Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ Економетрія 2008 Скоков, Мамонов.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
256 Кб
Скачать

Навчальне видання

М

етодичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни “Економетрія” (для студентів 3 курсу, напряму 0305 – «Економіка і підприємництво»).

Укладач: Борис Григорович Скоков

Костянтин Анатолійович Мамонов

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008 поз. 360 М

Підп. до друку 22.04.08

Формат 60х84 1/16

Папір офісний.

Друк на ризографі.

Ум.-друк арк. 1,0

Обл.-вид. арк. 1,5

Замовл. №

Тираж 200 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.

19

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.