Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Запитання пед вік музиканти.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
51 Кб
Скачать

Контрольні запитання Змістовий модуль і. . Загальні уявлення про вікову психологію як галузь психологічного знання. Концептуально-прикладні дескриптори вікової психології

Охарактеризуйте розвиток рухів руки /хапання, маніпулювання, наслідування/ та розкрийте роль їх у психічному розвитку дитини.

 1. В чому полягає важливість принципів та завдань вікової психології? Розкрийте їх сутність.

 1. Дайте характеристику основних типів труднощів першого періоду навчання дитини в школі та можливості їх подолання.

 2. У чому особливості проведення методів психологічного дослідження у віковій та педагогічній психології? Які вимоги ставлять до організації та проведення психологічних досліджень, зокрема спостереження, методів опитування, експерименту?

 3. Індивідуально-типологічні особливості /темперамент/ та їх вплив на поведінку та навчальну діяльність молодших школярів.

 4. Чим характеризуються умови, причини та динаміка психічного розвитку дитини в онтогенезі? Що вважається рушійними силами психічного розвитку? Чому?

 5. Які фактори впливають на засвоєння норм і правил поведінки, формування взаємовідносин, правил спілкування, норм моралі в молодшому шкільному віці.

9. В чому полягає основний принцип періодизації вікового розвитку? У чому сильні й слабкі сторони періодизації вікового розвитку за Д.Б.Ельконіним?

 1. Дайте характеристику провідного виду діяльності в молодшому шкільному віці. Розкрийте основні компоненти навчальної діяльності.

 1. Розкрийте суть понять “провідний тип діяльності” та “основне новоутворення”. Яке їх значення на кожному віковому етапі розвитку? Наведіть приклади.

 2. Які зміни відбуваються у спілкуванні з приходом дитини до школи? В чому вони проявляються?

13. Яким чином немовлята задовольняють потребу в емоційному спілкуванні? Розкрийте перші форми спілкування дитини з дорослою людиною.

 1. Розкрийте особливості кризи підліткового віку, її відмінності від інших вікових криз.

15. Що таке “дефіцит” спілкування у немовлят і до чого він призводить у їх розвитку? Охарактеризуйте особливості домовного періоду у немовлят.

 1. Субкультура і її роль у становленні особистості підлітка. Особливості групування в підлітковому віці. Товаришування і дружба.

17. Чи згідні Ви з твердженням Л.С.Виготського: “Вік від одного до трьох років – це стадія сензитивності до мовних впливів.” Розкрийте особливості розвитку мовлення у ранньому дитинстві. Наведіть приклади.

 1. Розкрийте суперечності між зростаючою самостійністю і можливостями її реалізації. Характер взаємин підлітка з дорослими та однолітками.

19. Охарактеризуйте основні досягнення раннього дитинства. Чому важливо їх знати?

20. Покажіть вікові, статеві, індивідуальні відмінності в поведінці старших і молодших підлітків. Засоби самоствердження у хлопчиків і дівчаток підліткового віку.

 1. У чому подібність та відмінність між кризою першого та третього років життя? Розкрийте їх зміст і роль у психічному розвитку дитини.

22. Чим обумовлене виникнення внутрішньої позиції у підлітків? Тяжіння підлітка до дорослості. Труднощі становлення справжньої дорослості /"бути" і "здаватись"/.

 1. Покажіть місце дошкільного віку в становленні особистості. Які фактори впливають на розвиток особистості.

 2. Розкрийте причини формування важковиховуваності підлітків.

 3. Ваше розуміння вислову: “Для дітей дошкільного віку ігри мають виняткове значення: гра для них – навчання, гра для них – праця, гра для них – серйозна форма виховання”. Доведіть свою думку.

 4. Дайте загальну характеристику психологічних особливостей періоду ранньої юності.

 5. Які умови розвитку особистості дошкільника (розумових якостей, здібностей, норм поведінки та моральних цінностей).

 6. Розкрийте особливості розвитку самосвідомості та інтересу до внутрішнього світу старшокласника.

29. Поясніть, яким чином відбувається розвиток мотиваційно-потребнісної сфери дошкільника? Наведіть приклади домінуючих мотивів діяльності та поведінки.

30. Покажіть особливості спілкування й емоційного життя в ранній юності та шляхи й засоби виховання почуттів у старшокласників.

31. Які передумови формування готовності до навчання дітей 6-річного віку та методи її діагностики? Криза 7-ми років.

32. Розкрийте зміст та роль провідного виду діяльності у психічному розвитку юнаків і дівчат.

33. Чи вважаєте Ви, що вступ дитини до школи – важлива подія в її житті? Чому? Розкрийте основні типи труднощів першого періоду навчання дитини в школі та можливості їх подолання.

34. В чому виявляється прагнення юнаків до автономії у взаємовідносинах з батьками? 35. Розкрийте особливості формування особистості у молодшому шкільному віці, розвиток самостійності й працелюбства, мотивація учення та досягнення успіхів.

36. Дайте характеристику особливостей розвитку психічних процесів у дошкільників.

37. Доведіть, що молодший шкільний вік є сенситивним для закріплення мотиву досягнення успіхів, посилення емоційно-вольової регуляції практичних дій і їх свідомого контролю, формування адекватної самооцінки.

38. Яка роль і місце ігрової діяльності в розвитку волі і вольових рис характеру дошкільнят? Наведіть приклад.

39. Яким чином анатомо-фізіологічна перебудова організму впливає на психічний розвиток підлітка? Обґрунтуйте свою відповідь.

40.У чому схожість та відмінність теоретичних підходів до проблеми кризи в підлітковому віці? Чи можна уникнути кризи підліткового віку?

41.Які фактори впливають на розвиток мотивів поведінки і формування самосвідомості у дошкільників.

42.Яким чином відбувається перебудова учбової діяльності та її психологічні наслідки у підлітковому віці? Обґрунтуйте свою відповідь.

43.Яким чином відбувається становлення і розвиток гри як провідного виду діяльності дошкільників?

44.Поясніть, чому усвідомлення власної позиції у суспільстві й своїх можливостей є основним психологічним новоутворенням підліткового віку? Які причини виникнення та форми прояву “почуття дорослості”?

45.Розкрийте зміст кризи першого року життя, її ролі в психічному розвитку дитини. 46.Розкрийте зміст і покажіть роль провідного виду діяльності в становленні особистості підлітка.

47.Дайте характеристику кризи трьох років. Розкрийте її вплив на психічний розвиток дитини.

48.Підлітковий вік – вік важковиховуваності. Чи справедливе дане твердження? Розкрийте причини відхилень у поведінці важковиховуваних підлітків.

49.Розкрийте особливості емоційного розвитку малят у період раннього дитинства, його значення, на вашу думку.

50.Як і чому відбуваються зміни у формуванні систем потреб, інтересів, мотивів і розвитку самосвідомості, самооцінки та рівня домагань у підлітків? Доведіть свою думку.

51.Які особливості мислительної діяльності дітей ранньою віку. Наведіть приклади.

52.Які зміни відбуваються у розвитку вищих психічних функцій у підлітковому віці?

53.Охарактеризуйте передумови і початок формування особистості дитини в ранньому дитинстві.

54.Чому ранню юність розглядають як специфічне соціально-психологічне явище? В чому різниця у соціальній ситуації розвитку юнаків та підлітків?

55.Дайте психологічну характеристику вимоги "Я сам" в перед дошкільного дитинства.

56.У чому полягають особливості спілкування та емоційного життя в ранній юності та шляхи і засоби виховання вищих почуттів у старшокласників?

57.Предметно-маніпулятивна діяльність - провідна діяльність періоду раннього дитинства. Обґрунтуйте відповідь.

58.Поясніть, які фактори впливають на професійно-життєве самовизначення старшокласників?

Контрольні запитання

Змістовний модуль 2. Педагогічна психологію як галузь психологічного знання. Соціально-психологічні аспекти виховання підростаючого покоління. Психологія педагогічної діяльності і особистості вчителя

 1. Охарактеризуйте навчання та виховання як предмет педагогічної психології.

 2. В чому полягає специфіка завдань педагогічної психології у порівнянні з іншими галузями психології.

 3. Обгрунтуйте позицію, що педагогічна психологія по відношенню до педагогіки виступає як найближча базисна дисципліна.

 4. Дайте характеристику основним розділам педагогічної психології.

 5. Покажіть зв’язок педагогічної психології із суміжними науками та з іншими галузями психології.

 6. Розкрийте коло проблем педагогічної психології. Ваше розуміння їх наукового (теоретичного) та практичного значення.

 7. Розкрийте зміст поняття “метод” і “методика”. Класифікація методів дослідження.

 8. Які існують вимоги до організації дослідження. Чи є відмінність в організації лабораторних і природних досліджень?

 9. Охарактеризуйте роль експериментальних досліджень в навчально-виховному процесі. Констатуючий та формуючий експеримент, психолого-педагогогічний експеримент, їх особливості.

 10. Дайте характеристику загальним та спеціальним методам педагогічної психології.

 11. Проаналізуйте основі етапи та принципи побудови досліджень з педагогічної психології.

 12. Дайте характеристику емпіричної групи методів вивчення психіки дитини.

 13. Розкрийте переваги та недоліки спостереження та самоспостереження у процесі вивчення психіки дитини.

 14. Охарактеризуйте різні види тестів та вимоги до їх використання в педагогічній практиці.

 15. В чому полягають особливості усного та письмового опитування?

 16. Визначте особливості використання психологом різноманітних методів з метою першого знайомства з учнями, глибокого вивчення їх психіки, формування колективу.

 17. Як можна використати наукові методи дослідження педагогічної психології в безпосередньому навчально-виховному процесі для його оптимізації?

 18. Охарактеризуйте поняття “навчання”, “учіння”, “научіння” та психологію їх практичної реалізації та взаємозв’язку в навчально-виховній діяльності.

 19. Розкрийте види, умови та механізми процесу научіння.

 20. Проаналізуйте особливості співвідношення між научінням та розвитком особистості дитини.

 21. Охарактеризуйте сучасні концепції научіння.

 22. Дайте аналіз учіння як специфічної форми самостійної діяльності учнів.

 23. Розкрийте причини виникнення важковиховуваності у дітей. Вкажіть шляхи попередження появи важковиховуваності та її подолання.

 24. Охарактеризуйте біогенну та соціогенну теорії виховання.

 25. Що, на Вашу думку, свідчить про загальні закономірності та індивідуальні особливості формування, прояву та взаємозв’язку умінь та навичок в навчальній діяльності учнів?

 26. Обгрунтуйте суть та важливість виділення психологічних компонентів засвоєння знань учнями.

 27. Дайте характеристику процесу запам’ятовування та збереження набутої і осмисленої інформації як психологічного компонента засвоєння знань учнями.

 28. В чому полягає суть та важливість такого компоненту засвоєння знань, як осмислення, розуміння учнями навчального матеріалу?

 29. Розкрийте необхідність та особливості формування активного, самостійного і творчого мислення учнів в процесі навчання.

 30. Проаналізуйте вплив проблемного навчання на формування активного, самостійного і творчого мислення учнів.

 31. Педагогічна оцінка як засіб стимулювання і виховання дитини. Як педагогічна оцінки залежить від віку дитини?

 32. Наведіть приклади типів і способів вирішення конфліктів у педагогічному колективі.

 33. Розвиток особистості у дитячих групах і колективах. Охарактеризуйте двоякість впливу дитячої групи і колективу на розвиток особистості дитини.

 34. Система “вчитель-учень”. Вплив особистості вчителя на формування особистості учня. Чим можна говорити про негативні і позитивні впливи в контексті такої взаємодії.

 35. Ефективність діяльності вчителя. Які критерії ефективності такої діяльності можна визначити? Як вони співвідносяться із завданнями педагогічної психології – забезпечення навчання, виховання і розвитку?

 36. Охарактеризуйте цілі, засоби та інститути процесу виховання на сучасному етапі розвитку суспільства.

 37. Визначте можливі позитивні та негативні моменти у діяльності різних інститутів виховання.

 38. Охарактеризуйте загальні психологічні закономірності формування особистості в шкільному віці.

 39. Проаналізуйте роль мотивів у процесі виховання підростаючого покоління.

 40. Як Ви розумієте твердження “виховання в колективі і через колектив”?

 41. Охарактеризуйте можливості впливу колективу на процес становлення особистості дитини.

 42. Розкрийте психологічні основи індивідуального підходу до процесу виховання.

 43. Охарактеризуйте суть, передумови та зв’язок з вихованням процесу самовиховання та самоудосконалення особистості.

 44. Розкрийте місце педагога в сучасному суспільстві та специфічні характеристики його діяльності.

 45. В чому полягає індивідуальний стиль діяльності педагога?

 46. Що, на Вашу думку, входить у зміст поняття психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності?

 47. Охарактеризуйте психологію педагогічної діяльності та особистості вчителя як організатора процесів навчання, виховання та розвитку.

 48. Які уміння і навички, на Вашу думку, визначають професійність педагога, продуктивність його діяльності?

 49. Дайте характеристику професійно важливим якостям особистості вчителя.

 50. Як би Ви розкрили психологію діяльності вчителя, його вплив на учня за таким визначенням його майстерності: вчитель посередній – викладає, хороший – пояснює, майстер – показує, творець – надихає?

 51. Охарактеризуйте структуру та умови формування педагогічних здібностей.

 52. Як Ви розумієте твердження “педагогічне спілкування як творчий процес”?

 53. Охарактеризуйте психологічні бар’єри у спілкуванні вчителя та учня і можливі шляхи їх подолання.

 54. Охарактеризуйте специфіку професійно-педагогічного спілкування.

 55. Покажіть взаємозв’язок стилів педагогічного спілкування з успішністю та психологічним розвитком учнів у процесі навчання та виховання.

 56. Розкрийте психологічні основи педагогічного такту вчителя та можливості його вдосконалення.

 57. В чому, на Ваш погляд, суть та функції педагогічної моралі, її специфічні відмінності від моралі інших професій?

 58. Розкрийте особливості педагогічної майстерності вчителя як компонента навчально-виховного процесу та індивідуально-особистісної характеристики.

 59. Визначте критерії ефективності діяльності вчителя як організатора навчально-виховного процесу та учнівського колективу.

 60. Як Ви розумієте зміст і психологію самовиховання та самоудосконалення вчителя?

 61. Охарактеризуйте якості творчого вчителя та можливі шляхи їх формування.

 62. Охарактеризуйте види, функції, вимоги до контрольно-оцінкової діяльності вчителя.

 63. Які найчастіше, на Вашу думку, зустрічаються відхилення у здійсненні контрольно-оцінкової діяльності вчителя. Як це позначається на формуванні особистості учня та продуктивності навчально-виховного процесу?

 64. Дайте характеристику основним завданням та напрямкам роботи психологічної служби в закладах освіти.

 65. Розкрийте особливості навчання і виховання дітей з порушенням зору, слуху, мови.

 66. Етапи навчання, їх психологічне обґрунтування.

 67. Научіння: розкрийте психологічний зміст поняття. Покажіть роль значущих дорослих (вчителів, батьків) у формуванні максимального рівня научуваності дитини (школяра).

 68. Роль досліджень педагога-психолога К.Д.Ушинського в становленні вікової педагогічної психології. На скільки тепер актуальною є його система ідей і розроблених принципів. Обґрунтуйте свою думку.

 69. Розвиток педагогічної психології у 20-ті роки радянського періоду: активізація психологічних досліджень; психофізіологічні дослідження і їх значення для розвитку психологічної психології.

 70. Питання педагогічної психології в працях А.С.Макаренка. Поясніть, як ви розумієте їхню сучасну теоретичну і практичну актуальність?

 71. Становлення педагогічної психології як науки. Розкрийте зміст предмету педагогічної психології, його розуміння та уточнення.

 72. Дайте психологічну характеристику компонентів діяльності дитини. Як ви розумієте взаємозв’язок між ними (конструктивний-комунікативний-організаторський)?

 73. Розвиток особистості у дитячих групах і колективах. Охарактеризуйте двоякість впливу дитячої групи і колективу на розвиток особистості дитини.

 74. Система “вчитель-учень”. Вплив особистості вчителя на формування особистості учня. Чим можна говорити про негативні і позитивні впливи в контексті такої взаємодії.

 75. Ефективність діяльності вчителя. Які критерії ефективності такої діяльності можна визначити? Як вони співвідносяться із завданнями педагогічної психології – забезпечення навчання, виховання і розвитку?

 76. Як би ви визначили нормативні вимоги до врегулювання стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу (учні, батьки, колеги-вчителі тощо).

 77. Основні, на вашу думку, принципи організації і проведення навчального процесу. Організація навчально-пізнавальної діяльності та проблеми навчання і розвитку в педагогічному досвіді (на прикладі передового досвіду).

 78. Обґрунтуйте твердження, що процес научіння – це не лише оволодіння учнями основ наук, а й формування умінь і навичок.

 79. Як відбувається розумовий розвиток дитини (учня) в процесі навчання. Які критерії та норми розумового розвитку, шляхи виявлення його рівня.

 80. Научіння як індивідуально-психологічна характеристика. Поняття загальної і спеціальної научуваності та взаємозв’язок її з розумовим розвитком дитини.

 81. Поняття психологічної готовності дитини до навчання, характеристика її компонентів. Яких якісних змін вони набувають в контексті системного навчання?

 82. Педагогічна психологія як наука, історія її становлення. Значення педології в розвитку психологічної науки.

 83. Мотиви і їх роль в забезпеченні навчальної діяльності учнів. Як можна дослідити мотивацію учіння школяра?

 84. Специфічні характеристики педагогічної діяльності: напрямки; етапи; функції вчителя.

 85. Вивчення вікових особливостей розвитку дітей різного віку. Метод зрізів.

 86. В чому причини загальної неуспішності молодших школярів?

 87. Під впливом яких умов, по-вашому, формується позитивне ставлення учня до учіння? Чому його необхідно формувати?

 88. Вкажіть шляхи і засоби підвищення ефективності діяльності педагогічного колективу

 89. Методи і стиль керівництва педагогічним колективом. Які позитивні і негативні сторони авторитарного, демократичного і ліберального стилів керівництва педагогічним колективом.