Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Strategiya.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
336.38 Кб
Скачать

5)Оцінюваннямакросередовищапідприемства

В ринковій економіці середовище забезпечує ефективність діяльності підприємства, і значною мірою, детермінує його існування. Тому розробка стратегії починається з діагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, а результати цього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегій.

Середовище підприємства поділяють на такі групи елементів:

    • зовнішнє середовище: макросередовище, мікросередовище;

    • внутрішнє середовище.

Макросередовище складається з елементів непрямої дії, тобто вони переважно прямо не пов’ язані з конкретним підприємством, зате створюють певне сприятливе або несприятливе середовище для його господарсько-бізнесової діяльності.

При розробці стратегії варто враховувати вплив наступних факторів макросередовища: стану економіки країни; політико-правових відносин; ефективності державного регулювання економіки; рівня НТП; рівня соціального розвитку; стану культури, ціннісних орієнтацій в суспільстві; дієвості профспілок, партій і громадських організацій; демографії; природних умов, екології; міжнародного становища; надзвичайних обставин, яким не могли запобігти керівники (форс-мажорних).

  • світовій економічній науці аналіз основних факторів макросередовища називають

PEST-аналізом: P – ( політико-правове середовище); Е –

(економічне середовище); S – (соціокультурне середовище); T – ( технологічне середовище).

PEST-аналіз чотирьох груп факторів макросередовища:

Політичне середовище. Значення мають такі аспекти політичного фактора, як стабільність уряду, можливості і сила опозиційних політичних структур, можливі зміни щодо бізнесу після виборів у законодавчі органи. Політична стабільність держави - ключовий фактор, що дозволяє знизити економічну невизначеність діяльності організації в напрямках, визначених обраною стратегією.

Економічне середовище. Серед основних показників - величина валового національного продукту, темпи інфляції, рівень зайнятості, платіжний баланс, темп економічного зростання, рівень безробіття, процентні ставки, продуктивність праці, рівні оподаткування, норми нагромадження тощо.

    • процесі аналізу економічного фактора вивчають також рівень економічного розвитку, добувні природні ресурси, рівень розвиненості конкуренції, рівень освіченості робочої сили, розмір заробітної плати та ін.

Соціальне середовище. Підприємство зацікавлене в інформації, що стосується таких факторів, як: демографічні, соціальна захищеність населення, охорона праці і здоров'я працівників, традиції, домінуючі життєві цінності й установки людей та ін.

    • світлі стратегічної поведінки фірми інтерес становить інформація про: динаміку народжуваності; структуру сім'ї; тривалість життя; статевовіковий склад населення; освітній рівень; міграцію населення

Технологічне середовище. Технологія є одночасно внутрішньою змінною і зовнішнім фактором великого значення. Швидкість зміни технології постійно збільшується. При цьому аналіз дозволяє вчасно побачити можливості НТП для виробництва нової продукції й удосконалювання тієї, що випускається, а також технології виготовлення продукції і застосування засобів маркетингу при збуті продукції.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]