Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tom_1.pdf
Скачиваний:
84
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
5.13 Mб
Скачать

 

 

Довідкові матеріали

 

2.1.2 Алфафіт грецький

 

 

 

 

Грецька буква

Назва англійською

Назва українською

Α α

alpha

альфа

Ββ

beta

бета

Γ γ

gamma

гамма

δ

delta

дельта

Ε ε

epsilon

епсілон

Ζ ζ

zeta

дзета

Η η

eta

ета

Θ θ

theta

тета

Ι ι

iota

йота

Κ κ

kappa

каппа

Λ λ

lambda

ламбда

Μ μ

mu

мю

Ν ν

nu

ню

Ξ ξ

xi

ксі

Ο ο

omicron

омікрон

Π π

pi

пі

Ρ ρ

rho

ро

Σ σ

sigma

сігма

Τ τ

tau

тау

Υ υ

upsilon

іпсілон

Φ ϕ φ

phi

фі

Χ χ

chi

хі

Ψ ψ

psi

псі

Ω ω

omega

омега

223

Довідкові матеріали

ЛІТЕРАТУРА, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

Основна література

1.Воловик П.М. Фізика. (Підручник для університетів). – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 864 с.

2.Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. У трьох томах. Т. 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 2006. – 532 с.

3.Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. У трьох томах. Т. 2. Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2006. – 452 с.

4.Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. У трьох томах. Т. 3. Оптика. Квантова фізика. – К.: Техніка, 2006. – 518 с.

5.Загальний курс фізики: Збірник задач / І.П. Гаркуша, І.Т. Горбачук, В.П. Курінний та ін.; За заг. ред. І.П. Гаркуші. К.: Техніка, 2004. – 560 с.

6.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1985. – 384 с.

7.Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учебное пособие для втузов. М.: Высшая школа, 2002. 718 с.

8.Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2001. – 542 с.

9.Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1981. 496 с.

Додаткова література

10.Кудрявцев П.С. Курс истории физики. – М.: Просвещение, 1982. – 447 с.

11.Савельев И.В. Курс общей физики, т. 1. Механика. Молекулярная физика.

– М.: Наука, 1988. 432 с.

12.Савельев И.В. Курс общей физики, т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – М.: Наука, 1988. 496 с.

13.Савельев И.В. Курс общей физики, т. 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных час-

тиц. – М.: Наука, 1988. 496 с.

14.Савельев И.В. Курс физики: Учебное пособие. В 3-х тт. – 2-е изд. СПб: Изд-во «Лань», 2006.

15.Тригг Дж. Решающие эксперименты в современной физике. – Изд-во

«Мир», 1974. – 159 с.

16.Чертов А.Г. Физические величины (терминология, определения, обозначения, размерности, единицы): Справочник. – М.: Аквариум, 1997. – 335 с.: ил.

224

Навчальне видання

Волков Олександр Федорович Лумпіева Таїсія Петрівна

КУРС ФІЗИКИ

У двох томах

Том 1

(українською мовою)

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК №2982 від 21.09.2007.

ISBN 978-966-377-072-7 (загальний)

ISBN 978-966-377-073-4 (том 1)

Підп. до друку 10.06.2009. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк різографія. Ум. друк. арк. 14. Обл.-вид. арк.

Тираж 300 прим.

Надруковано ТОВ фірма «Друк-Інфо»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, к. 1.113 тел. (062) 335-64-55

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]