Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робочая программа. МПТ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
198.66 Кб
Скачать

2. Організаційно-методичні вказівки

Місце і роль дисципліни в освітньо-професійній програмі підготовки фахівцявизначається змістом уміння в структурі типових задач діяльності, яке забезпечується після вивчення цієї дисципліни.

Дисципліна вивчається з використанням лекційних і лабораторних занять з самостійними і індивідуальними заняттями в процесі опрацювання матеріалу. У лекційному курсі розглядається 3змістовних модулі, які складаються з8тем.

Загальна структура дисципліни: Системи числення і кодування інформації. Структура мікропроцесорної системи та мікропроцесора. Сегментування пам’яті. Основні команди мікропроцесора. Засоби від лагодження програм. Міжсистемний обмін інформацією. Периферійні інтегральні мікросхеми. Одно кристальні мікро контролери зCISC- іRISC-архітектурою. Сигнальні процесори, нейронні обчислювачі.

Попередні дисципліни, на яких базується курс:

ПН 05 – Алгоритмізація і програмування; ПН 09 – Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт; ПП04, ПП05 – Електроніка і мікро схемотехніка.

Система контролю знань базується на контрольних роботах та опитуваннях, які відбуваються на лекціях, колоквіумах при захисті звітів з лабораторних робіт, складанні іспиту наприкінці курсу.

Самостійна робота студентіворганізується за методикою, викладеною у методичних вказівках до виконання лабораторних робот та в процесі викладання теоретичного курсу.

Використання технічних засобів навчання.При вивченні дисципліни застосовується світло-проекційна установка “POLILUX” з відповідними слайдами, аудіовізуальний комп’ютерний комплекс з відповідним програмним забезпеченням.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тиждень

Шифр блоку та змістовних модулів

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Інд. завдання

(курсове проект.)

Самостійна робота

Форми контролю знань

Номер модуля

тема

годин

тема

годин

тема

годин

тема

годин

тема

годин

інформ.-метод. забезпечення

Інф.-мет. заб.

інформ.-метод. забезпечення

Інф.-мет. заб.

інформ.-метод. забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ЗМ-1

Загальні принципи побудови мікропроцесорних систем

1

ПФ.Д.06.ПР.Р.06.05

Системи числення і кодування інформації

Типи систем числення Двійкова система числення і двійкова арифметика.Інші поширені системи числення. Подання чисел у мікропроцесорах. Елементи кодування інформації.

4

Л.р.№1.Системи числення і кодування інформації.

2

ПКР-1 (5-10 бал.)

1

[1] с.11 - 47;

2,

3,

4,

5,

6

ПФ.Д.06.ПР.Р.06.06

Структура мікропроцесорної системи та мікропроцесора

Основні поняття і визначення. Організація шин. Принципи побудови мікропроцесорних систем. Архітектура мікропроцесорів. Основи програмування мовою асемблер.

Однокристальний 8-розрядний мікропроцесор. Однокристальні 16-розрядні мікропроцесори. Система команд МП і8086. Побудова модуля центрального процесора на основі і 8086. Мікропроцесор і80286. Архітектура 32-розрядних мікропроцесорів. Особливості архітектури мікропроцесорів і386 та і486. Особливості архітектури мікропроцесорів Pentium. Особливості архітектури 64-розрядних мікропроцесорів.

6

Л.р.№2. Побудова мікропроцесорної системи

4

Підготовка до виконання л.р.№2 «Побудова мікропроцесорної системи». Підготовка до контрольної роботи: системи числення і кодування інформації

4

МКР-1

(10-20 бал.)

1

[1] с.48 - 188;

Метод. вказівки до л.р.

Метод. вказівки до л.р.

[1] с.25 - 30;

ЗМ-2

Побудова модулів памяті та інтерфейсу пристроїв введення-виведення

10,

11

ПФ.Д.06.ПР.Р.06.07

ПФ.Д.06.ПР.Р.06.07

Сегментування памяті.

Класифікація систем пам’яті. Постійні запам’ятовувальні пристрої. Побудова модулів постійних запам’ятовувальних пристроїв. Оперативні запамятовувальні пристрої статичного типу. Побудова модулів оперативного запамятовувального пристрою статичного типу. Оперативні запамятовувальні пристрої динамічного типу. Побудова модулів оперативного запамятовувального пристрою динамічного типу. Принципи організації кеш-памяті. Принципи організації стекової пам’яті.

4

Л.р.№3. Побудова модулю пам’ті мікропроцесорної системи

6

Підготовка до виконання Л.р.№3 Побудова модулю пам’ті мікропроцесорної системи

2

2

[1] с.258 - 332;

Метод. вказівки до л.р.

Метод. вказівки до л.р.

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18

ПФ.Д.06.ПР.Р.06.08

Основні команди мікропроцесора.

Команди передачі інформації (пересилання, роботи зі стеком, введення-виведення). Команди обробки інформації (арифметичні, логічні, команди зсуву). Рядкові команди. Команди передачі керування, команди переривань. Команди керування станом МП.

6

Підготовка до контрольної роботи з основ побудови мікропроцесорних систем

6

МКР-2

(10-20 бал.)

2

[1] с.147 - 186;

Метод. вказівки до л.р.

1

ПФ.Е.05.ЗР.Р.05.07

Засоби відлагодження програм.

Системи вимірювання технологічних параметрів. Похибки вимірювань.

2

2

ПКР-1 (5-10 бал.)

2

[1] с.154 - 157;

[1] с.154 - 157;

2,

3,

4,

5

ПФ.Д.06.ПР.Р.06.09

Міжсистемний обмін інформацією.

Функції інтерфейсу введення-виведення. Програмований інтерфейс клавіатури та індикації. Програмований таймер. Прямий доступ до пам’яті. Програмовний послідовний інтерфейс. Програмовний контролер перериван. Приклад розробки мікропроцесорної системи.

4

Л.р.№4. Побудова інтерфейсу пристрою введення-виведення.

6

Підготовка до виконання Л.р.№4 « Побудова інтерфейсу пристрою введення-виведення».

4

МКР-1

(10-20 бал.)

2

[1] с.332 - 438;

Метод. вказівки до л.р.

Метод. вказівки до л.р.

ЗМ-3

Однокристальні мікроконтролери

6,

7,

8

ПФ.Д.06.ПР.Р.06.10

Периферійні інтегральні мікросхеми.

2

4

ПКР-2 (5-10 бал.)

3

[7.1.1] с.18 - 30; 158-159.

Метод. вказівки до л.р.

9,

10,

11,

12

ПДЗМ-4Т9

Однокристальні мікро контролери з CISC- і RISC-архітектурою

Архітектура і функціональні можливості одно кристальних мікро контролерів. Система команд. Розширення можливостей одно кристальних мікро контролерів. Особливості 16- та 32-розрядних одно кристальних мікро контролерів.

4

Підготовка до контрольної роботи: програмування таймерів

2

МКР-2

(10-20 бал.)

3

[1] с. 437 - 533;

[1] с.437 - 533;

13,

14,

15,

16,

17

ПДЗМ-4Т10

Сигнальні мікропроцесори, нейронні обчислювачі

Сигнальні процесори обробки даних з фіксованою і плаваючою комою. Технічні характеристики сигнальних процесорів.

Основні поняття та задачі нейронних обчислювачів. Основи побудови алгоритмів навчання нейронних мереж.

4

8

МКР-2

(10-20 бал.)

3

[1] с.533 – 588

[1] с.533-588;

Всього:

36

18

18

36

* Друга графа містить шифри блоків змістовних модулів за стандартом отримати.

** Мінімальна кількість балів повинна складати 40 % від максимальної кількості балів.

*** У графах «3» , «5» , «7» , «9» , «11» після вказування теми наводяться посилання на літературу до матеріалу, який розглядається. Список інформаційно-методичного забезпечення, який додається до тематичного плану, повинен містити тільки літературу, яка є у бібліотеці.

4 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

п/п

Вид індивідуального завдання

Семестр

Найменування

завдання

Обсяг

завдання

Кількість годин на виконання

1

2

3

4

5

6

1

2