Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
для_анастасии.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
154.62 Кб
Скачать

Головний бухгалтер підприємства

Відділ з обліку проду-кції тварин

ництва

Відділ з оплати праці

Відділ з обліку основних

засобів і матеріалів

Відділ з обліку авто-

гаражу

Ккаса

Обліковий персонал виробничих підрозділів

Центральна бухгалтерія

Відділ з обліку проду-кції росли-нництва

Відділ розрахунків з постача-льниками і покупцями

Рис. 2.3 – Функціональна схема організації бухгалтерії

На підставі затвердженої структури підприємства керівник затверджує штатний розклад. На кожну посаду, передбачено штатним розкладом, керівником підприємства затверджується посадова інструкція.

Посадова інструкція – це документ, у якому зафіксовані завдання, функції, обов’язки, права і відповідальність посадової особи. Вона розробляється для кожної конкретної штатної посади. Посадова інструкція сприяє правильному вирішенню питань розподілу обов’язків між категоріями працівників, забезпечує єдність при розподілі їх посадових обов’язків і кваліфікаційних вимог, які до них пред’вляються. Посадові інструкції працівників дають змогу: - встановити для кожного працівника перелік належних до виконання операцій; - визначити та закріпити обов’язки кожної особи, а також його права та персональну відповідальність; - контролювати виконання роботи кожного виконавця, оцінити її результати.

Структура посадової інструкції в ТОВ “Дніпро ” наступнва : найменування посади; загальні положення; цілі і завдання; обов’язки і права; відповідальність; взаємозв’язок з іншими посадовими особами; критерії оцінки виконання обов’язків; оклад і премія; порядок призначення, звільнення і заміщення посади; висновок.

Кваліфікаційні категорії з оплати праці спеціалістів встановлюються керівником на підставі рішень атестаційних комісій.

В ТОВ “ Дніпро” ведеться журнально-ордерна форма обліку. Суть журнально-ордерної форми обліку визначається в прийому журналів ордерів та відомостей, які являються основними обліковими реєстрами, в яких постійно накопичують та розраховують і підраховують дані переносів у звітні форми. В кінці звітного періоду дані журналів ордерів переносять в Головну книгу підприємства. Журнали-ордери заповнюють по кредитовому принципу. Вони відображають як синтетичний так і аналітичний облік.

Єдиним недоліком цієї форми являється те, що заповнення документації виконується не на ЕВМ, а заповнюється вручну, тобто не використовується машинограма. Так як на ЕВМ спрощується об’єм роботи.

Для упорядкованості руху та забезпечення своєчасного отримання первинних бухгалтерських документів наказом керівника підприємства встановлений графік документообігу, в якому вказують дати створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передання в оброблення та до архіву. Графік оформлюється або як схема, або як перелік робіт з формування, перевірки та обробки документів, які заповнюються кожним структурним підрозділом, а також конкретними виконавцями, із зазначенням їх взаємозв’язку і строків виконання робіт.

Нижче наведена схема організації документообігу на підприємстві яке розглядається (рис. 2.4) .

1) Значних змін в трансформуванні земельних угідь ТОВ “ Дніпро” за період 2000 –202рр. не спостерігається. Частка ріллі була передана в короткострокове користування (132,7 га) разом із ставками та водоймищами (9,1 га). В 2002 р. 44,5 га земель були виведені із складу земельних угідь господарства, із них 20,6 га зрошувальних земель.

В структурі земельних угідь 82,4 % займають сільськогосподарські угіддя з яких 98,4 % ріллі, що свідчить про високу розораність земель. В цілому загальна площа ТОВ “Дніпро” невелика, проте в таких важких економічних умовах цей фактор дозволяє піддержувати інтенсивність виробництва в галузі рослинництва на порівняно високому рівні.

2) В галузі рослинництва розвинуто вирощування овочів і зернових культур, які в структурі виручки відповідно займають 33,6 % і 18,6 %. В тваринництві господарство спеціалізується на скотарстві, при цьому найбільшу виручку отримують від реалізації молока (11,1 % від виручки).

3) на протязі трьох років відбуваються зміни середньорічної чисельності робітників (у 2001 р. збільшилась на 10,3 %, а у 2002 р. зменшилась на 11,2 %). Зменшення чисельності робітників пояснюється зниженням кількості працюючих у сільському виробництві;

  1. Збільшення вартості валової продукції спостерігається у 2002 р. в порівнянні з 2001 р. на 19,8 %, а у порівнянні з 2000 р. спостерігається незначне зменшення аналізую чого показника на 1,6 %;

  2. За 2000 – 2002 рр. середньорічна вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення має тенденцію до зменшення (на 0,8 % - у 2001 р., на 0,6 % - у 2002 р. Слід зазначити, що у даному підприємстві основні засоби сільськогосподарського призначення та оборотні засоби з 2000 по 2002 рік залишились, як цілісний комплекс. При реструктуризації сільськогосподарських підприємств це має велике значення;

  3. У 2002 р. порівняно з 2001 р. зросла виручка від реалізації продукції на 28,1 %, у 2001 р. порівняно з 2000р. роком на 33,4 %. Дані зміни відбулися за рахунок росту валової продукції та цін з реалізації;

  4. Всі позитивні фактори вплинули на збільшення показників (норму прибутку, валовий та чистий дохід); рівень рентабельності у 2002 р. порівняно з 2001 р. перевищує більш ніж в 10 раз, по галузі рослинництва в 4 рази, по тваринництву спостерігається зменшення рівня збитковості більш ніж як у 3 рази.

Фінансовий аналіз показників діяльності ТОВ “Дніпро” дозволяє зробити висновки про суттєві перетворення в господарстві за 2000 – 2002 рр. Так сума господарських активів за останні три роки зменшилась на 5448,5 тис. грн. і стала 2642,7 тис. грн. в 2002 р. При цьому сума оборотних засобів майже не змінилася. Виходячи з цього, великі зміни пройшли в складі основних засобів.

Оцінка ліквідності господарства свідчить про те, що сума оборотних засобів повністю покриває кредиторську заборгованість, проте грошових та фінансових коштів для цього недостатньо. І хоча доля оборотних засобів в активах збільшилась, сума грошових залишилася незміною, а зросли тільки матеріальні запаси господарства.

Аналіз оцінки фінансової стійкості показує, що сума позиченого капіталу більше власного в 1,5 рази, тоді як в 2000 і 2001 рр. цей показник склав всього лише 0,2. це в свою чергу привело до росту фінансової залежності, і дозволило господарству збільшити маневреність власного капіталу, за рахунок чого і була досягнута висока економічна ефективність виробництва., збільшилась виручка, собівартість, прибуток господарства, коефіцієнт обертання активів і капіталізації.

Таблиця 1