Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Methodic-ITF-2011-12.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

56

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Хімічний факультет

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Кохан О.П., Зубака О.В., Кун Г.В., Переш Є.Ю.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з курсу“ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ”

для проведення лабораторних робіт

та самостійної роботи студентів

інженерно-технічного та фізичного факультетів

Ужгород – 2012

Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної роботи з курсу "Загальна хімія", підготовлені на основі навчальної програми для студентів інженерно-технічного (спеціальність 6.050502 – Інженерна механіка; 6.060101 – Будівництво; 6.051003 – Приладобудування; 6.050802 – Електронні пристрої і системи) та фізичного (спеціальність 6.040203 ‑ Фізика ) факультетів. У методичну розробку включений перелік питань, що виноситься на колоквіуми, короткий теоретичний матеріал, розрахункові задачі, опис дослідів до лабораторних робіт по даному курсу, перелік літератури для самостійної роботи.

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри неорганічної хімії (від 20 грудня 2011 р., протокол № 4) і методичною комісією хімічного факультету Ужгородського національного університету (від 25 11 2011 р., протокол №2) засідання Вченої ради хімічного факультету (від 27 грудня протокол № 4).

Автори:

Кохан Олександр Павлович, к.х.н., доцент кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету

Зубака Оксана Василівна, к.х.н., доцент кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету

Кун Ганна Василівна, к.х.н., доцент кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету

Переш Євген Юлійович, д.х.н., профессор кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету

Рецензент:

Чундак Степан Юрійович, д.х.н., профессор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ужгородського національного університету

ВСТУП

Хімія є не тільки загальнотехнічною, але і загальноосвітньою наукою. Тому інженер будь-якої спеціальності повинен володіти достатніми знаннями в області хімії.

Вивчення курсу хімії покликане розвивати у студентів логічне хімічне мислення. Студенти повинні отримати сучасну наукову уяву про матерію і форми її руху, про речовини як один із видів руху матерії, про механізми перетворення хімічних сполук, розуміти значення хімії у промисловості і сільському господарстві. Знання основ хімії необхідно і для успішного вивчення загальнонаукових та спеціальних дисциплін.

Робота з книгою. Вивчати курс рекомендується за темами, попередньо ознайомившись із змістом кожної з них за навчальною програмою. Засвоєння курсу обов'язково повинно супроводжуватися виконанням вправ і розв’язуванням задач. Розв’язування задач ‑ один із найкращих методів засвоєння на практиці теоретичних знань.

Лабораторні заняття. Для вивчення основ хімії як науки, що спирається на експеримент, необхідно виконати планові лабораторні роботи. До кожної теми лабораторного заняття пропонується теоретичний матеріал, який студент попередньо здає у вигляді колоквіуму. Лабораторні роботи оформляються у лабораторному журналі із короткими записами умов виконання дослідів і спостереженнями. Після цього, при правильному виконанні і оформленні, лабораторні роботи зараховуються викладачем.

Оцінка знань студентів За результатами контролю знань студентів, дозволяється виставлення екзаменаційної оцінки (без екзаменів) – «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно» та «достатньо». Студент має право підви­щити оцінку, складаючи іспит. Залік виставляється (без складання) у випадку набору понад 50% балів, що відповідає мінімальній оцінці «достатньо» (Е).

Відсоток набраної студентом суми балів від максимально можливої

Екзаменаційна оцінка

Оцінка за шкалою ECTS

Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою

Екзамен, диференційований залік

Залік

90–100

Відмінно

Зараховано

A

5

80–89

Дуже добре

Зараховано

B

4,5

65–79

Добре

C

4

55–64

Задовільно

Зараховано

D

3,5

50–54

Достатньо

E

3

35–49

Незадовільно

Не зараховано

FX

2

1–34

Неприйнятно

Неприйнятно

F

1

Оцінки FX, F виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Студенту з оцінкою FX дозволяється складати підсумковий модульний контроль. У випадку повторного одержання ним незадовільної оцінки студент має право на повторне складання підсумкового модульного контролю (заліку або екзамену) не більше 2-х разів, згідно затвердженого графіка.

Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля, або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]