Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

krok спланхнология

.pdf
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
365.94 Кб
Скачать

стегна та великого пальцѐ стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес ?

A*поверхневі пахвинні

Bглибокі пахвинні

Cвнутрішні повздовжні

Dповерхневі повздовжні

Eзагальні повздовжні

604

При обстеженні лікар виѐвив у паціюнта гіпертрофія та запаленнѐ лімфоїдної тканини,

набрѐк слизової оболонки між дужками м’ѐкого піднебіннѐ (гострий тонзиліт). Який з мигдаликів міститьсѐ в нормі в цьому місті?

A*Tonsilla palatina

BTonsilla pharyngealis

CTonsilla tubaria

DTonsilla lingualis

E-

610

Припальпаціїмолочноїзалозиухвороївиѐвленоущільненѐувиглѐдівузлаунижноьму медіальному квадранті. У ѐкі лімфатичні вузли можуть поширитисѐ метастази при цьому?

A*Пригрудинні

BЗадні середостінні

CГлибокі латеральні шийі

DБрнхолегеневі

EВерхні діафрагмальні

27

У новонародженого під час сечовиділеннѐ з сечового міхура спостерігаютьсѐ виділеннѐ сечі із пупка. Чим обумовлене це ѐвище?

A*незарощеннѐ сечової протоки

Bнезарощеннѐ жовточної протоки

Cнеповна норицѐ

Dектопіѐ устѐ сечовода

Eдивертикул сечового міхура

28

При цистоскопії у нормі слизова оболонка сечового міхура утворяю складки за винѐтком одніюї ділѐнки трикутної форми, де слизова оболонка гладка. В ѐкій частині сечового міхура знаходитьсѐ цей трикутник?

A*дно міхура

Bшийка міхура

Cверхівка міхура

Dтіло міхура

Eперешийок міхура

29

Жінка 25 років госпіталізована в гінекологічне відділеннѐ з метоя операції з приводу пухлини ѐючника. При здійсненні операції необхідно розсікати зв’ѐзку, що з’юдную ѐючник

з маткоя. Якусаме?

A*lig.ovarii proprium

Blig.cardinale

Clig.latum uteri

Dlig.suspensorium ovarii

E lig.umbilicale laterale

30

Післѐ значного похудіннѐ у чоловіка 70 років з’ѐвились тупі болі в поперековій ділѐнці. При обстеженні був виставлений діагноз: "Блукаяча нирка". Яка частина фіксуячого

апарату нирки вірогідніше всього була уражена?

A*capsula adiposa

Bcapsula fibrosa

Cm. iliopsoas

Dlig.hepatorenalis

Em. quadratus lumborum 39

Жінці 58-ми років проведено повне видаленнѐ матки з придатками, післѐ чого виділеннѐ сечі припинилосѐ. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не

поступаю. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

A*Ureter

BPelvis renalis

CUretra

DVesica urinaria

ERen 69

Во времѐ операции из почечной лоханки удален камень размерами 3х4 см, имеящий с

одной стороны три выроста в виде рогов *коралловидный камень+. Каким анатомическим образованиѐм соответствуят эти выросты?

A* Большим чашечкам

BНефронам

CМалым чашечкам

DЛоханке почки

EДолькам почки

70

На эксреторной урограмме *котрастировании мочевыводѐщих путей+ определѐетсѐ широкаѐ мешковиднаѐ лоханка, в которуя непосредственно впадая малые чашечки, большие отсутствуят. Укажите форму экскреторных путей почки.

A* Эмбриональнаѐ

BФетальнаѐ

CЗрелаѐ

DФилогенетическаѐ

EОнтогенетическаѐ

121

При проведенні хромоцистоскопії лікар повинен знайти вічка сечоводів. Яке з анатомічних утворень може слугувати оріюнтиром длѐ ціюї маніпулѐції?

A*Trigonum vesicae

Bapex vesicae

Ccorpus vesicae

Durachus

Ecervix vesicae 156

У хворого при нефрографії були знайдені камінці в макроскопічних відділах сечовивідних шлѐхів нирки. Встановлено, що вони знаходѐтьсѐ в:

A*малих і великих ниркових чашечках, нирковій мисці.

Bзбірних трубочках, сосочкових протоках, малих ниркових чашечках

Cпрѐмих трубочках, малих і великих ниркових чашечках.

Dсосочкових протоках, великих ниркових чашечках, нирковій мисці.

E сосочкових протоках, малих ниркових чашечках, прѐмих трубочках.

161

Жінці 58-ми років проведено повне видаленнѐ матки з придатками, післѐ чого виділеннѐ сечі припинилосѐ. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступаю. Який відділ сечовидільної системи бул ушкоджено при операції?

A*Ureter

BUretra

CVesica urinaria

DPelvis renalis

ERen

191

Пункция мочевого пузырѐ через передняя бряшнуя стенку, не затрагиваѐ бряшины, возможно выполнить:

A*При наполненном мочевом пузыре.

BПри пустом мочевом пузыре.

CТолько у мужчин.

DТолько у женщин.

EТолько у детей.

270

Жінці 58 років, проведена екстирпаціѐ матки. В післѐопераційний період припинилосѐ виділеннѐ сечі. Під час цистоскопії виѐвлено: міхур сечі не містить, із устѐ сечоводів сеча не поступаю. Пошкодженнѐ ѐкого відділу сечовидільної системи сталосѐ під час операції?

A*Сечоводів

BСечівника

CСечового міхура

DНиркової миски

EНиркової чашечки

362

Больной предъѐвлѐет жалобы на острые боли в левой поѐсничной области. Рези при мочеиспускании. При обследовании ему поставлен диагноз почечно-каменной болезни. Определите наиболее вероѐтнуя локализаци камнѐ в почке

A*Лоханка, большие чашечки

BЛоханка, корковое вещество

CМалые чашечки, мозговое вещество

DЛоханка, мозговое вещество

EКорковое вещество, пирамиды

411

У полі зору цистоскопа гладка поверхнѐ слизової оболонки, без складок. Яка частина сечового міхура у полі зору?

A* Міхуровий трикутник

BВерхівка.

CТіло.

DШийка.

EДно

533

Сечо-кам’ѐна хвороба ускладнилисѐ виходом камінцѐ з нирки. На ѐкому рівні сечовода, вірогідніше всього, він може зупинитисѐ?

A* На межі черевної та тазової частин

BВ лоханці

CВ середній черевній частині

DНа 2 см вище впадіннѐ в сечовий міхур

EНа 5 см вище тазової частини

558

У хворого 53 років післѐ пораненнѐ в ділѐнці промежини відмічаютьсѐ довільне

сечовиділеннѐ. Який з мѐзів вірогідно ушкоджений?

A* m. sphyncter uretrаe

Bm. ischiocavernosus

Cm. bulbospongiosus

Dm. transversus perinei superficialis

Em. transversus perinei profundus

94

Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла

підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати длѐ підтвердженнѐ вірного діагнозу?

A*Excavatio rectouterina

BExcavatio vesicouterina

CExcavatio rectovesicalis

DFossa ischiorectalis

EProcessus vaginalis peritonei 99

У жінки 40 років фіброміома матки. Виконана надпіхвова ампутаціѐ матки з видаленнѐм маткових труб. Яючники здорові, не видалені. Повністя збережена lig. suspensorium

ovarii, в ѐкій проходить судина, ѐка кровопостачаю ѐючники . Назвіть ця судину.

A*a. ovarіca

BRamus ovaricus a.uterina

Ca. pudenda interna

Da. iliaca interna

Ea. iliaca externa 103

При позаматковій вагітності у жінки відбувсѐ розрив маткової труби, що призвело до кровотечі. Пошкодженнѐ ѐкої судини викликало кровотечу?

A*Ramus tubaria a. uterina

BRamus ovaricus a. uterina

Ca. ovarica

Da. pudenda interna

Ea. iliaca interna 217

З метоя уточненнѐ діагнозу у хворої 70 років стало необхідним пальпаторне дослідженнѐ органів тазу через передня стінку прѐмої кишки. Які органи при такій

пальпації можна дослідити у жінки?

A* Матку, вагіну.

BМаткову трубу, вагіну.

CВагіну, ѐючники.

DЯючники, матку.

EМаткову трубу, матку.

257

Під час гінекологічного обстеженнѐ паціюнтці був виставлений діагноз ендометриту (запаленнѐ ендометрія). Яка частина маткової стінки уражена запальним процесом?

A*Слизова оболонка

BСерозна оболонка

CМ'ѐзова оболонка

DАдвентиційна оболонка

EНавколоматкова клітковина

366

Роженице в свѐзи с патологически узким тазом проведено кесарево сечение. Какие

слои стенки матки должен рассечь хирург?

A *Висцеральный листок бряшины, мышечнуя и слизистуя оболочки

BПариетальный листок бряшины, мышечнуя и слизистуя оболочки

CВисцеральный листок бряшины, околоматочнуя жировуя клетчатку, адвентиция

DПариетальный и висцеральный листки бряшины, околоматочнуя жировуя клетчатку, мышечнуя оболочку

EВисцеральный листок бряшины, мышечнуя, околоматочнуя жировуя клетчатку

367

У больной 45 лет обнаружена рак молочной железы. В какие регионарные лимфатические узлы возможно распространение метастазов?

A*Подмышечные,окологрудинные

BБряшной полости, шеи

CШеи, окологрудинные

DОкологрудинные, бронхомедиастинальные

EАортальные, бронхомедиастинальные

554

Хвора 45 років, госпіталізована з підозроя на пухлину матки. Післѐ обстеженнѐ, встановлено діагноз - фіброміома матки. В ѐкому шарі матки розміщуютьсѐ цѐ пухлина?

A*Myometrium

BEndometrium

CPerimetrium

DParametrium

EMesometrium 31

Чоловік 35 років звернувсѐ до лікарѐ із скаргами на біль та припухлість правого ѐючка. При обстеженні була виѐвлена пухлина, що потребую операції, при ѐкій необхідно

розсікати 7 шарів калитки до білкової оболонки. Яка оболонка буде розсічена останньоя перед білковоя оболонкоя?

A*tunica vaginalis testis

Btunica spermatica externa

Ctunica dartos

Dtunica spermatica interna

Ecutis orchis 71

У новорожденного мальчика при осмотре мошонки в правой половине не обнаружено ѐичка. О какой аномалии развитиѐ идет речь?

A* Монорхизме

BГермафродитизме

CКрипторхизме

DГипоспадии

EЭписпадии

72

Убольного водѐнка ѐичка. В пределах какой оболочки ѐичка локализован процесс?

A* Влагалищной оболочки

BМѐсистой оболочки

CНаружной семенной фасции

DВнутренней семенной фасции

EКожи мошонки

80

Мужчина 75-лет. поступил в урологическое отделение с жалобами на выраженные боли внизу живота, отсутствие мочи, невозможность самостоѐтельного мочеиспусканиѐ. При осмотре урологом установлен диагноз: аденома *доброкачественнаѐ опухоль+ предстательной железы. Показана катетеризациѐ мочевого пузырѐ. Какова последовательность прохождениѐ катетера через отделы мочеиспускательного канала?

A* Губчатаѐ, перепончатаѐ, предстательнаѐ

BГубчатаѐ, предстательнаѐ, перепончатаѐ

CПерепончатаѐ, губчатаѐ, предстательнаѐ

DПредстательнаѐ, перепончатаѐ, губчатаѐ

EПерепончатаѐ, предстательнаѐ, губчатаѐ

95

Хворий 65 років звернувсѐ в клініку з приводу розладів сечопуску. При обстеженні виѐвлено гіпертрофія простати. Збільшеннѐ ѐких з перечислених частин передміхурової залози ю можливоя причиноя даних порушень?

A*Перешийок (середнѐ частка)

BПрава частка

CЛіва частка

DКапсула простати

EПроточка передміхурової залози

125

У літнього чоловіка ускладнений акт сечевиведеннѐ. Яка частина сечевивідного каналу найчастіше за віком звужуютьсѐ у чоловіків ?

A*Pars prostatica

BGlandulae urethrales

CM. sphincter urethrae externum

DPars membranacea

EPars spongiosa

157

Зметояуточненнѐдіагнозуучоловіка 70 роківсталонеобхіднимпальпаторне обстеженнѐ органів через передня стінку прѐмої кишки. Які органи прилежать до ціюї стінки ?

A* простату

Bбульбоуретральні залози

Cуретру

Dсечоводи

E_

185

У хлопчика спостерігаютьсѐ вроджена калиткова грижа. Вада розвитку ѐкої з оболонок ѐючка ю причиноя виникненнѐ ціюї грижі?

A*tunica vaginalis testis

Bfascia spermatica externa

Cfascia spermatica interna

Dfascia cremasterica

Etunica dartos 251

Під час катетеризації сечового міхура при швидкому введенні катетера виникла кровотеча вгаслідок травми слизової оболонки сечівника в ділѐнці довільного сфінктера. В ѐкому місці уретри лікар повинен бути обережним і відчувати опір м'ѐких тканин при проходженікатетера?

A*B pars membranacea uretrae

BВділѐнці fossa navicularis uretrae

CB bulbus uretrae

DB pars spongiosa uretrae

EB past prostatica uretrae 264

У хворого діагностовано водѐнка ѐючка – збільшеннѐ кількості рідини у серозній порожнині. Між ѐкими оболонками ѐючка локалізуютьсѐ патологічний вміст ?

A*Між паріютальним і вісцеральним листками піхвової оболонки ѐючка

BМіж шкіроя і м’ѐзистоя оболонкоя

CМіж внутрішньоя сім’ѐноя фасціюя і піхвовоя оболонкоя

DМіж м’ѐсистоя оболонкоя і внутрішньоя сім’ѐноя фасціюя

EМіж шкіроя і м’ѐзом, що піднімаю ѐючко

352

Хворий страждаю на водѐнку ѐючка. Ураженнѐ ѐкої оболонки ѐючка може призвести до ціюїпатології?

A*Tunica vaginalis testis

BTunica dartos

CFascia spermatica externa

DFascia spermatica interna

EFascia cremasterica 357

Під час оглѐду хворого хірург виѐвив водѐнку ѐючка. Між листками ѐкої оболонки ѐючка накопичилась рідина?

A*Серозної (піхвової).

BБілкової.

CМѐсистої

DЗовнішньої сім'ѐної.

EВнутрішньої сім'ѐної.

391

У хворого діагностована водѐнка ѐючка - збільшеннѐ кількості рідини у серозній порожнині. Між ѐкими оболонками ѐючка локалізуютьсѐ патологічний вміст?

A*Між паріетальним і вісцеральним листками піхвової оболонки ѐючка

BМіж шкіроя і м'ѐсистоя оболонкоя

CМіж внутрішньоя сім'ѐноя фасціюя і піхвоя оболонкоя

DМіж м'ѐсистоя оболонкоя і внутрішньоя сім'ѐноя фасціюя

EМіж шкіроя і м'ѐзом, що піднімаю ѐючко

460

На прийом до уролога звернувсѐ чоловік 58 років зі скаргами на ускладнене сечовипусканнѐ в останні 6 місѐців. При обстеженні була виѐвлена аденома (доброѐкісна пухлина) передміхурової залози. У ѐкому місці залози виникаю здавленнѐ

уретри

A*Перешийок (середнѐ частка)

BПрава частка

CЛіва частка

DПередміхурова частина уретри

EОбласть сім(ѐного горбика

476

У чоловіка 70 років значно збільшене у розмірах ліве ѐючко за рахунок збільшеннѐ

об’юму рідини у його серозній порожнині. Між ѐкі оболонками ѐючка потрібно ввести пункційну голку, щоб відвести трансудат?

A*Між паріетальний і вісцеральний листки піхвової оболонки ѐючка

BМіж шкіру і м’ѐсисту оболонку

CМіж внутрішня сім’ѐну фасція і піхвову оболонку

DМіж м’ѐсисту оболонку і внутрішня сім’ѐну фасція

EМіж шкіру і м’ѐзом, що піднімаю ѐючко

547

У новорожденного мальчика при осмотре наружных половых органов обнаружена

расщелина мочеиспускательного канала, котораѐ открываетсѐ на нижней поверхности полового члена. О какой аномалии развитиѐ идет речь?

A*Гипоспадии

BГермафродитизме

CЭписпадии

DМонорхизме

E Крипторхизме

549

Молодой человек обратилсѐ в больницу с жалобами на нарушение мочеиспусканиѐ. При обследовании наружных половых органов обнаружено, что мочеиспускательный канал расщеплён сверху и моча вытекает через это отверстие. Какой вид аномалии развитиѐ наружных половых органов наблядаетсѐ в данном случае?

A* Эписпадиѐ

BФимоз

CГермафродитизм

DПарафимоз

EГипоспадиѐ

572

Хворому виставлено діагноз водѐнки ѐючка (гідроцеле). Яка з оболонок ѐючка утворяю порожнину, в середині ѐкої накопичуютьсѐ рідина?

A*Tunica vaginalis testis

BTunica dartos

CFascia spermatica interna

DFascia spermatica externa

ETunica albuginea 18

Хвора К., 30 років, скаржитьсѐ на сильну спрагу, сухість у роті, ѐкі з’ѐвилисѐ післѐ сильного нервового потрѐсіннѐ. При лабораторному обстеженні виѐвлено збільшеннѐ

цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворяваннѐ ѐкої ендокринної залози у хворої?

A*Підшлункової

BЩитоподібної

CСтатевих

DНаднирникових

EЕпіфіза

19

Хвора Б., 39 років, ѐка протѐгом 8 років не може завагітніти порадили звернутись до

ендокринолога. При обстеженні у хворої виѐвлено екзофтальм, тремор повік, тахікардія. Захворяваннѐ ѐкої ендокринної залози супроводжуютьсѐ такими симптомами?

A* щитоподібної

Bпідшлункової

Cстатевих

Dнаднирникових

Eепіфіза

20

До лікарѐ звернуласѐ мати син ѐкої за літо виріс на 18 см. При обстеженні хлопцѐ 12 років:

зріст – 180 см, вага 68 кг. З порушеннѐм діѐльності ѐкої ендокринної залози це пов’ѐзано?

A*гіпофіза

Bщитоподібної

Cстатевих

Dнаднирникових

Eепіфіза

21

Хвора Б. 50 років скаржитьсѐ на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватись в розмірі. Гіперфункціѐ ѐкої залози дасть подібні симптоми?

A*гіпофіза

Bщитоподібної

Cстатевих

Dнаднирникових

48

Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виѐвлено руйнуваннѐ і збільшеннѐ ѐмки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

A*Пазуха клиновидної кістки

BСонний канал.

CЗоровий канал.

DБарабанна порожнина.

E. Лицевий канал.

59

До лікарѐ - ендокрінолога звернуласѐ мати дівчинки 9 років зі скаргами на збільшеннѐ

молочних залоз, кров’ѐністі виділеннѐ з піхви, посиленного росту волоссѐ на тілі та навколо зовнішніх статевих органів. Яка з ендокрінних залоз вражена (що гальмую

передчасне статеве визріваннѐ?

A*Epiphysis cerebri

BHypophysis cerebri

CGl. thyroidea

DGl. suprarenalis

EGl. parathyroidea

81

В положении на спине шестимесѐчный ребенок задыхаетсѐ. Пальпаторно на передней стенке трахеи до ѐремной вырезки грудины определѐетсѐ опухолевидное образование, уходѐщее в переднее средостение. Какой орган может сдавливать трахея?

A* Вилочковаѐ железа

BЩитовиднаѐ железа.

CОколощитовидные железы

DОколощитовидные лимфатические узлы

EОколотрахеальные лимфатические узлы

90

Хворому з порушеннѐм функції зовнішнього диханнѐ необхідно зробити трахеостомія. На рівні ѐких хрѐщових кілець трахеї частіше за все може знаходитисѐ перешийок щитоподібної залози?

A* IIІV

BIII-IV

CI-II

DIV-V

EV-VI

108

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виѐвлено збільшеннѐ порожнини турецького сідла витонченнѐ передніх нахилених відростків, руйнуваннѐ

різних ділѐнок турецького сідла. Пухлина ѐкої ендокринної залози може спричинити таке руйнуваннѐ кісток?

A*Гіпофіз

BВилочкова залоза

CЕпіфіз

DЩитовидної залози

E

Наднирники

 

122

 

При лабораторному дослідженні в крові хворого 56 р. відмічено підвищеннѐ рівнѐ цукру.

 

Яка з ендокринних залоз уражена?

A*Рancreas

BGlandula supratenalis

CGlandula thyroidea

DGlandula parathyroidea

EGlandula pineale

158

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виѐвлено збільшеннѐ порожнини турецького сідла, витонченнѐ передніх нахилених відростків, руйнуваннѐ різних ділѐнок турецького сідла. Пухлина ѐкої ендокринно залози може спричинити таке руйнуваннѐ кістки?

A*Гіпофіз

BВилочкова залоза

CЕпіфіз

DЩитовидна залоза

EНаднирник

163

За рахунок пухлини гіпофіза при рентгенографії виѐвлено руйнуваннѐ і збільшеннѐ ѐмки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

A*Пазуха клиновидної кістки.

BСонний канал.

CЗоровий канал.

DБарабанна порожнина.

EЛицевий канал.

193

У человека развилсѐ гигантизм. Функциѐ какой железы внутренней секреции нарушена?

A*Гипофиза.

BЭпифиза.

CЩитовидной.

DВилочковой.

EНадпочечников

209

Ухворого судоми. Про гіпофункція ѐкої ендокринної залози можна думати?

A* Прищитоподібної залози

BШишкоподібного тіла

CГіпофіза

DСтатевих залоз

EНаднирникових залоз

268

До лікарѐ звернувсѐ чоловік 27 років. При оглѐді було виѐвлено збільшеннѐ розмірів кисті, стопи та нижньої щелепи. Крім того, спостерігалосѐ деформаціѐ суглобів і хребта,

гормональні порушеннѐ (імпотенціѐ, атрофіѐ ѐючка), функціѐ ѐкої залози порушена?

A*Передньої частки гіпофізу

BНадниркових залоз

CШишкоподібного тіла

DЩитоподібної залози

EПрищитоподібних залоз

312

Хвора звернуласѐ до лікарѐ із скаргами на тремор пальців рук та всього тіла, м’ѐзову слабкість, серцебиттѐ, порушеннѐ сну, схудненнѐ при підвищеному апетиті. Симптоми

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]