Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АГД.Методичка2.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
576 Кб
Скачать

Вищий навчальний заклад «національна академія управління»

Кафедра обліку, аудиту та статистики

Навчально-методичні матеріали київ - 2014

УДК 657.15

ББК

Обговорено і схвалено на засіданні Вченої Ради ВНЗ «Національна академія управління». Протокол № 4 від 20.06. 2014 р.

Укладач:

Герасименко Сергій Сергійович –доктор економічних наук, професор

Аналіз господарської діяльності: Навчально-методичний комплекс // Герасименко С.С. – К.: Національна академія управління, 2014. – 43 с.

Навчально–методичний комплекс “Аналіз господарської діяльності” являє собою посібник який може бути використаний для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів.

УДК 657.15

ББК

© Оригінал-макет,

"Національної академії управління", 2014

Зміст

1.Вступ

2. Мета та завдання вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі

3. Зміст дисципліни за темами

4. Тематичний план дисципліни

5. Питання до заліку

6. Зміст завдань практичних занять

7. Цілі вивчення тем курсу

8. Тестові завдання для контролю знань

  1. 6

9. Питання для самоконтролю

  1. 7

10.Практичні завдання для самостійного виконання

11.Завдання для виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання

12.Контроль та критерії оцінювання знань студентів

13.Список рекомендованих літературних джерел

ВСТУП

Перехід до ринкових умови господарювання, становлення нової філософії економічного мислення, впровадження нових форм і методів управління передбачають підвищення ролі і значення економічного аналізу, вдосконалення його методики і організації.

Аналіз господарської діяльності спрямований на оцінку розвитку суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності, результативності інтенсифікації виробництва та впровадження в практику досягнень науково-технічного прогресу. Завданнями аналізу господарської діяльності є наукове обґрунтування бізнес-планів, підвищення ефективності і якості праці, обґрунтування ефективних управлінських рішень, визначення резервів виробництва. За результатами економічного аналізу отримують нові знання про розвиток, тенденції і закономірності господарської діяльності, причини змін економічних явищ і процесів.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з методологією комплексного економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, пізнання методів створення інформаційного забезпечення для прийняття ефективних управлінських рішень.

Мета та завдання вивчення дисципліни, її місце у навчальному процесі

Метою вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є оволодіння студентами науковими основами економічних досліджень, ознайомлення з можливостями використанням для цього відповідних методів дослідження. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення, набуття ними глибоких теоретичних і практичних знань і навичок з питань формування аналітичної інформації, вміння оцінювання наслідків прийнятих управлінських рішень, застосування методів та прийомів економічного для пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності.

Результатом вивчення дисципліни є теоретичні знання та практичні навички щодо оцінки, діагностики та пошуку можливостей досягнення позитивних змін у розвитку суб’єктів господарювання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.