Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МетодИсторяУкраины2013стац.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
451.07 Кб
Скачать

Навчальне видання

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ

ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

(новітній період)

Методичні рекомендації

для студентів, які навчаються за напрямами підготовки:

6.030504 – Економіка підприємства, 6.020303 – Філологія,

6.030101 – Соціологія

(кредитно-модульна система)

(російською мовою)

А в т о р - у п о р я д н и к АСТАХОВА Катерина Вікторівна

В авторській редакції

Комп’ютерний набір А. В. Пітутіна

Підписано до друку 09.01.2013. Формат 6084/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 2,56. Обл.-вид. арк. 2,45.

Тираж ______ пр. Зам. №

План 2012/13 навч. р., поз. № 1 у переліку робіт кафедри

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві

Народної української академії.

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.

44

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.