Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_RV_ROB_PROG_obolon_complete.DOC
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
253.44 Кб
Скачать

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан фізичного факультету

___________І.В. Гуцул

30 серпня 2012 року

Робоча програма

з курсу Радіовимірювання

Галузь знань: 0509 – Радіотехніка

для напряму підготовки 6.050901 – Радіотехніка

Факультет фізичний

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

Нормативні

дані

Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Лабораторних

(год)

Практичних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен (семестр)

Денна

2

4

108

3

36

18

-

-

54

-

-

(4)

-

Чернівці

2012р.

Робоча програма складена: Хандожком Олександром Григоровичем, доцент, Веригою Андрієм Дмитровичем, асистент.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки фізичного факультету ЧНУ

протокол № 1 .

" 29 " серпня 2012 року

Завідувач кафедри ____________________________ /Політанський Л.Ф./

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою фізичного факультету

" 30 " серпня 2012 року

Голова методичної ради

фізичного факультету ___________________________/Зушман І.М./

(підпис) (прізвище, ініціали)

Анотація

дисципліни "Радіовимірювання" для студентів спеціальності 6.050901 – Радіотехніка

Курс “Радіовимірювання” є одним з основних для студентів, які навчаються за спецiальнiстю "Радіотехніка". Методи електро- та радiовимiрювань знайшли широке застосування в найрiзноманiтнiших галузях сучасної науки i техніки, тому вивчення даного предмета суттєво допоможе майбутньому iнженеровi в освоєнні інших дисциплін та спецкурсів. Необхідно також відзначити що значна частина дипломних проектів i робіт так чи інакше пов'язана з розробкою вимірювальної радіоапаратури, i тому знання теорії та практичні навики з даного курсу допоможуть студентові при завершенні вищої технічної освіти.

Метою викладання дисципліни "Радіовимірювання" є формування у студентів основних понять по питанням метрології та основ вимірювальної техніки, принципах процесу вимірювань, основних вузлів пристроїв вимірювання, розвинути здатність студента застосовувати отримані знання у в реальній ситуації, аналізувати та описувати процеси вимірювання та перетворення сигналів математично в процесі вимірювань, здійснити вимірювання необхідної фізичної величини, врахування та обчислення відповідних похибок.

Дана дисципліна призначена для вивчення загальних принципів проведення вимірювань, методів вимірювань, причини виникнення похибок вимірювань, принципів роботи вимірювальних приладів.

Для успішного освоєння матеріалу дисципліни студент повинен володіти знаннями, отриманими при вивченні наступних дисциплін: вища математика; основи теорії кіл, радіоприймальні пристрої. В подальшому одержані знання з даного курсу студентам потрібні при вивченні всіх спеціальних дисциплін спеціальності "Радіотехніка" та виконання лабораторних робіт з інших дисциплін.

Лектор:

асистент Верига А.Д.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]