єр та енергiю активацiї. Активований комплекс.

30. Каталiз. Гомогенний та гетерогенний каталiз. Каталiзатори.

31. Хiмiчна рiвновага, константа рiвноваги, змiщення рiвноваги. Принцип Ле-Шательє i його значення в хiмiї. Вплив зовнiшнiх факторiв на змiщення хiмiчної рiвноваги.

32. Розчини. Фiзичнi властивостi розчинiв. Сольватна теорiя розчинiв. Кристалогiдрати.

33. Характеристика розчинiв та способи вираження їх складу.

34. Розчиннiсть твердих, рiдких та газуватих речовин у рiдинах. Вплив на розчиннiсть природи розчиненої речовини, температури та тиску.

35.Пониження тиску пари розчинника над розчином. Закони Рауля.

36. Пониження температури замерзання та підвищення температури кипіння розчину. Кріоскопічна і ебуліоскопічна константа.

37. Реакцiї іонного обмiну в розчинах. Добуток розчинностi.

38.Явище осмосу. Осмотичний тиск. Методи визначення молекулярних мас розчинених речовин.

39. Розчини електролiтiв. Сильнi та слабкi електролiти. Електролiтична дисоцiацiя. Ступiнь та константа дисоцiацiї. Добуток розчинності. Водневий показник.

40. Гiдролiз солей.

41. Електроднi потенцiали. Стандартний водневий електрод. Електрохiмiчний ряд напруг металiв.

42. Гальванiчнi елементи.

43. Електролiз розчинiв та розплавiв електролiтiв. Послiдовнiсть розрядження iонiв. Закони електролiзу.

44. Застосування електролiзу в промисловостi. Одержання та очистка металiв.

45. Окисно-вiдновнi реакції. Ступінь окиснення. Окисники та вiдновники. Процеси окиснення та вiдновлення. Складання окисно-відновних реакцій.

46. Типи окисно-вiдновних реакцiй.

47. Поняття потенцiалу iонiзацiї, спорiдненостi до електрону, електронегативностi.

48. Загальна характеристика неметалів. Положення неметалів у періодичній системі. Особливості електронної будови атомiв, валентнiсть та ступенi окиснення. Добування.

49. Змiна кислотно-основних властивостей оксидiв i гiдроксидiв по групах i перiодах.

50. Водень. Кисень. Вода. Загальна характеристика та хiмiчнi властивостi.

51. Галогени. Загальна характеристика та хiмiчнi властивостi. Добування.

52. Халькогени. Загальна характеристика та хiмiчнi властивостi. Добування.

53. Пiдгрупа Нітрогену. Загальна характеристика та хiмiчнi властивостi. Добування.

54. Пiдгрупа Карбону. Загальна характеристика та хiмiчнi властивостi. Добування.

55. Загальна характеристика металiв. Положення металiв у перiодичнiй системi. Фiзичнi та хiмiчнi властивості металів, їх зміна у групах та перiодах. Загальнi методи добування.

56. Корозiя металiв та способи захисту вiд корозiї.

57. Лужнi метали. Загальна характеристика та хiмiчнi властивостi. Добування.

58. Лужноземельнi метали. Загальна характеристика та хiмiчнi властивостi. Добування.

59. Твердiсть води.

60.Пiдгрупа алюмiнiю. Алюміній, добування і хімічні властивості його сполук

61.Підгрупа Хрому. Хром, добування і хімічні властивості його сполук

62.Родина Феруму. Залізо, добування і хімічні властивості його сполук.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]