Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка ВЭД заочники.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
319.49 Кб
Скачать

Список літератури

  1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991р. №959-XII. /htp//rad.gov.ua

  2. Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.1998р. №351-XIV. /htp//rad.gov.ua

  3. Закон України " Про режим іноземного інвестування" від 19.03.1996 р.

№ 93/96- ВР /htp//rad.gov.ua

  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.№ 2755-VI /htp//rad.gov.ua

  2. Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. − К., 1999. /htp//rad.gov.ua

  3. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. − Житомир:ПП "Рута", 2001. − 544 с.

  4. Гордиенко Н.І., Карпушенко М.Ю. "Облік зовнішньоекономічної діяльності", - Харків: "Страйд", 2006.- 295 c.

  5. Гороицкая Н.Г. "Учет и налогообложение операций во внешнеэкономической деятельности и с иностранной валютой. − К.: "Техніка", 2000. − 72 с.

  6. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні/Під ред. С.Ф. Голова. − Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2001. − 832 с.

  7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 “Вплив зміни валютних курсів”, затверджений наказом Мінфіну України від 10.08.2000р. №193 /htp//rad.gov.ua

Навчальне видання

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи

та виконання контрольних робіт з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів 5,6 курсу заочної форми навчання

спец. 7.050106,8.050106 "Облік та аудит")

Укладачі: Марія Юріївна Карпушенко,

Редактор: З.М.Москаленко

Коректор: З.І. Зайцева

План 2011, поз.

Підп. до друку . Формат 60 х 841/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн. друк. арк. 1,3 Обл.-вид. арк. 1,8.

Тираж 150 прим. Зам.№ Ціна договірна

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

28