Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

история туризма учебник

.pdf
Скачиваний:
1330
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
7.49 Mб
Скачать

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

44Поло М. Книга Марко Поло / Пер. со старофр. И.П. Минаева. – М.: Ге-

ографгиз, 1955. – 376 с.

45Проблеми міжнародного туризму: Збірник наукових статей. – К.: ТОВ Час Пік, 1997. – 264 с.

46Сапрунова Н.С. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. – М.: Ось-89, 1997. – 160 с.

47Сардаров А.С. Архитектура автомобильных дорог. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1993. – 272 с.

48Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика; 1999. – 400 с.

49Соколова М.В. История туризма: Уч. пособие. – М.: Мастерство, 2002.

– 352 с.

50Страбон. География в 17 книгах / Пер. с греч. Г.А. Стратановского. –

М.: Наука, 1964. – 943 с.

51Туристсько-краєзнавчі дослідження. Вип. 1: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Туризм в Україні: економіка та

культура». У двох частинах. – К.: КМ-Трейдинг, 1998, Ч.1 – 424 с., Ч. 2

– 360 с.

52 Туристсько-краєзнавчі дослідження. Вип. 2. – К.: ЧП Кармаліта, 1999.

– 656 с.

53Туристсько-краєзнавчі дослідження. Вип. 3. – К.: ЧП Ільченко, 2000. – 286 с.

54Туристские учреждения профсоюзов: Базы, гостиницы, кемпинги: Справочник/ Под общ. ред. В.И.Смирнова – Изд. 4-е, перераб. и доп. –

М.: Профиздат, 1983. – 448 с.

55Турчин В.С. Монументы и города: Взаимосвязь художественных форм монументов и городской среды.– М.:Советский художник, 1982.–160 с.

56Уваров В.Д., Борисов К.Г. Международные туристские организации: Справочник. – М.: Международные отношения, 1990. – 288 с.

57Усыкин Г.С. Очерки истории российского туризма. – СПб.: Издательский дом Герда, 2000. – 224 с.

58Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посіб-

ник. – К.: Вища школа, 2002.-195с.

59Харден Дональд. Финикийцы. Основатели Карфагена/Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М.: ЗАО «Изд-во Центр-Полиграф», 2002. – 263 с.

60Чудновский А.Д (общая ред.) Туризм и гостиничное хозяйство. – М.: Ассоциация «ТАНДЕМ». Из-во «ЭКМОС», 2000. – 400 с.

61Шаповал Г.Ф. История туризма. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1999.

62Эвлия Челеби. Книга путешествия: Пер. с тур. Вып. 3. М.: Наука, 1983

– 376 с.

63Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. В 3 т./Под редакцией Кукушкина. – М.: Физкультура и спорт, 1961 – 1963.

64Энциклопедия туризма / Ред. коллегия: Е.И. Тамм (гл. ред.), А.Х Абуков и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – 607 с.

291

ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА ……………………………………………………………….

 

 

 

3

РОЗДІЛ 1.

ПОДОРОЖІ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ ….…………..

5

 

1.1. Перші мореплавці (Крит, Стародавній Єгипет, Фінікія) ..………….

 

5

1.2. Великі полководці стародавності. Значення завойовницьких походів

8

1.3. Науково-практичний внесок мандрівників в розвиток туризму ...…

11

1.4. Подорожі в стародавньому епосі……………..……..…..……………

 

 

13

1.5. Розвиток туристської інфраструктури в стародавності…….……….

 

15

1.6. Подорожі в епоху античності ………………………………..……….

 

 

 

19

1.7. Розвиток подорожей на Стародавньому Сході …………………….

20

 

 

1.8. Подорожі територією України в стародавності ..…………….…….

22

 

 

Контрольні питання і завдання ………......……………………...………..

23

 

 

 

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ПОДОРОЖЕЙ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

24

2.1. Подорожі в епоху раннього Середньовіччя………………………….

 

 

24

2.2. Паломництво як основний вид подорожей у Середньовіччя…….....

26

2.3. Арабські мандрівники Середньовіччя…………...……..…………….

 

 

30

2.4. Характеристика подорожей у середньовічній Європі…………..…...

 

31

2.5. Особливості подорожей у Київській Русі……………………...........

33

 

 

2.6. Подорожі в період монголо-татарського ярма…...………...………...

 

 

36

Контрольні питання і завдання………......………..……………...………..

 

 

 

37

РОЗДІЛ 3.

ЕПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ ….

38

3.1. Португальські дослідницькі експедиції……….…………...................

 

 

38

3.2. Відкриття й освоєння Америки. Іспанські конквістадори…….…….

 

39

3.3. Культурна спадщина доколумбової Америки……….……………….

 

 

43

3.4. Дослідницькі експедиції голландців, англійців і французів. Поча-

 

ток пошуку Північно-східного й Північно-західного шляхів з Ат-

44

лантич-ного океану в Тихий………….……………………………….

 

 

 

 

3.5. Російські землепрохідці та першовідкривачі……………..….…........

 

 

47

3.6. Розвиток туризму в Україні та Росії в XVI – XVIII ст..….………….

 

49

Контрольні питання і завдання………......…………...…………...………..

 

 

 

50

РОЗДІЛ 4. СТАНОВЛЕННЯ ТУРИЗМУ ЯК МАСОВОГО ЯВИЩА....

51

4.1. «Транспортна революція»………...………….………….…….………

 

 

 

52

4.2. Зародження туроператорської справи…………….………….……….

 

 

53

4.3. Розвиток гірського руху в Європі…………………………………….

 

 

 

55

4.4. Розвиток туристської та екскурсійної діяльності на території України

57

4.5. Краєзнавство як основа туристської діяльності в Західній Україні..

61

4.6. Дослідницькі експедиції XVIII – XIX ст. на території Євразії …...

62

4.7. Європейські дослідницькі експедиції XIX –

першої половини ХХ ст.

67

Контрольні питання і завдання……….......……………………...………..

76

 

 

 

РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ..

77

5.1. Залізничний транспорт……...…………………..….………………….

 

 

 

77

5.2. Автодорожній транспорт………………………….…………………...

 

 

 

79

5.3. Водний транспорт……………………………………..……………….

 

 

 

80

5.4. Повітряний транспорт……...………………………….………………

 

 

 

84

292

 

ЗМІСТ

Контрольні питання і завдання………......…………..…………...………..

91

РОЗДІЛ 6.

ТУРИЗМ – ФЕНОМЕН ХХ СТОЛІТТЯ……..…...………...

92

6.1. Формування основних туристських центрів у першій половині ХХ ст.

92

6.2. Розвиток туризму в другій половині ХХ ст.………………….....……

96

6.3. Характеристика основних туристських напряміву другій половині ХХ ст.

102

6.4. Міжнародні туристські організації………………...……...………….

109

Контрольні питання і завдання………......………………..……...………..

111

РОЗДІЛ 7.

СТАНОВЛЕННЯ ТУРИСТСЬКОЇ СПРАВИ В СРСР ТА

112

 

УКРАНІ ………………………………………………………..

 

 

7.1. Науково-дослідницькі українські та російські експедиції у першій

112

половині ХХ століття …………………………………………………

 

7.2. Характеристика галузі туризму та екскурсій в 20-ті роки ХХ ст. …

113

7.3. Перші туристсько-екскурсійні організації (ТПТ, Радтур, ТПТЕ)… 116

7.4.Особливості функціонування сфери туризму та екскурсій в Україні 120

в 30-ті рр. ХХ ст. ……………………………………………………...

7.5. Розвиток туризму в передвоєнні роки. Створення ЦТЕУ………..…

121

7.6. Сутність та значення туристсько-екскурсійної діяльності в період

124

Великої Вітчизняної війни ……...……………………...……..............

 

7.7. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності в післявоєнний

125

період …………………………………………………………………..

7.8.Удосконалення системи організації туризму в 50-х – на початку

60-х років ХХ ст. Створення БММТ «Супутник»…............................ 128

Контрольні питання і завдання………......………………..……...………...

133

РОЗДІЛ 8. РОЗКВІТ ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

134

В СРСР……………………………………………………….

 

8.1. Формування структури управління сферою туризму………………..

134

8.2. Профспілковий туризм………………….…………………..…………

138

8.3. Іноземний туризм……………………………..………………………..

147

8.4. Молодіжний туризм………………………………..…………………..

150

8.5. Армійський туризм ……………………………....……………………

152

8.6. Шкільний туризм .…………………………………..…….………….. 153

 

8.7. Система організованого відпочинку …….……………..……….........

154

8.8. Система підготовки професійних кадрів туризму …..….…………..

158

8.9. Негативні процеси в туризмі кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст.

159

Контрольні питання і завдання………......…………..…………...………..

161

РОЗДІЛ 9 СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ...

162

9.1. Розвиток нормативно-правової бази туризму в Україні…..……..… 162

 

9.2. Аналіз стану туристської галузі України……………………..………

166

9.3. Характеристика готельного господарства України…….……….…..

171

9.4. Особливості розвитку санаторно-курортної сфери………………….

176

Контрольні питання і завдання………......…...…………………...………..

179

БІОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК …………………………….…………..……

180

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ………………….………………………….……...

287

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………..………

289

ЗМІСТ…………………………………...……………………………………

292

293

Навчальне видання

Абрамов Валерій Володимирович, Тонкошкур Максим Васильович

Історія туризму

Підручник

для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій» (Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»), «Туризм», «Готельне господарство»

Редактор М. З. Алябєв Комп’ ютерне верстання Є. Г. Панова

Дизайн обкладинки І. П. Шелехов

Підп. до друку 18.03.2010 р.

Формат 60х84 1/16

Друк на ризографі

Ум. друк. арк. 15,8

Тираж 500 пр.

Зам. № ________

План 2009, поз. 9 П

 

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’ єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.