Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Robocha_programa_TEM.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
202.24 Кб
Скачать

11. Методи контролю: Модульні контрольні роботи.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

100 балів

Модуль 1

37 балів

Модуль 2

37 балів

Модуль 3

Індивідуальна

6 балів


Модуль 4

Наукова

5 балів


Модуль 2

Самостійна

15 балів

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовний модуль 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

12+25=37

2

2

2

2

2

2

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовний модуль 2

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

12+25=37

2

2

2

2

2

2

Шкала оцінювання: національна та ects

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Опорний конспект лекцій з курсу «Історія України».

2.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять.

3.Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів.

4. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи студентів.

5.Питання для формування тестових завдань з предмета.

6.Довідково-словникові видання.

14. Рекомендована література Базова

1.Білоцерківський В.Я. Історія України : навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2007. – 536 с.

2.Назарович М.В. Історія України : навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 683 с.

3. Остафійчук В. Ф. Історія України: сучасне бачення : Навч. посіб. – К., 2008. –

390 с.

4.Петренко С.М. Зенкова Л.М., Оніпко Т.В. Історія України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. – Полтава, 2008. – 167 с.

5.Савченко П.M., Подольський М.К. Історія України: модульний курс. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. – К. : Видавництво «Фірма «ІНКОС», 2006. – 544 с.

6. Богуцький Ю. П., Андрущенко В.П. Українська культура в європейському контексті. - К.: Знання, 2007. – 680 с.

7. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку XX ст. курс лекцій. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 528 с.

8. Зенкова Л.М., Петренко І.М. Нові тенденції в соціально-політичному житті України в період революції 1905 – 1907 рр.: Текст лекції. – Полтава, 2008. – 19 с.

9.Іваненко В., Якунін В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології. – Дніпропетровськ, 2006. – 424 с.

10.Історія України. Хрестоматія у двох частинах. - Ч.І. - навч. посіб. – К. : Альтерпрес, 2004. – 916 с.

11.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України. – К.: Алерта, 2006. – 412 с.

12.Кремінь В., Табачник Д. Ткаченко В. Україна: проблеми самоорганізації. - В 2 т. – К. : Промінь, 2003. Т.1. Критика історичного досвіду. – 384 с; Т.2. Десятиріччя суспільної трасформації. – 464 с.

13.Моця О.П. Південна «Руська земля». – К.: Еорвін прес, 2007. – 264 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]