Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Фіцула М.М. - Педагогіка

.pdf
Скачиваний:
12339
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.2 Mб
Скачать

з о

Загальні засади педагогіки'

1.Філософська методологія, що виражає світоглядну інтерпретацію результатів наукової діяльності, форм і методів наукового мислення у відображенні картини світу.

2.Опора на загальнонаукові принципи, форми, підходи до відображення дійсності (системний підхід, моделювання, статистична картина світу).

3.Конкретна наукова методологія (сукупність методів, форм, принципів дослідження в конкретній науці).

4.Дисциплінарна методологія, що стосується частини науки (дидактика).

5.Методологія міждисциплінарних досліджень. Розглядаючи перший рівень методології (філософсь-

кий), українська національна педагогіка передусім спирається на праці українських філософів К. Ставровецького, Г. Сковороди, С. Гогоцького, П. Юркевича, Д. Чижевського, В. Лосевича, О. Потебні, філософські ідеї Т. Шевченка, П. Куліша, І. Франка та ін. Певну цінність мають ідеї української народної філософії: нескінченність світу, вічна змінюваність життя, людина — центр світобудови; природа, як матір — її треба любити; земля — наша годувальниця; хліб — усьому голова; свобода — найбільша цінність для людини; кожна людина має жити по праці та ін. Українська народна філософія утверджує культ людини і природи.

Компонентами методологічних рівнів є: загальні закони філософії, зокрема теорії пізнання; закони логіки, закономірності психології; закони і закономірності педагогіки; методи дослідження; вчення класиків педагогіки.

Зазначені рівні методології утворюють систему, в межах якої наявна певна супідрядність, причому філософський рівень є змістовою основою будь-якого методологічного знання, визначаючи світоглядні підходи до процесу пізнання й перетворення дійсності1.

Методи науково-педагогічного дослідження

У процесі педагогічного дослідження, організованого з метою отримання нових фактів, використовують систему методів науково-педагогічного дослідження.

Метод науково-педагогічного дослідження шлях вивчення й опанування складними психолого-педагогічними процесами фор-

1 Див.: Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. — М., 1998. — С. 94.

Логіка і методика педагогічних досліджень

31

мування особистості, встановлення об'єктивної закономірності виховання і навчання.

Організовуючи дослідження, необхідно оптимально поєднувати комплекс методів, маючи на увазі, що таке поєднання покликане забезпечити отримання різнобічних відомостей про розвиток особистості, колективу або іншого об'єкта виховання чи навчання, а використовувані методи повинні забезпечити одночасне вивчення діяльності, спілкування та інформованості особистості. При цьому задіяні методи мають відображати динаміку розвитку окремих якостей як на певному віковому відрізку, так і впродовж усього процесу дослідження, забезпечити постійне отримання відомостей про учня з якнайбільшого числа джерел, від найкомпетентніших осіб, які постійно спілкуються, взаємодіють з ним, що дасть змогу аналізувати не лише перебіг процесу, його результати, а й умови, в яких він відбувається.

Найчастіше в педагогічних дослідженнях використовують розкриті нижче методи:

Метод педагогічного спостереження — спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах. Розрізняють спостереження пряме й опосередковане, відкрите й закрите, а також самоспостереження. Організовуючи спостереження, важливо мати його план, визначити термін, фіксувати результати. Спостереження повинно бути систематичним. Якщо педагог тільки реєструє поодинокі факти, що впадають у вічі, то поза його увагою залишаються вихованці, які прагнуть приховати свою внутрішню позицію. За зовнішньою поведінкою треба вміти побачити справжні причини, а за словом — справжні мотиви.

Достовірні відомості дає тільки тривале спостереження за вихованцем в усіх видах його діяльності. Досвідчені педагоги намагаються бувати там, де й їхні учні. Нерідко у схожих умовах учень поводиться по-різному: на одному уроці він активний і уважний, а на іншому — пасивний і неуважний. У таких випадках ретельно порівнюють дані спостережень, з'ясовують причини розходжень, які нерідко зумовлені різним ставленням до учня педагогів.

З метою забезпечення об'єктивності спостереження здійснюють за допомогою технічних засобів: звукоабо відеозапис уроків, позакласних виховних заходів, різних видів діяльності учнів. Для цього використовують і замкнену телевізійну систему, і спеціальні класи, в яких спостере-

32

Загальні засади педагогіки'

ження ведеться через віддзеркалювальну стінку. Приховане спостереження ефективніше, оскільки дає змогу фіксувати природну поведінку школяра, унеможливлює вплив педагога на дітей.

Оцінюючи педагогічне спостереження як загалом ефективний метод науково-педагогічного дослідження, слід мати на увазі, що він не повною мірою забезпечує проникнення в сутність явищ, що вивчаються, дії учнів. Небагато інформації дають спостереження й для висновків про мотиви дій і вчинків школярів. Тому існує потреба поєднання спостереження з іншими методами дослідження, зокрема з бесідою, анкетуванням.

Метод бесіди — джерело і спосіб пізнання педагогічного явища через безпосереднє спілкування з особами, яких дослідник вивчає в природних умовах. Щоб вона була результативною, необхідно мати її план, основні й додаткові запитання; створити сприятливу атмосферу для відвертого обміну думками; врахувати індивідуальні особливості співбесідника; виявити педагогічний такт; уміти запротоколювати бесіду. Отримані результати бесіди доцільно порівняти з інформацією про особистість, отриманою за допомогою інших методів.

Різновид бесіди — інтерв'ю. На відміну від бесіди, яку проводять у природній, невимушеній обстановці, під час інтерв'ю дослідник ставить наперед визначені запитання у певній послідовності й записує відповіді співбесідника. Цей метод найдоцільніший, якщо дослідник упевнений в об'єктивності відповідей опитуваних, адже інтерв'ю не передбачає уточнювальних запитань. Використовуючи його, слід враховувати можливі типи респондентів: несміливий, боязкий, балакучий, жартівник, сперечальник, самовпевнений. Результати інтерв'ю залежать від продуманості запитань.

Метод анкетування — дає змогу підвищити об'єктивність інформації про педагогічні факти, явища, процеси, їх типовість, оскільки передбачає отримання інформації від якнайбільшої кількості опитаних.

За характером анкети поділяють на: відкриті — передбачають довільну відповідь на поставлене запитання; закриті — до поставлених запитань пропонуються варіанти готових відповідей на вибір опитуваного; напіввідкриті — крім вибраної з готових відповіді, можна висловити й власну думку; полярні — потребують вибору однієї з полярних відповідей типу «так» чи «ні», «добре» чи «погано» та ін.

матер

М. М. Фіцула

Педагогіка

Посібник

Київ

Видавничий центр «Академія»

2002

Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти

(Лист № 2/948 від 13. 07. 2000 р.)

У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології, досвіду розбудови та особливостей сучасного реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення.

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АІІН України Б. М. Сту парик;

доктор педагогічних наук, професор А. В. Вихрущ

 

© М. М. Фіцула, 2002

ІЗВМ 966 - 580 - 123 - 6

© ВІД «Академія», оригінал-макет, 2002

© Обкладинка В. М. Штогрина, 2002

Зміст

1. Загальні засади педагогіки

1.1. Предмет і завдання педагогіки

 

Педагогіка як наука,

9

її становлення і розвиток

Предмет і основні категорії педагогіки

17

Система педагогічних наук.

 

Зв'язок педагогіки з іншими науками.

21

Завдання педагогіки

Напрями, течії зарубіжної педагогіки

24

1.2. Логіка і методика

 

педагогічних досліджень

 

Наукові дослідження — шлях

28

до розв'язання проблем педагогіки

Методологія педагогіки

29

Методи науково-педагогічного

ЗО

дослідження

Етапи педагогічного дослідження

39

1.3. Розвиток, виховання

 

і формування особистості

 

Процес розвитку і формування

44

особистості

Спадковість і розвиток

51

Вплив середовища на розвиток

53

і формування особистості

Розвиток і виховання

56

2 .Теорія освіти і навчання

(дидактика)

Діяльність як чинник розвитку

58

особистості

Зарубіжні теорії розвитку особистості

59

1.4. Мета виховання

 

Поняття мети виховання

62

Завдання основних напрямів

67

всебічного розвитку особистості

Зарубіжна педагогіка

73

про мету виховання

2.1. Суть процесу навчання

 

Поняття дидактики

75

Процес навчання

78

Функції процесу навчання

80

Структура діяльності вчителя

85

в навчальному процесі

Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів 86

2.2. Зміст освіти в національній школі

Поняття змісту освіти

91

Характеристика навчальних планів,

94

програм і підручників

Взаємозв'язок загальної,

100

політехнічної та професійної освіти

Зміст освіти зарубіжної школи

106

2.3. Закономірності

 

та принципи навчання

 

Закономірності навчання

108

Характеристика основних принципів

110

навчання

2 . 4 . Методи і засоби н а в ч а н н я

 

Поняття методів навчання

118

та їх класифікація

Методи організації та здійснення

120

навчально-пізнавальної діяльності

Методи стимулювання навчальної

129

діяльності учнів

Методи контролю

133

і самоконтролю у навчанні

Засоби навчання.

 

Використання комп'ютерної техніки

140

у навчанні

Вибір методів навчання

143

2.5. Види і форми організації навчання

 

Види навчання

147

 

Поняття про форми

155

 

організації навчання

 

Урок як основна форма

158

 

організації навчання

 

Підготовка вчителя до уроку

168

 

Позаурочні форми навчання

171

 

Пошуки ефективних форм навчанйя

186

 

в зарубіжній школі

 

2.6. Контроль за навчально-

 

 

пізнавальною діяльністю

 

 

Суть і основні види контролю

188

 

успішності учнів

 

Оцінка результатів навчально-

193

 

пізнавальної діяльності учнів

 

Зарубіжна практика контролю

200

 

успішності учнів

 

2.7. Вибрані проблеми дидактики

 

 

Диференційоване навчання в школі

202

 

Проблема навчання обдарованих дітей

206

 

Неуспішність учнів

209

 

і шляхи її подолання

3. Теорія

3.1. Суть процесу виховання

 

виховання

Процес виховання, його специфіка,

 

 

компоненти і рушійні сили

214

 

Етапи процесу виховання.

218

 

Управління процесом виховання

 

Самовиховання: суть, умови,

221

 

етапи, прийоми

 

Перевиховання:

225

 

суть, функції, етапи, принципи

 

Результати процесу виховання

229

 

Шляхи підвищення ефективності

231

 

процесу виховання

 

3.2. Основні закономірності

 

 

та принципи виховання

 

 

Основні закономірності процесу

235

 

виховання

 

Характеристика принципів виховання

236

3.3. Основні напрями виховання

 

Розумове виховання

 

242

Формування наукового світогляду

245

Моральне виховання

 

249

Статеве виховання і підготовка

254

до сімейного життя

 

Виховання свідомої дисципліни,

260

почуття обов'язку та відповідальності

Правове виховання

 

265

Виховання несприйнятливості

273

до наркогенних речовин

 

Екологічне виховання

 

276

Трудове виховання

 

278

Економічне виховання

 

284

Профорієнтаційна робота в школі

289

Естетичне виховання учнів

293

Фізичне виховання

.

297

Зміст виховання в зарубіжній школі

303

3.4. Загальні методи виховання

 

Поняття методу та прийому виховання

307

Характеристика основних груп

309

методів виховання

 

3.5. Організаційні форми

 

 

виховної роботи

 

 

Поняття позакласної

 

333

та позашкільної виховної роботи

Масові, групові та індивідуальні

335

форми виховної роботи

 

Позашкільні навчально-виховні

343

заклади

 

3.6. Виховання

 

 

учнівського колективу

 

 

Поняття колективу:

 

347

суть, ознаки, функції, структура

Шляхи згуртування колективу

350

Органи учнівського самоврядування

354

Виховний вплив колективу

360

3.7. Спільна виховна робота

 

школи, сім'ї та громадськості

 

Завдання, зміст і методика

365

виховання дітей в сім'ї

 

Шляхи підвищення

 

370

педагогічних знань батьків

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.