Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

krok спланхнология

.pdf
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
365.94 Кб
Скачать

32

Післѐ травми обличчѐ у хворого гематома щічної ділѐнки. Відтік з ѐкої слинної залози блоковано гематомоя?

A*привушна

Bпід’ѐзикова

Cпіднижньощелепна

Dгубна

Eщічна

33

Паціюнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала

найбільших пошкоджень?

A*слизова

Bм’ѐзова

Cсерозна

Dеластична мембрана

Eм’ѐзова і серозна

41

Юнака 18-ти років доставлено в лікарня з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділѐнці лівого підребер’ѐ. Ушкодженнѐ ѐкого з органів, що

проектуятсѐ в дану ділѐнку, може спричинити сильну кровотечу.

A*D. Lien

BCauda pancreatis

CFundus ventriculi

DFlexura coli sinistra

ERen sinistra 43

До лікарні доставлено пораненого вогнепальноя зброюя з сильноя кровотечея. При

оглѐді хірургом установлено, що кульовий канал пройшов через передня стінку живота, склепіннѐ шлунка і вийшов на рівні ІХ ребра по лівій серединній пахвинній лінії. Який орган

постраждав разом з пораненнѐм шлунка?

A*Селезінка

BЛіва нирка

CПідшлункова залоза

DПоперечна ободова кишка

EЛіва частка печінки

66

Пострадавшему с колотой раной передней стенки желудка оказываетсѐ хирургическаѐ

помощь. В какое образование полости бряшины попало содержимое желудка?

A* Преджелудочнуя сумку

BСальниковуя сумку

CПечёночнуя сумку

DЛевый мезентериальный синус

EПравый мезентериальный синус

68

Упострадавшего ножевое ранение в поѐсничнуя область справа. Имеет место повреждение правой почки. Какие органы забряшинного пространства могут быть

повреждены при этом?

A* 12-перстнаѐ кишка

BПоперечно-ободочнаѐ кишка

CЛевый изгиб поперечно-ободочной кишки

DНисходѐщий отдел ободочной кишки

EНачальный отдел тощей кишки

75

При ревизии полости бряшины у больного по поводу перитонита обнаружен ограниченный гнойник у корнѐ брыжейки сигмовидной кишки. В каком образовании бряшины находитсѐ гнойник?

A* Межсигмовиднаѐ ѐмка

BПравый брыжеечный синус

CПравый боковой канал

76

Больнаѐ жалуетсѐ на боли в правой подвздошной области. При пальпации определѐетсѐ подвижнаѐ, мѐгкаѐ, болезненнаѐ кишка. Какуя кишку пальпирует врач?

A* Слепуя

BСигмовиднуя

CПрѐмуя

DВосходѐщуя ободочнуя

EТощуя

77

Больной предъѐвлѐет жалобы на боли в верхнем отделе пупочной области. Пальпаторно определѐетсѐ подвижнаѐ болезненнаѐ кишка. Какуя кишку пальпирует врач?

A* Поперечно-ободочнуя

BТощуя

CДвенадцатиперстнуя

DПодвздошнуя

EСигмовиднуя.

93

Обстежуячи секційний матеріал, патанатом помітив на внутрішній поверхні одного з відрізків кишечника folliculi lymphatici aggregati (Пеюрові блѐшки). Якій кишці належить цей відрізок?

A*Ileum

BJejunum

CDuodenum

DColon ascendens

EColon descendens 115

Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік ѐких відділів травної системи перш за

все буде відбуватисѐ?

A*Порожнина рота, ротоглотки .

BПорожнина рота та гортаноглотки.

CГлотки, шлунку

DГлотки та стравоходу.

EСтравоходу та шлунку.

124

Лікар пальпую у хворого 43 р. нижній край печінки. На ѐкому рівні у здорової лядини розташована нижнѐ межа печінки ?

A*По края реберної дуги

BНа 2 см нижче края реберної дуги

CНа 4 см ніжче края реберної дуги

DНа 4 см вище края реберної дуги

EНа 3 см нижче края реберної дуги

130

Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігаютьсѐ закиданнѐ молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникненнѐ цього порушеннѐ.

A*Вовча паща.

BВикривленнѐ носової перегородки вправо.

CПерелом основи черепа.

DЗаѐча губа.

EВикривленнѐ носової перегородки вліво

137

Больному поставлен диагноз: панкреатит. В какой области передней стенки живота

можно пропальпировать воспаленный орган?

A*Эпигастральной и левом подреберье

BЭпигастральной и правом подреберье

CЛевой боковой

DПупочной

EПравой боковой

155

Під час рентгенологічного обстеженнѐ шлунка хворого років у вертикальному положенні лікар констатую наѐвність повітрѐ. В ѐкій частині шлунка воно знаходитьсѐ?

A*дні.

Bтілі.

Cкардіальній.

Dпілоричній

Eділѐнці малої кривизни

159

Визначеннѐ розмірів печінки дозволило встановити, що по правій середьоклячичній лінії верхнѐ її межа знаходитьсѐ на рівні IV міжребер'ѐ, нижній її край виступаю з під реберної

дуги на 4 см. Оцініть розміри печінки.

A*Печінка збільшена - нижнѐ її межа зміщена донизу.

BПечінка зменшена - нижнѐ її межа зміщена донизу.

CПечінка зменшена - нижнѐ її межа зміщена догори.

DПечінка збільшена - верхнѐ її межа зміщена догори

EРозміри печінки нормальні.

160

У хворого 22-х років під час операції виѐвлен наскрізний отвір діаметром 3 мм на передній стінці шлунка в середній третині, ближче до малої кривизни. Яка частина

шлунка ймовірніше всього уражена?

A*Corpus

BFundus

CPars cardiaca

DPars pylorika

EAntrum pyloricum

179

У хворого ставсѐ тромбоз нижньої брижової артерії. Які відділи кишківника можуть бути враженими?

A*Сигмовидна кишка

BДванадцѐтипала кишка

CКлубова кишка

DСліпа кишка

E Голодна кишка

191

Пункция мочевого пузырѐ через передняя бряшнуя стенку, не затрагиваѐ бряшины, возможно выполнить:

A*При наполненном мочевом пузыре.

BПри пустом мочевом пузыре.

CТолько у мужчин.

DТолько у женщин.

EТолько у детей.

215

Під час рентгенологічного дослідженнѐ у хворого у вертикальному положенні лікар констатую наѐвність повітрѐ у шлунці. В ѐкій частині воно знаходитьсѐ?

A* В дні

BВ тілі

CВ кардіальній

DВ пілоричній

EВ ділѐнці малої кривини

216

У хворого 27 років встановлено гнійне запаленнѐ жовчного міхура. Визначте в ѐкий відділ очеревинної порожнини попаде гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні.

A*В печінкову сумку.

BВ чепцеву сумку.

CВ лівий бічний канал.

DВ верхній дванадцѐтипалий закуток.

EВ передшлункову сумку

234

Лікар-стоматолог при лікуванні зубів вводить в просвіт між щокоя і альвеолѐрним відростком верхньої щелепи ватний тампон. Вивідний отвір протока ѐкої залози він закриваю?

A*Привушної

BПіднижньощелепної

CПід'ѐзикового

DЩитоподібної

EПрищитоподібної

235

При проведенні дуоденального зондуваннѐ зонд не проходить зі шлунка в дванадцѐтипалу кишку. В ѐкому відділі шлунка з перешкода (пухлина)?

A*В воротарному

BВ кардіальному

CВ ділѐнці дна

DВ ділѐнці тіла

EУ ділѐнці малої кривизни

283

Больному удален желчный пузырь. Определите, какаѐ анатомическаѐ структура была рассечена при операции?

A*Печеночно-двенадцатиперстнаѐ свѐзка

BБольшой сальник

CЖелудочно-диафрагмальнаѐ свѐзка

DЖелудочно-селезеночнаѐ свѐзка

EЖелудочно-ободочнаѐ свѐзка

284

У пострадавшего с травмой живота установлен разрыв селезенки. В какуя сумку

бряшины попадет излившаѐсѐ кровь?

A* Преджелудочнуя

BСальниковуя

CПравый брыжеечный синус

DПеченочнуя

EЛевый брыжеечный синус

292

У пострадавшего установлено внутрибряшное кровотечение в результате травма грудной клетки слева на уровне задних отделов IX и X ребер. Разрыв какого органа можно предположить?

A* Селезенки

BПоджелудочной железы

CПечени

DЖелудка

EОбодочной кишки

311

Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігаютьсѐ закиданнѐ молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникненнѐ цього порушеннѐ.

A* Вовча паща.

BВикривленнѐ носової перегородки вліво.

CЗаѐча губа.

DВикривленнѐ носової перегородки в право.

EПерелом основи черепа.

359

У приймальне відділеннѐ міської лікарні поступив хворий з ознаками перитоніту. Із

анамнезу захворяваннѐ відомо, що протѐгом 12-и років страждав виразковоя хворобоя із локалізаціюя виразки на задній стінці шлунку Виставлений діагноз: перфораціѐ виразки шлунку. Куди в даному випадку може потрапити вміст шлунку?

A*Сальникову сумку.

BПечінкову сумку.

CПравий латеральний канал.

DЛівий латеральний канал.

EПередшлункову сумку.

382

Хирург обнаружил у больного болезненность в правой паховой области. Заболевание каких органов имеет место ?

A*Аппендикс, слепаѐ кишка

BДуоденим, тонкаѐ кишка

CПоджелудочнаѐ железа и дуоденум

DВосходѐщаѐ ободочнаѐ, почка

EПрѐмаѐ кишка и слепаѐ кишка

390

У хворого із ознаками гострого живота хірург запідозрив запаленнѐ дивертикула Меккелѐ, що потребую оперативного втручаннѐ. Вкажіть, ревізіѐ ѐкої ділѐнки кишківника необхідна, щоб знайти дивертикул?

A*1 м клубової кишки від місцѐ впадіннѐ її в товсту кишку

B0,5 м порожньої кишки від зв'ѐзки Трейца

CНизхідну ободову кишку

DНизхідну ободову кишку

E20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута

393

Чоловік 26 р. скаржитьсѐ на голодні та нічні болі у животі, печіѐ протѐгом останніх 3-х

місѐців. Проведена гастродуоденоскопіѐ. Виѐвлена виразка цибулини дванадцѐтипалої кишки. В ѐкій ділѐнці передньої черевної стінк найбільш ймовірно виѐвленнѐ болісності припальпації.

A*Reg. Epigastrica

BReg. abdominalis lateralis dextra

CReg. hypochondriaca dextra

DReg. hypochondriaca sinistra

EReg umbilicalis 400

В клініку поступила молода жінка зі скаргами на різкий біль внизу живота. При обстеженні у лікарѐ виникла підозра на розрив маткової труби в результаті позаматкової вагітності. Під час пункції через задню склепіннѐ піхви шприці виѐвили

кров. В ѐкому з утво-рень очеревини жінки накопичуютьсѐ кров в даному випадку?

A*Прѐмокишково-матковому поглиб-ленні.

BМіхурно-матковому поглибленні.

CПрѐмокишково-міхурному поглибленні.

DМіжсигмовидному поглибленні.

EПозадусліпокишковому поглибленні.

409

На внутрішній поверхні препарату розрізаного трубчастого органа видно поздовжні складки. Яка частина травного каналу на препараті?

A* Стравохід.

BДванадцѐтипала кишка.

CКлубова кишка.

Dсигмоподібна

EОбодова кишка.

410

Пораненнѐ управу половину живота. Яка частина товстої кишки найімовірніше може бути пошкоджена?

A* Висхідна ободова кишка.

BПоперечна ободова кишка.

CНизхідна ободова кишка.

DСигмовидна ободова кишка.

EПрѐма кишка

416

При проведенні дуоденального зондуваннѐ зонд не проходить зі шлунка в

дванадцѐтипалу кишку. В ѐкому відділі шлунка з перешкода (пухлина)? A *В воротарному відділі

BВ кардіальному відділі

CВ ділѐнці дна шлунка

DВ ділѐнці тіла шлунка

EУ всіх перерахованих ділѐнках

426

У больной 53-х лет в результате тупой травмы живота диагностирован разрыв печени. В каком образовании полости бряшины соберетсѐ излившаѐсѐ кровь?

A* Прѐмокишечно-маточном углублении

BПузырно-маточном углублении

CПравом брыжеечном синусе

DСальниковой сумке

EЛевом брыжеечном синусе

427

У пострадавшего в результате ножевого ранениѐ в чревной области повреждена почечнаѐ артериѐ. В какое образование бряшной полости изольётсѐ кровь?

A*Забряшинное пространство

BБряшнуя полость

CПолость бряшнины

DПолость большого таза

EПолость малого таза

447

У жінки 37 років ,, виѐвлена пухлина розмірами 3 х 4 см, на 1см нижче місцѐ входженнѐ стравоходу до шлунка. Яка частина шлунка уражена пухлиноя?

A*Cardia ventriculi

BCorpus ventriculi

CFundus ventriculi

DPylorus ventriculi

ECurvatura major

475

Удитини 10-тироківхірургзапідозривзапаленнѐдивертикулаМеккелѐ, щопотребую

оперативного втручаннѐ. Вкажіть, ревізіѐ ѐкої ділѐнки кишківника необхідна, щоб віднайти дивертикул?

A*1 м клубової кишки від місцѐ впадіннѐ її в товсту кишку

B0,5 м порожньої кишки від зв’ѐзки Трейца

CНизхідну ободову кишку

DВисхідну ободову кишку

E20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута

513

При фіброгастродуоденоскопії лікаря необхідно оглѐнути великий сосочок 12-палої кишки. Який анатомічний утвір може служити оріюнтиром длѐ його знаходженнѐ?

A*Поздовжнѐ складка 12-палої кишки

BЦиркулѐрні складки 12-палої кишки

CЦибулина 12-палої кишки

DДуоденальні залози

EПечінково-дуоденальна зв'ѐзка

546

Больной госпитализирован в хирургическое отделение с подозрением на воспаление дивертикула Меккелѐ. Обследование какого отдела кишечника необходимо произвести длѐ обнаружениѐ дивертикула во времѐ операции?

A*Ileum

BDuodenum

CJejunum

DCaecum

EColon ascendens

548

Больной предъѐвлѐет жалобы на нарушение эвакуаторной функции желудка (длительнаѐ задержка пищи в желудке). При обследовании выѐвлена опухоль

начального отдела 12-перстной кишки. Определите локализация опухоли.

A*Pars superior

BPars inferior

CPars descendens

DPars ascendens

EFlexura duodeni inferior

559

Стоматолог при осмотре полости рта обнаружил на границе средней и задней трети спинки ѐзыка воспаленные сосочки. Какие сосочки ѐзыка воспалились?

A*Papillae vallatae

BPapillae fungiformes

CPapillae foliаtae

DPapillae filiformes

EPapillae conicae

567

Ужінки 28 роківвиѐвленапозаматковавагітність, ѐкаускладниласѐрозривомматкової

труби. У ѐкий простір очеревини можливе попаданнѐ крові?

A*Прѐмокишково - матковий

BМіхурово - матковий

CПравий брижовий синус

DЛівий брижовий синус

EМіжсигмовидний синус

4

Вхірургічне відділеннѐ доставлено чоловіка 35 років з гнійноя раноя на шиї попереду трахеї ( в ділѐнці передвісцерального простору). Куди може розповсяджуватись

інфекціѐ, ѐкщо хворому терміново не зроблѐть операція?

A*В грудну порожнину – передню середостіннѐ

BВ грудну порожнину – в середню середостіннѐ

CВ грудну порожнину – в задню середостіннѐ

DВ ретровісцеральний простір

EВ надгрудинний міжапоневротичний простір

36

У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запаленнѐ верхньощелепної пазухи. Через ѐкий відділ носової порожнини могла потрапити інфекціѐ в лобну пазуху?

A * із середнього носового ходу

Bіз верхнього носового ходу

Cіз нижнього носового ходу

Dіз присінка носової порожнини

Eіз решітчасто-клиноподібної кишені

37

Вклініку госпіталізована паціюнтка із пухлиноя, розташованоя у середній долі правої легені. Показана операціѐ. Яку найбільшу кількість сегментів можна видалити у складі

ціюї долі?

A*2

B3

C4

D5

E1

38

Дитина 3-х років поступила у лікарня з інорідним тілом у бронхах. В ѐкий бронх

вірогідніше всього потрапило інорідне тіло?

A*в правий головний бронх

Bв лівий головний бронх

Cв правий сегментарний бронх

Dв лівий сегментарний бронх

Eв дольковий бронх

63

Вхірургічне відділеннѐ поступив хворий з ножевим пораненнѐм грудної клітини справа та пневмотораксом (проникненнѐ повітрѐ у плевральну порожнину). Перкуторно нижнѐ

межа правої легені по середньоклячичній лінії піднѐласѐ на рівень III ребра. Де у нормі вона повинна обстежуватисѐ?

A* VI ребро

BVII ребро

CVIII ребро

DIX ребро

EV ребро

120

В клініку госпіталізована паціюнтка із скаргами на кровохарканнѐ, пітливість. Рентгенологічно виѐвлено вогнище туберкульозу у верхній частці правої легені . Показана операціѐ. Яку кількість сегментів можна видалити в складі верхньої частки правої легені?

A*3

B5

C4

D2

E1

129

При рентгенобстеженні у паціюнта протитуберкульозного диспансера діагностована пухлина в правій легені. Оператор при виконанні хірургічного втручаннѐ видалив середня частку правої легені, ѐка вклячаю:

A*Segmentum laterale et segmentum mediale.

BSegmentum basale anterius et posterius.

CSegmentum anterius et segmentum apicale.

DSegmentum lingualare superius et inferius.

ESegmentum apicale (superius) et segmentum basale mediale.

136

Больнаѐ В. 44 лет поступила в терапевтическое отделение с диагнозом: правосторонний плеврит. Обследование больной подтвердило наличие жидкости в плевральной полости. В каком синусе плевры будет наибольше скопление серозной жидкости?

A*Правый реберно-диафрагмальный

BПравый реберно-средостенный

CЛевый средостенно-диафрагмальный

DЛевый реберно-средостенный

EПравый средостенно-диафрагмальный

145

У хворого ексудативний плеврит. У ѐкому закутку звичайно збираютьсѐ найбільше рідини

A*Реберно-діафрагмальному

BРеберно-середостінному.

CПоперечній пазусі перикарда.

DКосій пазусі перикарда.

EДіафрагмально-середостінному закутку

170

У хворого необхідно зробити пункція порожнину плеври. В ѐкій частині міжреберного

простору провести голку?

A* В нижній частині міжреберного простору, по верхньому края ребра.

BПосередині міжреберного простору на рівній віддалі від країв сусідніх ребер.

CУ верхній частині міжреберного простору, по нижньому края ребра.

DУ задній частині міжреберного простору, по нижньому края ребра.

EВ передній частині міжреберного простору, посередині віддалі між краѐми сусідніх ребер.

172

В клініку доставлено хворого, у ѐкого при обстеженні носової порожнини виѐвлено скопиченнѐ гноя у нижньому носовому ход. Звідки надходить гній?

A*Слізновивідні протоки

BГайморова пазуха

CЛобна пазуха

DКлиноподібна пазуха

EРешітчаста пазуха

182

У хворого запаленнѐ легенів ускладнилось ексудативним плевритом. В ѐкому з перелічених анатомічних утворень переважним чином може накопичуватисѐ рідина?

A*sinus costodiaphragmaticus pleurae

Bsinus costomediastinalis pleurae

Csinus phrenicomediastinalis pleurae

Dsinus transversus pericardii

Esinus obliquus pericardii

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]