Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТРП_конспект.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
327.68 Кб
Скачать

Навчальне видання

Територіальне та регіональне планування. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.120102 – “Містобудування’’, напрям “Архітектура’’

Автор: Ольга Семенівна Соловйова

Редактор: М.З. Аляб’єв

Комп’ютерний набір: О.С. Соловйова

План 2008, поз.73 Л

Підп. до друку 09.06.2008 Формат 60×84 1/16 Папір офісний

Друк на різографі Умовн.-друк. арк. 1,9 Обл.-вид. арк. 2,4

Замовл. № Тираж 60 прим.

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12

32

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.