Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Гроші та кредит - конспект 2009

.pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

4.ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1.Роль грошей у ринковій економіці.

2.Суть грошей. Гроші як гроші й гроші як капітал.

3.Гроші як засіб обігу і засіб платежу.

4.Функція грошей як засіб нагромадження.

5.Функція грошей як міра вартості.

6.Походження і суть грошей. Портфельний підхід до визначення суті

грошей.

7.Вартість грошей.

8.Форми грошей та їх еволюція.

9.Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

10.Внесок Дж. Кейнса в розвиток теорії грошей.

11.Сучасний монетаризм.

12.Класична кількісна теорія грошей, характеристика її постулатів.

13.Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.

14.Характеристика основних теорій грошей.

15.Потоки грошового обороту, їх взаємозв'язок.

16.Порядок балансування грошових потоків у грошовому обороті.

17.Грошовий оборот та його структура.

18.Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот. Відмінність сучасних банківських білетів від класичної банкноти.

19.Маса грошей, її склад та фактори зміни обсягу і структури.

20.Кількісна характеристика грошової маси. Проблема монетизаціі ВВП. Ефект витіснення інвестицій.

21.Основні типи грошових систем.

22.Закон кількості грошей, необхідних для обороту.

23.Грошова маса і грошові агрегати. «Сеньйораж» та монетизація бюджетного дефіциту.

240

24.Швидкість обігу грошової одиниці: суть, порядок визначення та фактори, що на неї впливають.

25.Механізм поповнення грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому процесі.

26.Попит на грошовому ринку. Еластичність попиту на гроші.

27.Пропозиція грошей.

28.Грошовий мультиплікатор та грошова база.

29.Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку.

30.Суть і структура грошового ринку.

31.Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошової сфери.

32.Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики.

33.Системи паперово-грошового та кредитного обігу.

34.Створення та розвиток грошової системи України.

35.Грошово-кредитна політика та її інструменти.

36.Грошові реформи, їх цілі та види.

37.Суть та основні елементи грошових систем.

38.Еволюція кредитних грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави у створенні кредитних грошей.

39.Суть, форми прояву, причини та наслідки інфляції.

40.Інфляція та її види.

41.Державне регулювання грошової сфери: завдання, методи та меха-

нізм.

42.Характеристика банківського кредиту.

43.Характеристика державного кредиту: суть, суб'єкти, значення, стан та перспективи розвитку в Україні.

44.Характеристика комерційного кредиту: суть, суб'єкти, значення, стан та перспективи розвитку в Україні.

45.Характеристика споживчого кредиту: суть, суб'єкти, значення, стан та перспективи розвитку в Україні.

241

46.Необхідність кредиту в ринковій економіці.

47.Суть та еволюція кредиту. Об'єкти та суб'єкти кредитних відносин.

48.Функції і роль кредиту в ринковій економіці.

49.Форми та види кредиту в ринковій економіці.

50.Процент за кредит, його суть, фактори зміни та роль. Норма процента.

51.Банківська система України та особливості її формування.

52.Центральні банки, їх походження, призначення та функції.

53.Інструменти грошово-кредитної політики Національного банку

України.

54.Небанківські фінансово-кредитні інститути та їх значення в еконо-

міці.

55.Стійкість комерційних банків та механізм її забезпечення.

56.Поняття кредитної системи. Характеристика кредитної системи

України.

57.Поняття банку. Види банків у ринковій економіці.

58.Операції комерційних банків.

59.Валютна система. Види валютних систем.

60.Валютний курс та фактори, що на нього впливають.

61.Валютний ринок.

62.Конвертованість валюти.

63.Поняття валюти, її види, призначення та сфера використання. Студенти заочної форми навчання для написання контрольної роботи

обирають тему реферату за останньою цифрою номера залікової книжки.

242

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1.

Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч.

 

посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 278

с

 

 

 

 

2.

Боринець СЯ. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 3-

 

є вид., стер. —

К.: Тов-во “ Знання”, КОО, 2001. — 305

с.

 

 

 

3.

Гальчинський А.С. Теорія грошей. —

К.: Основи, 1998. — 415

с.

 

4.

Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва.

— Тернопіль:

 

Карт-бланш, 2000 — 510 с.

 

 

 

 

 

 

5.

Кочетков В.М. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. — /

В.М. Кочетков,

 

Д.Г. Сироцинський, Н.Ю. Андрушко.—

К.: Вид. Європ. ун-ту, 2002. — 84

с.

6.

Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. для самос. вив.

дисципліни

/

 

М.І. Марун, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін. — К.: КНЕУ, 1999. — 76

с.

7.

Деньги и регулирование денежного обращения: теория и практика / Под

 

ред. Л.Н. Красиной. — М.: Фин. и стат., 2002. — 220

с.

 

 

 

8.

Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. —

К., 2002. — 598

с.

 

9.

Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. /О.І.

 

Береславська, О.М. Наконечний,

М.Г.

Пясецька

та

ін.; За ред.

 

М.І. Савлука. —

К.: КНЕУ, 2002. — 393 с.

 

 

 

 

 

10.Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пудовкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — 3- є вид., пе-рероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 598 с.

11.Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб. — 4- е вид. перероб. і

доп. — К.: Знання, 2002. — 119 с.

12.Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навч. посіб. / За ред. Б. Л. Луціва. — Тернопіль: Карт-бланш, 2000. — 225 с.

13.Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2000. — 215 с

14.Шелудько В.М. Фінансів ринок: Навч. посіб. — 2- е вид. випр. і доп. — К.:

Знання-Прес, 2003. — 535 с.

243

Навчальне видання

Борис Григорович СКОКОВ, Інна Анатоліївна КРАЇВСЬКА

ГРОШІ І КРЕДИТ

Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм навчання напрямків “ Економіка і підприємництво”

та “ Менеджмент”

Редактор М. З. Аляб’єв

План 2008, поз. 77Н

______________________________________________________________

Підп. до друку 03.09.2008

Формат 60×84 1/16.

Обл.-вид. арк. 10,8

Папір офісний.

Друк на ризографі.

Умовн.-друк.арк. 14,3

Тираж 100 прим.

Зам. №

 

 

______________________________________________________________

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ. 61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

244

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.