Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Радіоавтоматика / Zmist_lekciinogo_kursu_

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
241.42 Кб
Скачать

Зміст лекційного курсу

Змістовний модуль 1. Елементи і властивості автоматичних систем

НЕ 1.1. Визначення автоматичної системи

Означення автоматичного керування. Задачi автоматики. Особливостi

радiоавтоматичних систем. Приклад побудови автоматичної системи керування на терморегуляторi. Задаюча дiя, регульована величина та сигнал неузгодження. Класифiкацiя автоматичних систем керування за ознаками:

структурними; iнформацiйними; характером дiї.

НЕ 1.2. Передаточна функція

Перетворення Лапласа. Його властивостi. Передаточна функцiя. Приклад її визначення на елементарнiй ланцi радiоавтоматики. Означення типової ланки автоматики. Основнi ланки радiоавтоматики. Реальнi та iдеальнi

ланки. Статичнi та перехiднi процеси в автоматичнiй системi. Типовi

впливи на систему. Перехiднi та iмпульснi характеристики ланки автоматики. Зв'язок з передаточною функцiєю.

НЕ 1.3. Властивості ланок автоматичної системи

Статичнi властивостi ланок радiоавтоматики, їх комбiнацiй та цiлих систем радiоавтоматики. Астатичнi ланки. Перетворення структурних схем.

Паралельне, послiдовне та зустрiчно-паралельне з'днання ланок системи радiоавтоматики.

НЕ 1.4. Частотні характеристики автоматичної системи

Частотнi характеристики ланок та сиcтем (означення АЧХ, ФЧХ, АФХ).

Приклад побудови частотних характеристик за виглядом передаточної функцiї (приклад для аперiодичної ланки). Логарифмiчнi частотнi

характеристики (означення ЛАЧХ i ЛФЧХ).

НЕ 1.5. Характеристики типових ланок автоматичної системи

Характеристики типових ланок радiоавтоматики (пропорцiйної i

аперiодичної ланок, а також ланки запiзнення). Характеристики форсуючої

та диференцiюючої ланок. Iнтегро-диференцiююча ланка радiоавтоматики.

Її характеритики та використання. Коливальна ланка, її детальна характеристика.

Змістовний модуль 2. Стійкість і якість регулювання автоматичних

систем

НЕ 2.1. Властивості замкненої системи

Вплив астатизму та порядку системи на вигляд годографа. Частотнi

характеристики з'єднань та систем. Вигляд годографа при додаваннi

астатичної ланки. Замкнутi системи. Передача впливу в замкнутiй системi.

Частотнi характеристики замкнутих систем. Означення АЧХ замкнутої системи за АФХ розiмкнутої системи.

НЕ 2.2. Стійкість лінійних автоматичних систем

Поняття про стiйкiсть лiнiйних автоматичних систем регулювання.

Характеристичне рiвняння та критерiй стiйкостi системи. Алгебраїчний критерiй стiйкостi Гурвiца. Критерiй стiйкостi Михайлова. Критерiй

стiйкостi Hайквiста. Логарифмiчний критерiй стiйкостi. Запас стiйкостi.

Приклад побудови. Стiйкiсть систем iз запiзненням.

НЕ 2.3. Якість регулювання автоматичних систем

Типовi закони регулювання. Структурна схема автоматичної системи регулювання з заданням закону регулювання. Оцiнка якостi регулювання за перехiдною характеристикою. Статична i динамiчна похибки регулювання. Iнтегральнi оцiнки якостi регулювання. Способи корекцiї динамiчних властивостей автоматичних систем регулювання. Синтез бажаної характеристики ЛАЧХ.

ЗМ 1+ ЗМ 2= 70 балів

Підсумковий модуль – 30 балів. Всього за курс – 100 балів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Радіоавтоматика