Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фіоблік ,2010 Програма+ робоча програма.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
665.6 Кб
Скачать

Навчальне видання

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2» для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”/ Укл.:Гордієнко Н.І.. – Харків: ХНАМГ, 2010- 31с.

Укладач: Наталія Іванівна Гордієнко

План 2010, поз.

Підп. до друку Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк.1,5 Обл..-вид. арк.1,0

Замовл. №_________ Тираж___10___прим.

______________61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12__________________

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.