Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_RV_ROB_PROG_obolon_complete.DOC
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
253.44 Кб
Скачать

Перелік питань для модульного контролю

Змістовний модуль 1

 1. Загальнi вiдомостi про метрологiю. Означення процесу вимiрювання, мiри, еталону.

 2. Вимiрювальний прилад (означення). Види вимiрювальних приладiв.

 3. Класифiкацiя електричних сигналiв. Сигнал вимiрювальної iнформацiї (означення).

 4. Детермiнованi сигнали. Означення та приклади. Поняття про випадковi сигнали.

 5. Iмпульснi сигнали. Параметри iмпульсних сигналiв. Щiльнiсть iмпульсiв. Вiдео- i радiоiмпульси.

 6. Абсолютна й вiдносна похибки вимiрювань. Приведена похибка.

 7. Класи точностi аналогових i цифрових вимiрювальних приладiв.

 8. Систематична й випадкова похибки. Методи зменшення впливу систематичної похибки. Спосiб виявлення систематичної похибки.

 9. Hормальний закон розподiлу випадкової похибки. Дисперсiя випадкової похибки.

 10. Основнi характеристики та параметри вимiрювальних приладiв.

 11. Побудова графiкiв за експериментальними даними.

 12. Прилад магнiтоелектричної системи, його можливостi та особливостi. Рiвняння перетворення.

 13. Вимiрювальнi прилади електромагнiтної системи.

 14. Вимiрювальнi прилади електродинамiчної та електростатичної систем.

 15. Будова, принцип роботи та використання логометрiв.

 16. Еквiвалентнi схеми ввiмкнення амперметра та вольтметра на постiйному та змiнному струмi.

 17. Вимiрювання змiнних струмiв (загальнi вiдомостi). Еквiвалентна схема випрямляючого моста на змiнному струмi.

 18. Вимiрювання високочастотних струмiв термоелектричним та фотоелектричним методами.

 19. Електроннi вольтметри (стуктурнi схеми).

 20. Схеми вiдкритого та закритого входiв електронних вольтметрiв.

 21. Цифровий вольтметр з часо-iмпульсним перетворенням. Структурна схема та дiаграми станiв.

 22. Цифровий вольтметр з частотно-iмпульсним перетворенням. Схема та дiаграми станiв.

 23. Загальнi вiдомостi про вимiрювання потужностi. Вiдноснi одиницi вимiрювання потужностi й напруги.

 24. Вимiрювання потужностi на звукових i високих частотах. Cхема ватметра з датчиком Холла.

 25. Вимiрювальнi генератори. Загальнi вiдомостi та класифiкацiя.

 26. Генератори iнфранизьких та звукових частот. Структурнi схеми та принцип роботи.

 27. Генератори вiдео- та радiочастот. Структурнi схеми та ринцип роботи.

 28. Принципи побудови схем формування iмпульсiв. Iмпульснi генератори.

 29. Види шумiв, їх спектральний розподiл. Поняття про коефiцiєнт шуму. Генератори шумових сигналiв.

Змістовний модуль 2

 1. Електроннi осцилографи, призначення та узагальнена структурна схема.

 2. Функцiональнi можливостi осцилографа при дослiдженнi електричних сигналiв. Особливостi роботи з електронними осцилографами.

 3. Вимiрювання частоти i часових iнтервалiв методом калiброваних мiток. Iншi методи вимiрювання частоти.

 4. Мостовий метод вимiрювання параметрiв радiосхем. Рiвняння балансу моста.

 5. Вимiрювання ємностi i тангенса кута втрат конденсаторiв мостовим методом.

 6. Вимiрювання iндуктивностi та добротностi резонансних електричних кiл мостовим методом.

 7. Резонанснi методи вимiрювання ємностi конденсаторiв.

 8. Резонанснi методи вимiрювання iндуктивностi та добротностi.

 9. Способи вимiрювання коефiцiєнта модуляцiї.

 10. Аналiз частотного спектра сигналiв. Паралельний i послiдовний методи аналiзу (загальнi принципи).

 11. Hелiнiйнi спотворення, метод їх вимiрювання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]