Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
240.64 Кб
Скачать

14. Методичне забезпечення

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення курсу «Етносоціальні та етнополітичні процеси в Україні» (ІКНМЗД), розроблений доцентом Чумаком В.М., який містить програму навчального курсу, плани семінарських занять зі списком рекомендованої літератури, теми й критерії оцінювання ІНДЗ, критерії оцінювання поточних знань студентів, список рекомендованої літератури до всіх тем курсу та ІНДЗ, тести; ілюстративний матеріал для використання мультимедійних засобів навчання.

15. Рекомендована література Базова

 1. Абетка етнополітолога. У 2-томах. – К., 1996.

 2. Антонюк О.В. Формування етнополітики Української держави: історичні та теоретико-методологічні засади. – К., 1999. – 282 с.

 3. Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики. – Львів, 2006. – 490 с.

 4. Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник. – К. 2004. – 342 с.

 5. Етнонаціональні проблеми в Україні: історія та сучасність. – К., 2001. – 423 с.

 6. Етнополітична ситуація в Україні: спроби наукової інтерпретації. – К., 1993.

 7. Євтух В.Б. Проблеми етнонаціонального розвитку: український і світовий контексти. – К., 2001. – 206 с.

 8. Куц Ю.О. Етнополітичні державотворчі процеси в Україні: управлінський аспект. – Харків, 2002. – 202 с.

 9. Мала енциклопедія державознавства. – К., 1996. – 942 с.

 10. Пірен М. Етнополітичні процеси в сучасній Україні. – К., 1999. – 207 с.

 11. Пірен М.І. Основи етнопсихології. - К., 1998. - 438 с.

 12. Шелест Д.С., Юрченко М.М. Політико-правові основи етнодержавотворення в Україні. – Одеса, 1999.

Допоміжна

 1. Гаєвський Б., Ребкало В. Державний статус національних інтересів // Вісн. УАДУ. - 1998. - № 2. - С.99 - 106.

 1. Гарань О. Еліти в історії України ХХ століття // Сучасність. – 1993. - №12.

 2. Етнічні спільноти України: Довідник. – К.: Фенікс, 2001. – 252 с.

 3. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні в ХХ ст.: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.

 4. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею та організацію українського монархізму. – К.- Філадельфія, 1995.

 5. Малиновська О.А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями: Монографія. – К.:НАДУ, 2004. – 235 с.

 6. Майборода О. Етнонаціональна політика і перспективи етносоціального розвитку в Україні // Сучасність. – 1995. - №12.

 7. Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення – к.: Вид-во “Україна”, 1997.

 8. Мейс Дж. Геополітичні імплікації етнополітики // Політична думка. – 1995. - №1. – С.92-105.

 9. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: Енцикл. /За ред Ю.І. Римаренка. – К.: Довіра, 1998.

 10. Надолішній П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 264 с.

 11. Надолішній П.І. Розбудова нової системи врядування в Україні: етнонаціональний аспект (Теоретико-методологічний аспект). – К.: Одеса. - Вид-во УАДУ; Астропринт , 1999. – 304 с.

 12. Побєда Н. О. Регіональна політика та етнополітичні відносини // Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на Півдні України і актуальні проблеми державного управління: Матеріали регіонал. наук.-практ. конф., Одеса, 1996. Ч.ІІ. – Одеса, 1996. – С.60.

 13. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К., 1995.

 14. Скуратівський В, Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика: Навч. посібник. – К.:Вид-во УАДУ, 1997.

 15. Степаненко В. Этнос – демос- полис: этнополитические проблемы социентальной трансформации в Украине.// Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. - №2. – С102.

 16. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К., 2005.

 17. Трощинський В., Шевченко А. Пошуки згоди і миру в сімействі. Концептуальні засади етнополітики // Віче. – 1997. - №10. – С.31-44.

 18. Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. – К., 1996.

 19. Шульга Н. Национальная и политическая маргинализация в условиях системного кризиса // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. - №1. – С.5

Соседние файлы в папке Спец.курс з історіїї України