Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Будывельны_матерыали_1399_за_2008.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
604.67 Кб
Скачать

Контрольні запитання

1. Що являє собою макроструктура деревини?

2. Що являє собою мікроструктура деревини?

3. В якому вигляді знаходиться волога в деревині?

4. Яка методика визначення кількості річних шарів і відсотка пізньої деревини?

5. Як визначити розрахункову міцність деревини залежно від вмісту пізньої деревини?

6. Яка методика визначення вологості деревини?

7. Як визначити середню щільність деревини?

8. Які існують види і групи вад деревини?

Список літератури

  1. Чехов А.П., Глущенко В.М. Строительные материалы. Лабораторные занятия: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа, 1981. - 208с.

  2. Горчаков В.И. Строительные материалы. Учебник для студентов вузов - М: Высш. Шк.., 1981. - 412с. ил.

  3. Микульский В.Г., Гончаров Г.Н. и др. Строительные материалы. - М.: Ассоциация строительных вузов, 1996.

  1. ГОСТ 16483.18-72. Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1см и содержание поздней древесины в годичном слое.

  1. ГОСТ 16483.7-71 (ст. СЗВ 387-76) Древесина. Метод определения влажности.

  1. ГОСТ 16483.1-84 (ст. СЗВ 388-76) Древесина. Метод определения плотности.

7. ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методи определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

  1. Оценка качества строительных материалов. Учебное пособие / Л.Н.Попов. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий: Учебн. пособие для строит. спец, втузов. - М.: Высш. шк., 1984. -168 с, ил.

9. Наназашвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции: Справочник. - М.: Высш. шк., 1990.

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Фізико-механічні властивості природних будівельних матеріалів і цегли" з курсу "Будівельне матеріалознавство" (для підготовки бакалаврів напрямку 0601 – «Будівництво»)

Укладачі: Микола Петрович Бурак,

Світлана Володимирівна Шаповал

Відповідальний за випуск: проф. О.В.Кондращенко

Редактор: М.З.Аляб'єв

План 2008, поз. 37 М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 14.04.2008 Формат 60 х 84 1/6 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 2,0 Зам. №

Тираж 100 прим.

____________________________________________________________________

61002, М.Харків, хнамг, вул. Революції, 12

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, М.Харків, вул. Революції, 12

21

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.