Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тестування на ЕОМ по ЛР.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
5.14 Mб
Скачать

Загальні положення

Оцінка лабораторної роботи складає 3-5 балів: виконання роботи в час, передбачений розкладом занять – 1 бал; оформлення звіту відповідно до вимог методичних указівок – 1 бал; захист роботи на “відмінно” – 3 бали, на “добре” – 2 бали, на “задовільно” – 1 бал.

Захист звіту про ЛР проводиться шляхом відповіді на контрольні запитання з використанням тестів на ПЕОМ або, як виняток, шляхом усного опитування.Звичайний тест по ЛР містить 15 питань і задач різної складності й, відповідно, різної “питомої ваги” у загальній трьохбальній оцінці роботи. Вказані 15 питань обираються з35-45 контрольних питань, складених до кожної ЛР. Назвичайнийтест відповідають студенти, які виконали ЛР під час занять за розкладом. “Довгий” тест містить усі 35-45 питань. На нього відповідають студенти, що з будь-яких причин були відсутності на аудиторних заняттях за розкладом і відпрацьовували ЛР за додатковим графіком.

Для тестування застосовується вільно розповсюджувана безкоштовна російськомовна програма “ADTester”(http://adtester.h15.ru).Програма дозволяєвизначати рівень знань студента. Після проходження тесту виставляється оцінка. Вся інформація про проходження тесту записується в журнал.

У тесті можуть використовуватися питання таких трьох типів:

1 Одиночний вибір - студент може обрати тільки один варіант відповіді.

2 Множинний вибір - студент обирає один або кілька варіантів відповіді. У випадку, коли студентові необхідно зробити множинний вибір (обрати кілька відповідей із запропонованих варіантів), про це обов’язково вказується у тексті питання. Наприклад: “Виберіть три пункти із запропонованих”. Бали за таке питання зараховуються лише в тому випадку, якщо студент відзначить усі вірні варіанти.

3 Відповідність - студенту необхідно зіставити елементи двох списків. Наприклад, є список, що містить назви держав, і список, що містить назви столиць цих держав. Бали за таке питання зарахуються лише в тому випадку, якщо студент відзначить усі вірні зв’язки відповідності.

Програма має два режими тестування: контроль і навчання. У режимі навчання тестування проходить анонімно, результати тестування не записуються в журнал. У випадку невірної відповіді на питання студенту видається коментар із короткими поясненнями допущених ним помилок.

У режимі контролю перед тестуванням студенту пропонується ідентифікувати себе – обрати групу та своє прізвище у списку групи (рис.В1). Далі студент проходить тест (у разі, якщо відповідь на питання є невірною, на відміну від режиму навчання, роз'яснень на екрані не з’являється). Вигляд вікна питання та коментарі до елементів, наведених на ньому, представлено на рис. В2. Виведення на екран питань тесту, як і виведення варіантів відповідей, здійснюється програмою у довільному порядку (практично відповідні номери ніколи не співпадають), що підвищує об’єктивність оцінювання.

Рисунок В1 – Вигляд вікна авторизації

Рисунок В2 Вигляд вікна питання

Рисунок В3 – Вигляд вікна результатів

Кожне питання характеризується певною складністю (“вагою”). Залежно від “ваги” питання за вірну відповідь на питання студенту нараховується один, два або три бали. “Вага” питання у даних методичних вказівках позначається зірочкою біля номера питання. Дві зірочки біля номера питання (наприклад, “15**”) – складне питання, “вага” його – три бали; одна зірочка (наприклад, “16*”) – складність питання помірна, “вага” його – два бали; зірочки відсутні – питання не складне, “вага” його – один бал. Кількість набраних студентом балів і відсоток їх від загальної кількості балів у даному тесті вказується у вікні результатів (рис. В3).

Виставлена оцінка і вся інформація щодо проходження тесту виводиться на екран (рис. В3) і записується в журнал. Після закінчення тесту (коли на екрані з’явилося вікно результатів) студент повинен очікувати, коли до нього підійде викладач і зафіксує на папері результати. Тільки після цього можна закривати вікно результатів (рис. В3).

Шкала оцінки може містити від 2 до 100 пунктів. Кожен пункт характеризується оцінкою, верхньою й нижньою границею правильності всього тесту (у відсотках). Оцінка – довільний текст, виведений студенту по закінченні тестування (рис. В3). Наприклад, для чотирибальної системи оцінювання можлива така відповідність відсотків набраних балів та оцінок: 0%55% – 2 бали, 56%70% – 3 бали, 71%85% – 4 бали, 86%100% – 5 балів. Оцінка зберігається в базі даних як результат тестування.

Тестові питання до лабораторної роботи № 1

КАНАТИ ТА ЛАНЦЮГИ

1. Із усіх, наведених нижче, виберіть три основні переваги зварних ланцюгів порівняно з канатами:

1 – зручність роботи вручну ( у тягових ланцюгах та стропах);

2 – більша міцність;

3 – більша надійність;

4 – забезпечення менших габаритів зірочок або барабанів у порівнянні з канатними барабанами;

5 – можливість забезпечення високої швидкості;

6 – дозволяють зрощування і просте кріплення до гака або метало-конструкції;

2. Із усіх, наведених нижче, виберіть дві можливі схеми застосування конопляних та капронових канатів:

1 – для ручного підіймання вантажів;

2 – для прикріплення вантажу до гака;

3 – у механізмах підіймання – як вантажні;

4 – у механізмах пересування – як тягові;

5 – у стрілових кранах – як вантові; 6 – у канатних дорогах – як несучі.

3. Діаметр дротини – 1 мм, тимчасовий опір матеріалу дротини роз­риву = 1400 МПа (Н/мм2 ). Визначити розривне зусилля дротини.

1 – 1,4 кН; 2 – 1,1 кН; 3 – 0,14 кН; 4 – 3,14 кН

4. Діаметр дротини – 1,0 мм, тимчасовий опір матеріалу дротини роз­риву

=1400 МПа (Н/мм2 ), кількість дротин у сталці – 20, кількість сталок у канаті – 6. Визначити сумарне розривне зусилля усіх дротин канату.

1 – 66 кН; 2 – 132 кН; 3 – 314 кН; 4 – 22 кН.

5. Який із стропів важчий?

1 – 2 СЦ 3,2 – 2000 ДСТУ Б.В.2.8-10-98;

2 – 2 СК `3,2 – 2000 ДСТУ Б.В.2.8-10-98.

6. Розривне зусилля дротини – 1 кН, кількість дротин у канаті – 114. Визначити розривне зусилля канату в цілому.

1 – 114 кН; 2 – 57 кН; 3 – 94 кН; 4 – 100 кН.

7. Розривне зусилля дротини великого діаметра – 1 кН, малого діаметра – 0,25 кН. Кількість дротин великого діаметра у канаті 78, малого – 36. Визначити розривне зусилля канату у цілому.

1 – 57 кН; 2 – 87 кН; 3 – 72 кН; 4 – 100 кН.

8. Діаметр дротини – 0,6 мм, тимчасовий опір матеріалу дротини роз­риву =1800 МПа (Н/мм2 ). Визначити сумарне розривне зусилля усіх 114 дротин канату.

1 – 18,5 кН; 2 – 58 кН; 3 – 123 кН; 4 – 97 кН.

9. Вантаж масою Q=2 т підвішений на двох вітках канату до метало-конструкції таким чином, що натяги в обох гілках однакові.

При тимчасовому опорі матеріалу дротини роз­риву  = 1800 МПа та коефіцієнті використання (запасі міцності) канатів Кк = 4,0 вибрати з табл.1.1 канат і вказати його діаметр.

Таблиця 1.1 - Розривні зусилля канату PK , кН, стосовно канату

ЛК-Р 619 (1+6+6/6) + 1 о.с. ГОСТ 2688-80

Діаметр

каната,

dК , мм

Тимчасовий опір дротів розриву, МПа (Н/мм2)

1400

1600

1800

2000

Розривне зусилля каната PK , кН

8,3

9,1

9,9

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,5

18,0

-

-

-

-

-

71,0

86,7

100,0

121,5

145,0

34,8

41,6

48,9

62,9

71,8

81,3

99,0

114,5

139,0

166,0

38,2

45,5

53,5

68,8

78,6

89,0

108,0

125,5

152,0

181,5

41,6

49,6

58,4

75,2

85,8

97,0

118,0

137,0

166,0

198,0

1 – 8,3 мм; 2 – 9,1 мм; 3 – 9,9 мм; 4 – 11,0 мм; 5 – 12,0 мм

10. Вантаж масою Q=2 т підвішений на одній вітці канату до металоконструкції. При тимчасовому опорі матеріалу дротини роз­риву =1600 МПа та коефіцієнті використання (запасі міцності) канатів Кк=3,0 вибрати з таблиці 1.1 канат і указати його діаметр.

1 – 8,3 мм; 2 – 9,1 мм; 3 – 9,9 мм; 4 – 11,0 мм; 5 – 12,0 мм.

11. Із усіх, наведених нижче, виберіть два основні фактори, що впливають на величину коефіцієнта використання (запасу міцності) канатів Кк :

1 - група класифікації механізму підіймання, у якому працює канат;

2 – вантажопідіймальність крана; 3 – канат є рухомим або нерухомим;

4 – відносна тривалість вмикань механізму підіймання ТВ, відсотків;

5 – висота підіймання.

12. У яких межах змінюється величина коефіцієнта використання (запасу міцності) канатів Кк для кранових механізмів ?

1 – 1,11,5; 2 – 1,52,5; 3 – 920; 4 – 2,59

13. У канаті ЛК-Р 619 (1+6+6/6)+1о.с. лінійний контакт має місце між :

1 – дротинками сусідніх шарів однієї сталки;

2 – сусідніх дротинок одного шару сталки;

3 – сталками канату.

14. Виберіть правильну відповідь. У канаті ЛК-Р :

1 – у верхньому шарі сталки дротини різного діаметра;

2 – у кожному шарі сталки дротини однакового діаметра;

3 – дротини різного і однакового діаметра по шарах сталки;

4 – у сталці є дротини малого діаметра, які заповнюють проміжки між основними дротинами.

15. У яких межах змінюється величина тимчасового опору розриву матеріалу дротин (вуглецевої сталі) канату ?

1 –  = (14002000) МПа ; 2 –  = (140200) МПа ;

3 –  = (40100) МПа ; 4 –  = (50008000) МПа.

16. Визначити за таблицею 1.1 діаметр одного каната, за допомогою якого можна підвісити до металоконструкції вантаж масою 4,0 т, якщо тимчасовий опір матеріалу дротини роз­риву =1400 МПа, а коефіцієнт використання (запас міцності) канату Кк=2,5.

1 – 11,0 мм; 2 – 12,0 мм; 3 – 13,0 мм; 4 – 15,0 мм; 5 – 16,5 мм.

17. Скільки дротинок у канаті ЛК-Р 619 (1+6+6/6)+1о.с. ?

1 – 19; 2 – 133; 3 – 38; 4 – 114; 5 – 100.

18. Які дві основні функції виконує органічне осердя канату?

1 – акумулює мастило, яке в процесі роботи змащує поверхні дротинок для підвищення довговічності;

2 – підвищує міцність канату в поперечному напрямку, що важливо при багатошаровому навиванні для запобігання сплющування каната;

3 – підвищує міцність канату в подовжньому напрямку;

4 – служить основою для навивання сталок.

19. Що означає буква “С” в умовному позначенні канату 24-Г-В-С-Л-Н-1760 ГОСТ 2688-80?

1 – вид покриття поверхні дроту (світлий дріт без покриття, із цинковим покриттям для жорстких (Ж) та особливо жорстких (ОЖ) умов роботи);

2 – механічні властивості дроту;

3 – напрямок хрестового навивання;

4 – можливість щодо розкручування ( такий, що не розкручується (або розкручується);

5 – маркірувальна група за тимчасовим опором розриву дротин, МПа.

20. Виберіть правильну відповідь. У канаті ЛК-З :

1 – у верхньому шарі сталки дротини різного діаметра;

2 – у кожному шарі сталки дротини однакового діаметра;

3 – дротини різного і однакового діаметра по шарах сталки;

4 – у сталці є дротини малого діаметра, які заповнюють проміжки між основними дротинами.

21. Що означає цифра «1760» в умовному позначенні канату

24-Г-В-С-Л-Н-1760 ГОСТ 2688-80?

1 – вид покриття поверхні дроту (світлий дріт без покриття, із цинковим покриттям для жорстких (Ж) або особливо жорстких (ОЖ) умов роботи);

2 – механічні властивості дроту;

3 – напрямок хрестового навивання;

4 – можливість щодо розкручування (такий, що не розкручується або розкручується);

5 – маркірувальна група за тимчасовим опором розриву дротин, МПа.

22. Які канати не розкручуються ?

1 – одностороннього сукання; 2 – хрестового сукання.

23. Що більше: сумарне розривне зусилля всіх дротин у канаті Р чи розривне зусилля каната в цілому РК ?

1 – Р ; 2 – РК.

24. До позначення кожного із стропів підберіть його характеристику (отримайте 5 пар):

1 –1 СК; 1 – строп канатний одновітковий;

2 –2 СК; 2 – строп канатний двовітковий;

3 – СКП; 3 – строп канатний двопетльовий;

4 –2 СЦ; 4 – строп ланцюговий двовітковий;

5 – СКК; 5 – строп канатний кільцевий.

25. Визначити за табл.1.2 діаметр прутка зварного ланцюга, за допомогою якого можна підвісити (на двох гілках) до металоконструкції вантаж масою 2 т, якщо мінімальний коефіцієнт запасу міцності ланцюга Кл=3.

Таблиця 1.2 – Руйнівне навантаження зварного ланцюга залежно від

діаметра прутка (калібра)

Діаметр прутка dЛ, мм

6

7

8

9

10

11

13

16

18

20

26

30

40

РЛ, КН

14

18

26

32

40

46

66

102

125

160

260

350

600

1 – 7,0 мм; 2 – 8,0 мм; 3 – 9,0 мм; 4 – 10,0 мм; 5 – 11,0 мм.

26. Визначити за табл.1.3 діаметр валика пластинчастого ланцюга, який використаний у механізмі підіймання і має розрахунковий натяг 20 кН, якщо мінімальний коефіцієнт запасу міцності ланцюга Кл=8.

Таблиця 1.3 Руйнівне навантаження пластинчастого ланцюга

залежно від діаметра валика (пальця)

Діаметр ва-

лика dВЛ, мм

3

,5

4

5

8

10

11

14

22

26

36

45

85

РЛ, КН

1,2

1,6

2,5

5

12,5

25

40

80

160

250

500

1000

3200

1 – 11,0 мм; 2 – 22,0 мм; 3 – 14,0 мм; 4 – 26,0 мм; 5 – 36,0 мм

27. Яка мінімальна кількість затискачів може бути встановлена при виконанні петлі на кінці канату для його кріплення до гака або металоконструкції?

1 – 1; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 4; 5 – 5.

28. Вибрати три можливих методи закріплення кінців канатів у стропів:

1 – запресовуванням в алюмінієвих втулках;

2 – запресовуванням у сталевих втулках;

3 – заплітанням;

4 – встановленням затискачів;

5 – застосуванням сталевої втулки з закріпленням клином;

6 – застосуванням сталевої втулки з заливанням легкоплавким сплавом.

29. Яку функцію виконує коуш, який вставляють у петлю на кінці канату при його кріпленні до гака або металоконструкції?

1 – для збільшення міцності вузла кріплення;

2 – для підвищення довговічності за рахунок зменшеного зношення дротин канату.

30. Що треба підраховувати для вирішення питання щодо бракування канату?

1 – кількість обривів зовнішніх дротин канату;

2 – кількість обірваних кінців дротів, яких може бути вдвічі більше, ніж обривів зовнішніх дротин каната;

31. На якій довжині ділянки підраховують кількість обривів зовнішніх дротин канату для вирішення питання щодо його бракування?

1 – на довжині кроку звивання Нк;

2 – на довжині 100 мм для канатів із d10 мм, 200 мм при d  10 мм;

3 – на довжині 6d та 30d (d – діаметр канату).

32. Виберіть зі складу перелічених нижче три зовнішні бракувальні ознаки, наявність яких не є підставою для бракування канату:

1 – відсутність мастила в осерді;

2 – забруднення акриловою фарбою;

3 – надмірне зволоження;

4 – недопустима хвилястість;

5 –перекручування, заломи, перегини;

6 – наявність пошкоджень електричним розрядом (зварюванням);

7 – застосування сталевої втулки з закріпленням клином;

8 – застосування сталевої втулки з заливання легкоплавким сплавом.

33. Що таке калібр зварного ланцюга?

1 – зовнішня ширина ланки ланцюга;

2 – зовнішня довжина ланки ланцюга;

3 – внутрішня ширина ланки ланцюга;

4 – внутрішня довжина ланки ланцюга;

5 – крок ланцюга;

6 – діаметр прутка, з якого виготовлений ланцюг.

34. Яке зменшення діаметра зовнішніх дротів у результаті поверхневого спрацювання або корозії є підставою для бракування каната незалежно від кількості обривів зовнішніх дротин?

1 – 50%; 2 – 10%; 3 – 40%; 4 – 60%; 5 – 90%.

35. Чому дорівнює крок зварного ланцюга?

1 – зовнішній ширині ланки ланцюга;

2 – зовнішній довжині ланки ланцюга;

3 – внутрішній ширині ланки ланцюга;

4 – внутрішній довжині ланки ланцюга;

5 – діаметру прутка, з якого виготовлений ланцюг.

36. У чому різниця між каліброваним зварним ланцюгом і некаліброваним?

1 – калібрований ланцюг має більш жорсткий допуск на крок, ніж некалібрований і становить (0,03dЛ);

2 – калібрований ланцюг має більш жорсткий допуск на діаметр dЛ прутка, з якого виготовлений ланцюг, ніж некалібрований і становить (0,03dЛ).

37. Вага якого ланцюга більша за умови рівності руйнівного зусилля?

1 – пластинчастого; 2 – зварного.

38. Що більше?

1 – межа міцності сталі дротин каната;

2 – межа міцності сталі ланцюгів.

39. За умови рівності розривного зусилля канату і руйнівного зусилля ланцюга що більше?

1 – вага погонного метра каната;

2 – вага погонного метра ланцюга.

40. Виберіть правильну відповідь:

1 – некалібровані ланцюги мають великий допуск на крок (0,1dЛ), тому дешевші й широко використовуються для виготовлення стропів і для роботи на гладкому барабані;

2 – у каліброваних ланцюгів більш жорсткий допуск на крок (0,03dЛ) та ширину ланки, що забезпечує можливість їх використання для виготовлення стропів і для роботи на гладкому барабані.

41. Який матеріал використовується для виготовлення зварного ланцюга?

1 – маловуглецеві сталі марок Ст 2, Ст 3, Ст 10, які мають межу міцності в разі розтягування тим = 350 – 450 МПа;

2 – сталі 40, 45, 50, які мають межу міцності в разі розтягування тим = тим = 550 – 600 МПа і допускають термообробку.

42. Що означає цифра «10» у позначенні зварного ланцюга А1-1020 ГОСТ 2319-81?

1 – діаметр прутка (калібр), мм;

2 – крок ланцюга, мм;

3 – руйнівне навантаження ланцюга, кН.

43. Що означає цифра «160» у позначенні пластинчастого ланцюга: 160-1-50 ГОСТ 191-82 ?

1 – діаметр пальця, мм;

2 – крок ланцюга, мм;

3 – руйнівне навантаження ланцюга, кН.

Тестові питання до лабораторної роботи № 2