Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тестування на ЕОМ по ЛР.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
5.14 Mб
Скачать

3 Лабораторна робота № 3 гальма колодкові ……………………. 25

4 Лабораторна робота № 4 ЛЕБІДКА …………………………………….. 34

5 Лабораторна робота № 5 ВИВЧЕННЯ ТАЛІВ ………………………… 41

6 Лабораторна робота № 6 БАШТОВИЙ КРАН………………………… 50

7 Лабораторна робота № 7 СТІЙКІСТЬ СТРІЛОВОГО КРАНА …… 55

8 Лабораторна робота № 8 СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЙЄР………………. 64

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ …………………………………….. 67

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення тестування щодо лабораторних робіт

з дисципліни «Підіймально-транспортні машини»

Укладачі: Савченко Олександр Григорович

Крот Олександр Юлійович

Буцький В’ячеслав Олександрович

Супряга Андрій Вікторович

Редактор В.І. Пуцик

План 2014 р., поз. 63. Формат 60´84 1/16.

Підп. до друку Обл.-вид. арк. 6,0.

Надруковано на ризографі. Умов. друк арк.5,8. Папір друк. №2 .

Тираж 100 прим. Зам. № 1362. Безкоштовно.

____________________________________________________________________

ХНУБА, 610002, Харків, вул. Сумська, 40

____________________________________________________________________

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського національного університету будівництва та архітектури

45

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.