Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АГД.Методичка2.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
576 Кб
Скачать

Додаток 24 Варіанти інформації тис. Грн.

Показники

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

6 варіант

План (П)

Факт (Ф)

П

Ф

П

Ф

П

Ф

П

Ф

П

Ф

Обсяг реалізації продукції

8300

8450

8350

8410

8240

8930

8250

8940

8160

8800

8700

8600

Середньорічна вартість оборотних активів

2340

2380

2300

2400

2280

2420

2310

2360

2320

2480

2400

2460

Контроль та критерії оцінювання знань студентів Контроль знань студентів

Контроль та оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студен­тів протягом вивчення дисципліни відбувається за результатами тестування, розв'язання розрахунково-аналітичних завдань, обговорення конкретних ситуацій, а також у процесі контролю самос­тійної роботи.

Робоча програма передбачає застосування трьох форм контролю знань студентів:

  • поточний контроль проводиться за кожною темою шляхом тестування, перевірки індивідуальних та колективних завдань, обговорення конкретних ситуацій, перевірки завдань для самостійної роботи, кожне з яких оцінюється за відповідними критеріями у балах.

  • модульний контроль проводиться за певним блоком тем шляхом тестування, виконання контрольної роботи.

  • підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю іспит.

Критерії оцінювання знань студентів

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточ­ного оцінювання знань студентів враховується їх наступне ранжию ­вання:

I рівень знань. Студент володіє усім обсягом навчального мате­ріалу на теоретично-репродуктивному рівні

II рівень знань. Студент володіє повним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами

III рівень знань. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументо­вано висловлює власні думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань аудиторної і самостійної роботи

Шкала інтерпретації балів

Оцінка за

бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

Оцінка за шкалою ЕСТS

90 - 100

5 (відмінно)

зараховано

А

82 – 89

4 (добре)

зараховано

В

74 – 81

4 (добре)

зараховано

С

64 – 73

3 (задовільно)

зараховано

D

60 – 63

3 (задовільно)

зараховано

E

35 – 59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано з можливістю повторного складання

FX

0 – 34

2 (незадовільно ) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.