Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Robocha_programa_TEM.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
202.24 Кб
Скачать

14

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут економіки і туризму

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчально-методичної

та виховної роботи

________________Захарчин Р.М.

“______”_______________2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Історія України

напрям підготовки 6.030510 “Товарознавство та торгівельне підприємництво”

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _ Товарознавство та експертиза в митній справі

Факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності___________

(назва факультету)

Львів - 2013 рік

Робоча програма з нормативного курсу__«Історія України»______для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», спеціальністю Товарознавство та експертиза в митній справі.

„ 5” вересня 2013 року 13 с.

Історія України // Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – К., 2012. С.13–16.

Проф., к.і.н. Петренко С.М., доц., к.і.н. Зенкова Т.В., доц., к.ін. Оніпко Л.М.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін____

Протокол від. “ 5” вересня 2013 року № 1

Завідувач кафедри

_______________________ ( Берест Р.Я. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“ 5 ”вересня 2013 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________ (Захарчин Р.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 2013 рік

 2016 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки

6.030510 “Товарознавство та торгівельне підприємництво” (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність Товарознавство та експертиза в митній справі

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ______1_____

(назва)

Семестр 1

Загальна кількість годин - 108

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

40 год.

14 год.

Практичні, семінарські

32 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

36 год.

94 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/3

для заочної форми навчання – 2/3

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Історія України» є формування сучасного мислення на основі усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків процесу історичного розвитку українського суспільства в контексті світових цивілізаційних вимірів, розуміння сутності перетворень, що відбуваються в Україні, значення історії в галузі еволюції товарознавства, туристичної індустрії, місця України у загальноєвропейському просторі та завдань, що стоять перед власною країною і світовою цивілізацією.

Основні завдання вивчення курсу «Історія України» полягають у вихованні розуміння молоддю суспільних завдань, утвердження свідомої громадянської позиції та готовності до практичного застосування набутих знань через активну участь у справах суспільства й держави; у формуванні гуманізму, свободи особистості, терпимості до інакомислення, здатності до діалогу, толерантного, неупередженого ставлення до інших народів.

Знання, вміння та навички, якими повинні опанувати студенти при вивченні курсу «Історія України» з урахуванням майбутнього фаху, полягають в оволодінні ними культурою розумової праці, вмінням орієнтуватися у потоці наукової інформації, застосовувати такі розумові операції, як аналіз, синтез, установлення причинно-наслідкових зв'язків і т.п., формування власної точки зору на питання, що вивчаються.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • процеси етногенезу слов’ян та етногенезу українського народу, етапи ви-ділення українського народу з-поміж інших етносів;

 • знати історію княжої України-Русі, її матеріальну і духовну культуру, при-чини розвитку і занепаду;

 • причини походження козацтва, історію Запорізької Січі, хронологію коза-цько-селянських повстань та національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.

 • історію національно-визвольних змагань ХХ століття;

 • закономірність та історичну справедливість відродження України – європейської держави;

 • історію рідного краю, міста Львова та Львівщини в контексті загальної української історії.

вміти:

 • аналізувати, порівнювати, узагальнювати і практично оцінювати історичні факти та діяльність осіб;

 • оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;

 • співставляти історичні події, процеси з періодами;

 • орієнтуватися в науковій періодизації історії України;

 • працювати з відповідною літературою, вміти самостійно знаходити потрібну інформацію за темою;

 • використовувати сучасні інформаційні можливості;

 • аргументовано, на основі історичних фактів відстоювати власні погляди з певної проблеми:

 • самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, доповідь чи повідомлення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]