Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АГД.Методичка.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Національна академія управління

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

КИЇВ - 2012

Аналіз господарської діяльності

Навчально-методичні матеріали

Укладач:

Барабаш Наталія Степанівна

доцент, кандидат економічних наук

Зміст

Вступ

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі

Зміст дисципліни за темами

Тематичний план з дисципліни «Економічний аналіз»

Питання до заліку

Практикум

Методичні поради до самостійної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»

Тестові завдання для контролю знань

  1. 6

Питання для самоконтролю

  1. 7

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання для виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання

Контроль та критерії оцінювання знань студентів

Список рекомендованих джерел

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ. 2012

ВСТУП

Перехід на нові умови господарювання, становлення нової філософії економічного мислення, широке впровадження нових форм і методів управління та державного регулювання передбачають підвищення ролі і значення економічного аналізу, вдосконалення його методики і організації в усіх секторах національної економіки.

Аналіз господарської діяльності спрямований на оцінку рівнів розвитку національної економіки країни, її окремих галузей та суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності їх результативності у впровадженні в практику роботи об’єктів дослідження досягнень науково-технічного прогресу та інтенсифікації виробництва. Він передбачає наукове обґрунтування планових завдань, підвищення ефективності і якості праці, підготовку, вибір і обґрунтування оптимальних управлінських рішень, визначення резервів підвищення ефективності виробництва, тактики розвитку національної економіки і фінансово-господарської діяльності підприємств. На підставі економічного аналізу отримують нові знання про розвиток тенденції і закономірності у національної економіки і окремих об’єктів дослідження, причини і передумови зміни і розвитку економічних явищ і процесів.

Предметом навчальної дисципліни є методологія і організація комплексного економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, установ і організацій для створення необхідного і достатнього інформаційного забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень.

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі

Метою вивчення економічного аналізу є оволодіння студентами науковими основами аналітичних досліджень, можливостями використанням у цьому процесі загальнонаукових, економіко-логічних та економіко-математичних методів дослідження у межах національного господарства, окремих підприємств. Дана дисципліна передбачає формування у студентів сучасного економічного мислення, набуття ними глибоких теоретичних і практичних знань і навичок з питань перетворення економічної інформації в аналітичну, вибору з багатьох економічних рішень найкращих та вміння оцінки наслідків прийнятих управлінських рішень.

Основним завданням вивчення дисципліни «Економічний аналіз» є посилення загальної економічної та аналітичної підготовки фахівців економічного профілю, оволодіння ними принципами, методом та прийомами економічного аналізу з метою дослідження національної економіки на макро і мікроекономічних рівнях для повної та об’єктивної оцінки і прогнозу їх розвитку та пошуку резервів покращення ефективності їх роботи.

Результатом вивчення даної дисципліни є набуті теоретичні знання та практичні навички щодо оцінки, діагностики та пошуку можливостей досягнення позитивних змін у розвитку суб’єктів господарювання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.