Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Strategiya.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
336.38 Кб
Скачать

7).Поняття стратегічного потенціалу підприємства і управління ним.

Загальне розуміння потенціалу – це можливості, наявні сили, запаси, кошти, які можуть бути використані, або рівень потужності, сукупність коштів, необхідних для здійснення успішної діяльності.

Стратегічний потенціал можна визначити як сукупність кількісно-якісних характеристик ресурсів і функціональних властивостей підприємства.

Стратегічний потенціал підприємства складається з системи ресурсів і джерел їх поповнення, зв’ язків, можливостей і управлінських здібностей, що спрямовані на забезпечення його розвитку шляхом реалізації відповідної стратегії.

СПП забезпечує підприємству стійкість у мінливому зовнішньому середовищі і являє собою джерело формування конкурентних переваг, тому потребує постійного розвитку та вдосконалення.

Рисами стратегічного потенціалу є:

   • СПП є абстрактною категорією, його межі нечіткі, фактори не зовсім визначені, вплив на поточні процеси опосередкований;

   • для обґрунтованої оцінки СПП необхідно ідентифікувати умови, в яких буде проходити діяльність підприємства;

   • загальний рівень СПП не визначається як арифметична сума його складових;

   • СПП не є постійною величиною, він постійно змінюється під впливом динаміки якості і пропорцій ресурсів і впливом умов господарювання;

   • максимальне зростання СПП характеризується такими факторами, як наявність і доступ до необхідних ресурсів, ефективність системи управління;

   • величина СПП здебільшого визначається «слабкою ланкою».

Управління стратегічним потенціалом відбувається у декілька етапів:

 1. Аналіз СПП і визначення існуючих конкурентних переваг;

 2. Утримання конкурентних переваг;

 3. Формування нових конкурентних переваг;

 1. Оцінка рівня конкурентоспроможності за допомогою конкурентного статусу і включення даних результатів до стратегії розвитку підприємства.

При виборі методів управління стратегічним потенціалом підприємство повинно враховувати обмеженість свого впливу на майбутній стан ринку. Однак за вдалого збігу обставин воно має широкі можливості щодо формування стійких конкурентних переваг.

У межах стратегічного управління потенціалом постійно взаємодіють три основні системи, кожна з яких вирішує свої завдання - стратегічне планування (виявлення майбутнього потенціалу успіху), реалізація програм (створення нового потенціалу успіху і перетворення існуючого потенціалу на фактори успіху) і стратегічний контроль (перевірка ефективності реалізації планів та рішень, контроль за достовірністю планових передумов).

9).Конкурентні стратегії

Конкурентна стратегія фірми дозволяє дати відповідь на питання, як фірма конкурує на цільовому ринку, за рахунок чого вона витримує конкурентний тиск і отримує перемогу в конкурентній боротьбі.

Система конкурентних стратегій підприємства - сукупність стратегій, спрямованих на адаптацію підприємства до змін в умовах конкуренції та зміцнення його довгострокової конкурентної позиції на ринку

9,Стратегії надбання конкурентної переваги (або загальні стратегії конкуренції)

представлено у таблиці

Характеристика загальних конкурентних стратегій

Стратегічна перевага

Стратегічна мета

Унікальність, як вона

Становище

сприймається покупцем

низьковитратної фірми

у рамках ринку

Диференціація

Найменші сукупні витрати

на конкретному сегменті

Фокусування (зосередження)

Стратегія «лідирування на основі зниження витрат (цін базується на оптимізації усіх частин виробничо-управлінської системи.

Конкурентні переваги низьких витрат особливо важливі у випадках, коли:

 • на ринку переважає цінова конкуренція;

 • продукція має високий рівень стандартизації;

 • витрати покупців на перехід до споживання продукції конкуруючих фірм незначні.

Напрями досягнення переваг низьких витрат: економія на масштабах виробництва, економія на досвіді, скорочення витрат на сировину, удосконалення використання виробничих потужностей та ін.

Стратегія диференціації передбачає використання елементів унікальності у виробництві та збуті продуктів, які мають цінність для споживачів..

Стратегія диференціації створює сприятливі умови для взаємодії з усіма п’ ятьма елементами проміжного середовища організації і, за умови ефективної реалізації, дозволяє отримувати вищі прибутки, ніж стратегія контролю над витратами.

Стратегія фокусування це більш глибока диференціація продукції, що випускається підприємством, або досягнення нижчих витрат на сегменті, що обслуговується. Іноді обидві сторони цієї стратегії реалізуються одночасно.

стратегія фокусування являє собою комплекс рішень щодо переліку цільових сегментів, на яких буде працювати підприємство, та способу позиціонування товару (послуги) підприємства в кожному з цільових сегментів.

Запропонований М.Портером підхід до класифікації конкурентних стратегій пізніше піддавався доповненням та модифікаціям. Одна з таких модифікацій передбачає виділення не трьох, а п’ яти базових стратегій конкуренції:

  • стратегія лідерства за витратами;

  • стратегія широкої диференціація;

  • стратегія оптимальних витрат;

  • сфокусована стратегія на базі низьких витрат;

  • сфокусована стратегія на базі диференціації продукції.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]