Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПАМ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать

ПАМ'ЯТКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ У ПИТАННЯХ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПАМ'ЯТКА З ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ОХОРОНИ ПРАЩ

Вид інструктажу

Коли проводиться

Хто проводить

Періодичність

Зміст інструктажу

Вступний

1. Під час прийняття на роботу

Спеціаліст служби ОП

1 раз

Програма вступного інструктажу, затверджена керівником закладу

Первинний

1. 3 новоприйнятим працівником до початку роботи.

2. Під час переводу на інший вид роботи.

3. 3 відрядженим працівником

Керівник структурно­го підроз­ділу

1. Перед початком роботи новоприйнятого.

2. Під час прибуття відрядженого працівника

Перелік питань первин­ного інструктажу

Повторний

3 усіма працівниками періодично

Керівник структурно­го підроз­ділу

1 раз на 6 мі­сяців; для ро­біт з підвище­ною небезпе­кою — 1 раз на 3 місяці

Інструкції з охорони праці

Позаплановий

1. Під час уведення в дію нових нормативно-правових актів.

2. Під час порушення нормативних актів.

3. При незнанні вимог безпеки.

Керівник структурного підроз­ділу

У разі потреби

Нормативні докумен­ти, інструкції з охорони праці

Вид інструктажу

Коли проводиться

Хто проводить

Періодичність

Зміст інструктажу

4. Після перерви в роботі понад 60 днів (для робіт з підвищеною не­безпекою — по­над 30 днів)

Цільовий

1. Під час виконання робіт, не передбачених трудовою угодою.

2. Під час ліквідації аварії, стихійного лиха

Керівник структурного підрозділу

У разі потреби

Інструкції з охорони праці

ПАМ'ЯТКА З ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УЧНІВ

Вид інструктажу

Коли проводиться

Хто проводить

Зміст інструктажу

Де реєструється

Вступний

1. На початку навчального року.

2. Під час зарахування до навчального закладу

1. Служба ОП (у кількості учнів до 200).

2. Класний керівник

Програма вступного інструктажу

У журналі обліку навчальних занять (на окремій сторінці)

Первинний

1. На початку занять у кожному кабінеті, майстерні, спортзалі.

2. Наприкінці навчального року, перед канікулами.

3. Перед початком занять, пов'язаних із використанням різних матеріалів, інструментів, приладів (практичні, лабораторні роботи тощо)

Учителі, класні керівники, керівники гуртків

Інструкції з безпеки

1. У журналі реєстрації інструкта­жів з безпеки життєдіяль­ності.

2. У журналі обліку на­вчальних досягнень (на сторінці «Зміст уроку»)

Вид інструктажу

Коли проводиться

Хто проводить

Зміст інструктажу

Де реєструється

Позаплано­вий

1. Підчас по­рушення вимог нормативно-пра­вових актів.

2. За зміни умов виконання на­вчальних занять.

3. У разі нещас­них випадків за межами закладу

Учителі, класні ке­рівники, керівники гуртків

Інструкції з безпеки

У журналі реєстрації ін­структажів

Цільовий

1. Під час орга­нізації позанавчальних заходів (олімпіад, екс­курсій, змагань тощо).

2. Під час про­ведення громад­ських, позанавчальних робіт, суспільно корис­ної праці

Учителі, класні ке­рівники, керівники гуртків

Інструкції з безпеки

У журналі реєстрації ін­структажів

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Узгоджено Національний науково-дослідний інститут охорони праці

26 липня 1999 р. № 144

Затверджено

наказ Міністерства освіти України 13 грудня 1999 р. № 462

Витяг

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної

культури і спорту в загальноосвітніх і навчальних

закладах

І. Сфера застосування

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту (далі — Правила) поширюються на всіх учасників навчаль­но-виховного процесу під час організації та проведення занять з фі­зичної культури і спорту (на уроках, у гуртках фізичної культури, спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки) в загаль­ноосвітніх навчальних закладах системи освіти України (далі — на­вчальних закладах) незалежно від форм власності.

Нормативний акт установлює вимоги безпеки, які є обов'язкови­ми для виконання керівними, медичними працівниками, вчителями фізичної культури та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу під час навчання і відпочинку в навчаль­них та позашкільних закладах, установах освіти, в оздоровчих табо­рах тощо.

З уведенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосову­ються на території України НАОП 9.2.30-1.08-72 «Правила безопаснос-ти занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательньїх

75

ІНСТРУКЦІЯ

З охорони праці для кабінета /лабораторії. Вимоги безпеки під час роботи з проекційною апаратурою.

1.Загальні положення

1.1 Проекційна апаратура, яка використовуєтся на уроках фізики є одним із технічних засобів навчання.

1.2 Кожен апарат повинен мати "Технічний опис" та "Інструкцію з експлуатації", які зберігаються в кабінеті фізики

1 -3 Підготовку апарата до роботи та демонстрацію навчальних фільмів, проекщювання на екран діапозитивів, прозорих та непрозорих зображень тощо на уроках фізики виконує вчитель аЬо лаборант відповідно до "Інструкції з експлуатації"

2.Вимоги перед початком роботи

2.1. Проекційна апаратура повинна бути заземлена за схемами які вміщені в Технічних описах" та "Інструкціях з експлуатації" що додаються до апаратів.

22. Екран для демонстрацій слід закріплювати по центру передньої стши кабінету так, щоб його нижній край був на відстанні не меншій, як 1,2м від підлоги.

2.3. Не дозволяється використовувати саморобні екрани що просвічуються. '

2.4. Перед вмиканням проекційного апарата в мережу необхідно переконатися, що його робоча напруга відповідає напрузі мережі.

2.5. Рекомендовано вмикати апарат в електромережу через автотрансформатор або прилад, що стабілізує напругу.

3.Вимоги безпеки під час роботи.

З.І.Дозволяєтся демонструвати начальні фільми на вузькоплівковій апаратурі з негорючою плівкою безпосередньо в кабінеті фізики за умов, якщо:

- забезпечено вихід з кабінету в коридор або на сходову площадку;

- проходи до дверей і між рядами лабораторних столів не захаращені;

- у лабораторії присутні учні тільки одного класу;

- електропровідка в' кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до вимог ПУЄ;

- виконується інстукція з експлуатації кіноустановки.

3.2. Під час проведення демонстрацій користуватися лише неушкодженими, налагодженими апаратами.

3.3. Для під'єднання апаратів до мережи користуватися штепсельними з'єднаннями

4.Вимоги безпеки по закінчені робіт.

4.1. Після закінчення демонстрації вимкнути джерело живлення .

4.2. Апарат зберігати в спеціальній коробці в сухому місті.

4.3. Треба оберігати оптичні деталі апаратів від бруду, пилу та механічних ушкоджень.

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1.3 метою тривалої та надійної екслуатації проекційної апаратури забороняєтся розбирати прилади.

5.2. Забороняється ремонтувати апарати, що знаходяться під напругою.

5.3. При винекненні ушкоджень під час демонстрацій треба:

- від'єднати апарат від мережи електропостачання

- незначні ушкодження в роботі апарату може ліквідувати вчитель

фізики або лаборант згідно з "Інструкцією з експлуатації"

- у разі потреби треба звертатися за допомогою у спеціальні

майстерні. 5.4. При ураженні електричним струмом надати першу допомогу потерпілому.

Інструкція

з охорони праці для кабінету / лабораторії фізики

Про засоби безпеки під час підготовки й проведення лабораторних і гфактичних робіт з фізики.

1. Загальні положення

1.1 Дана інструкція передбачає порядок підготовки і проведення лабораторних і практичних робіт з фізики, профілактичні засоби безпеки, надання допомоги учням у разі нещасних випадків.

1.2 Відповідальність за створення безпечних умов праці і навчання несе адміністрація школи.

1.3 Відповідальність за проведення лабораторних та практичних робіт у кабінеті фізики несе вчитель фізики.

2. Вимоги перед початком робіт

2.1 Обов'язковим є наявність у кабінеті фізики документації, яка забезпечує організацію і проведення лабораторних та практичних робіт:

- акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики;

- інструкції з техніки безпеки;

- правила поведінки учнів на уроках або практичних та лабораторних р|обіт з фізики;

2.2 Завідуючий кабінетом / учитель фізики перед початком проведення лабораторних чи практичних робіт, зобов'язаними:

- провести з учнями інструктаж з охорони праці, результати оформити в спеціальному журналі;

- пересвідчитися у неушкодженості електрообладнання, приладів, пристроїв;

- перевірити відсутність напруги між усіма фазами та кожною фазою по відношенню до землі чи нульовому проводу на ділянці роботи;

- перевірити наявність медичної аптечки, яка зберігається у лаборантській кабінету фізики;

- ознайомити учнів із змістом та ходом виконання роботи;

2.3 Без відповідного інструктажу учні до роботи не допускаються]

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1 Під час виконання, постановки практичних та лабораторних робіт, учням не дозволяється користуватися приладами з написами на їх панелі або корпусі „Тільки для-проведення дослідів вчителем".

3.2 Під час виконання робіт на встановлення теплового балансу, воду треба нагрівати не більше 70°С.

3.3 Навчальні прилади й вироби призначені для лабораторних робіт та практичних робіт учнів, за способом захисту людини від ураження електричним струмом відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия електротехнические. Общие требования безопасности» повинні задовольняти вимогам II класу (мати подвійну або посилену ізодацію) або III класу (приєднуватися безпосередньо до джерел живлення з напругою не вищою за 42 В).

Примітка: До III класу належать вироби, призначені для приєднування безпосередньо до доісерела живлення з напругою не вищою за 42 В, у якого за умови холостого ходу не перевищує 50 В. Коли за джерело живлення використовують трансформатор або перетворювач, його вхідна й вихідна обмотки не повинні бути електрично з в 'язані і між: ними мають бути подвійна або підсилена ізоляція

3.4 Під час роботи зі скляними приладами необхідно :

- користуватися скляними трубками, що мають оплавлені краї;

- підбирати для з'єднування гумові й скляні трубки одинакових діаметрів, а кінці змочувати водою, гліцерином або змазувати вазеліном;

- використовувати скляний посуд без тріщин;

- не допускати різких змін температури або механічних ударів;

- бути обережним, вставляючи корки в скляні трубки або виймаючи 1^;

- отвір пробірки або шийку колби під час нагрівання в них рідин спрямовувати від себе та учнів.

3.5 Не дозволяється закривати посудину з гарячою рідиною притертою пробкою доти, поки вона не охолоне; брати прилади з гарячою рідиною незахжценими руками.

3.6 У кабінеті фізики типовими переліками передбачено використання батарей лужних акумуляторів, які експлуатують, переносять або перевозять згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.7 Температура зовнішніх елементів конструкцій виробів, що нагріваються у процесі експлуатації, не повинна перевищувати 55°С. Якщо температура нагрівання зовнішніх елементів виробу понад 42°С, на видному місці цього виробу наносять попереджувальній напис „Бережись опіку!"

3.8 Не дозволяється користуватися бензином як пальним для спиртівок.

3.9 Не дозволяється застосовувати пароутворювачі металеві, лампи лабораторні бензинові, прилад для визначення коефіцієнта лінійного розширення металів (з металевими трубками які нагріваються парою).

3.10 Для вимірювання напруги і сили струму вимірювальні прилади треба з'єднувати провідниками з надійною ізоляцією, що мають одно - та двополюсні вилки. Приєднувати вилки (шуп) до схеми потрібно однією рукою, а друга рука не повинна доторкуватися до шасі, корпусу, та інших електропровідних предметів.

3.11 Під час налагодження осцилографів та їх експлуатації необхідно особливо обережно поводитися з електронною трубкою. Неприпустимі удари по трубці або потрапляння на неї розплавленого припою, бо від цього трубка може вибухнути.

3.12 Не дозволяється вмикати без навантаження випрямлячі (особливо старі), в них електролітичні конденсатори фільтра помітно нагріваються, а іноді і вибухають.

3.13 Не можна залишати ввімкнені електроприлади та радіо пристрої і допускати до них сторонніх осіб.

3.14 Під час експлуатації джерел високих напруг (електрофорна машина, перетворювачі типу „Розряд") потрібно дотримуватись таких запобіжних заходів:

- не доторкуватися до деталей і провідників руками або струмопровідними матеріалами;

- переміщувати високовольтні з'єднувальні провідники або електроди кулькового розрядника за допомогою ізолюючої ручки (можна

{ скористатися чистою сухою скляною трубкою)

- після вмикання необхідно розрядити конденсатори, з'єднавши їх виводи розрядником або гнучким ізольованим проводом.

3.15 Не допускається пряме попадання в очі вчителя та учнів світла від електричної дуги проекційних апаратів стробоскопа або лазера.

4. Вимоги безпеки по закінченні робіт

4.1 Доповісти вчителю про закінчення виконання роботи.

4.2 Вимкнути джерело живлення, після чого почати розбудову електричних кіл.

4.3 Ретельно прибрати робоче місце.

4.4 Виходити з кабінету лише з дозволу вчителя

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 При проведенні практичних робіт та лабораторних робіт з фізики можливі нещасні випадки (термічні опіки, травми уламками скла, ураження електричним струмом, механічні травми). Треба пам'ятати, що чим швидше буде надана допомога, тим менше буде небажаних наслідків.

5.2 В кабінеті фізики повинна знаходитися аптечка з медикаментами та перев'язувальними засобами.

5.3 Поряд з аптечкою повинні знаходитися правила надання медичної допомоги у разі нещасних випадків.

5.4 При коротких замиканнях електропроводки, електричних машин, трансформаторів, займанні ізоляції, попаданні під напругу, тощо, необхідно:

- вимкнути електропостачання;

- надати першу допомогу потерпілому;

- ліквідувати джерело пожежі.

5.5 При термічних опіках промити місце опіку перманганатом калію або обробити маззю від опіків.

5.6 При пораненні уламками скла промити рану 3% розчином перекису водню або 5% розчином йоду і перев'язати стерильним бинтом.

5.7 У разі виникнення пожеж або займання вогню необхідно:

- вжити заходи щодо евакуації людей з приміщення;

- вимкнути електропостачання;

- повідомити пожежну охорону (тел. 01) ;

- приступити до ліквідації осередку вогню, при цьому електропроводку під напругою треба гасити покривалом з вогнетривкого матеріалу, порошковими або вуглекислотними, а знеструмлену електропроводку можна гасити піском, водою або будь якими вогнегасниками.

Інструкція т/2

з охорони праці для кабінету / лабораторії фізики

Про засоби безпеки під час підготовки й проведення демонстраційних

дослідів з молекулярної фізики.

1. Загальні положення

*

1.1 Дана інструкція передбачає порядок підготовки і проведення демонстраційних дослідів, профілактичні засоби безпеки, надання допомоги учням у разі нещасних випадків.

1.2 Відповідальність за створення безпечних умов праці і навчання несе адміністрація школи.

1.3 Відповідальність за проведення демонстраційних дослідів у кабінеті фізики несе вчитель фізики. Вчитель повинен не тільки сам суворо додержувати правил техніки безпеки, а й стежити за виконанням їх учнями. Свідоме засвоєння учнями правил техніки безпеки має важливе значення не тільки під час вивчення фізики, а й для подальшої діяльності учнів: у побуті, навчанні, на виробництві.

Основні правила техніки безпеки:

2. Вимоги перед початком демонстрацій.

2.1 Обов'язковим є наявність у кабінеті фізики документації, яка забезпечує організацію і проведення демонстраційних дослідів:

- акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики;

- інструкції з техніки безпеки;

- правила поведінки учнів на уроках або під час демонстраційних дослідів;

2.2 Завідуючий кабінетом / учитель фізики перед початком проведення демонстраційних дослідів, зобов'язанний:

- Кожний дослід, перед тим як проводити в класі, ретельно продумати з погляду техніки безпеки.

- На демонстраційному столі мають бути прилади й матеріали, потрібні лише для даного досліду.

- Скляний посуд, що використовується в дослідах, повинен бути цілим і чистим. Посуд з тріщинами, подряпинами, з вищербленими краями для дослідів непридатний.' Це особливо стосується тих випадків, коли посуд нагрівають, створюють у ньому розрідження або підвищений тиск.

- Скляний посуд, у якому створюється підвищений тиск ( внаслідок нагрівання або нагнітання в нього повітря) повинен бути товстостінним і перевіреним на міцність перед виконанням досліду.

- Створювати значне розрідження в скляному посуді ємністю понад 0,25 л можна лише в кругло донних колбах.

- перевірити наявність медичної аптечки, яка зберігається у лаборантській

кабінету фізики;

3. Вимоги безпеки під час виконання демонстраційних дослідів з молекулярної фізики.

3.1 Вчитель фізики готує і проводить демонстраційні досліди, дотримуючись цих правил.

3.2 Під час виконання робіт на встановлення теплового балансу, воду треба нагрівати не більше 70°С.

3.3 Під час роботи зі скляними приладами необхідно :

- користуватися скляними трубками, що мають оплавлені краї;

- підбирати для з'єднування гумові й скляні трубки одинакових діаметрів, а кінці змочувати водою, гліцерином або змазувати вазеліном;

- використовувати скляний посуд без тріщин;

- не допускати різких змін температури або механічних ударів;

- бути обережним, вставляючи корки в скляні трубки або виймаючи їх;

- отвір пробірки або шийку колби під час нагрівання в них рідин спрямовувати від себе та учнів.

3.5 Під час роботи є ймовірність розривання посудини внаслідок нагрівання, нагнітання або відкачування повітря, на демонстраційному столі з боку учнів установлюють захисний екран, а вчитель користується захисними окулярами. Якщо посудина розірветься уламки скла не дозволяється прибирати не захищеними руками. Для цього користуються щіткою і совком.

3.6 Не дозволяється закривати посудину з гарячою рідиною притертою пробкою доти, поки вона не охолоне; брати прилади з гарячою рідиною незахищеними руками.

3.7 Слід уникати підвищених тисків у скляному посуді, незалежно від його мідності у тих випадках, коли за умовами досліду необхідно створити в скляному посуді підвищений тиск, слід пам'ятати, що надлишок тиску має бути не більшим 0,2 атмосферного тиску.

3.8 Температура зовнішніх елементів конструкцій виробів, що нагріваються у процесі експлуатації, не повинна перевищувати 55°С. Якщо температура нагрівання зовнішніх елементів виробу понад 42°С, на видному місці цього виробу наносять попереджувальній напис „Бережись опіку!"

3.9 Не дозволяється користуватися бензином як пальним для спиртівок.

3.10 Температура нагрітої води, яку використовують у дослідах, не повинна бути вищою за +60°с ( крім випадків, коли за умовами досліду потрібна вища температура ).

3.11 Використовувати бензин як пальне категорично забороняється. Гас і бензин що спалахнули, не можна тушити водою. Для цього треба мати вогнегасники, азбестову тканину або звичайну ковдру, пісок.

3.12 Не можна запалювати спиртівки одну від одної. Щоб спиртівка не вибухала, потрібно підтримувати в ній рівень спирту, що становить не менш як 1/3 її висоти.

3.13 Треба уникати вживання "сухого спирту". Він горить, розкидаючи іскри, і покриває посуд кіптявою, яку важко видалити.

3.14 У газифікованих кабінетах слід постійно стежити за справністю пальників та герметичністю газової мережі. Якщо встановлено просочування газу, не можна запалювати вогонь, вмикати і вимикати електричне освітлення й електричні прилади.

3.15 Нагріті для досліду прилади та їх частини встановлюють для остигання на вогнетривких підставках так, щоб їх не могли дістати учні.

З.ІбЯкщо дослід супроводжується "сильними ефектами" (вибухом, спалахом, передбаченим руйнуванням, вильотом "снарядів" тощо), слід попереджати про це учнів.

3.17 Учитель повинен стежити за тим, щоб учні, користуючись приладами під час відповідей, додержували правил техніки безпеки. 3.18. У всіх випадках підвищення або зниження тиску в посудинах з будь-якого матеріалу ( у тому числі й металевих), обов'язково необхідно використовувати захисні чохли або екрани з органічного скла, якими оточують або відгороджують від учнів всю установку чи її частину. Учитель зобов'язаний користуватись захисними окулярами або щитком типу " забрало

3.19 У процесі виконання досліду слід звертати увагу учнів на безпечні прийоми роботи з приладами й установками.

4. Вимоги безпеки по закінченні демонстрацій.

4.1 Ретельно прибрати робоче місце.

4.2 Осколки скла зі столу прибирають, користуючись щіткою й совком.

4.3 Виходити з кабінету лише з дозволу вчителя

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 При проведенні демонстраційних дослідів можливі нещасні випадки (термічні опіки, травми уламками скла, механічні травми). Треба пам'ятати, що чим швидше буде надана допомога, тим менше буде небажаних наслідків. ■5.2 В кабінеті фізики повинна знаходитися аптечка з медикаментами та перев'язувальними засобами.

5.3 Поряд з аптечкою повинні знаходитися правила надання медичної допомоги у разі нещасних випадків.

5.4 При термічних опіках промити місце опіку перманганатом калію або обробити маззю від опіків.

5.6 При пораненні уламками скла промити ралу 3% розчином перекису водню або 5% розчином йоду і перев'язати стерильним бинтом.

5.7 У разі виникнення пожеж або займання вогню необхідно:

- вжити заходи щодо евакуації людей з приміщення;

- вимкнути електропостачання;

- повідомити пожежну охорону (тел. 01) ;

- приступити до"ліквідації осередку вогню, при цьому електропроводку під напругою треба гасити покривалом з вогнетривкого матеріалу, порошковими або вуглекислотними, а знеструмлену електропроводку можна гасити піском, водою або будь якими вогнегасниками.

Інструкція з охорони праці №

"Інструкція з охорони праці для лаборанта кабінету фізики"

*

Текст інструкції

І. розділ. "Загальні положення".

- Дана інструкція розроблена для лаборанта кабінету фізики.

- Особа не молодша 18 років, яка пройшла медичний огляд і не має медичних протипоказань до виконання обов'язків лаборанта може бути призначена на посаду лаборанта.

- Місце роботи лаборанта — це кабінет фізики і лаборантська кабінету фізики.

- Працює лаборант в режимі ненормованого робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи. Лаборанту видається спецодяг у вигляді халата ХБ і комбінованих рукавиць.

- Лаборант підпорядковується безпосередньо вчителю, який виконує обов'язки завідувача кабінету, а в разі обслуговування декількох кабінетів -заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

- У своїй діяльності лаборант керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінету (-ів); відповідними стандартами і технічними умовами, правилами експлуатації лабораторного обладнання і контрольно-вимірної апаратури; правилами експлуатації обчислювальної техніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

- За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень

II. Розділ. "Вимоги безпеки перед початком роботи".

- Перед початком роботи лаборант повинен надіти спецодяг;

- Підготувати обладнання (прилади, апаратуру, технічні засоби навчання) до проведення експериментів, його перевірку і просте регулювання згідно розроблених інструкцій та іншою документацією.

- Повинен перевірити справність лабораторного обладнання, здійснити його ремонт, в разі знаходження якоїсь несправності, повідомити вчителя фізики.

- Здійснити у відповідності до вказівок вчителя, завідувача кабінету й розкладу занять необхідні підготовчі та допоміжні операції для проведення лабораторних, практичних і демонстраційних робіт.

- Забезпечити учнів під час виконання лабораторних і практичних робіт необхідним для їх проведення обладнанням, матеріалами, реактивами тощо.

- Провести облік витрачених матеріалів, скласти звітність відповідно до встановленої форми.

- Розмножити за вказівкою вчителя, завідувача кабінету дидактичні матеріали.

- Слідкувати за наявністю засобів надання І медичної допомоги, протипожежного інвентаря.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.