Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
240.64 Кб
Скачать

13

Форма № Н - 3.04

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського»

Кафедра історії України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

Ананьєв А.М.

“______”_____________2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП 2.09 Етносоціальні та етнополітичні процеси в Україні

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.02.03.02 Історія

(шифр і назва напряму підготовки)

інститут, факультет Інститут психології. Історико-філософський факультет

(назва інституту, факультету)

Одеса – 2013

Робоча програма з навчальної дисципліни (спецкурсу) «Етносоціальні та етнополітичні процеси в Україні» для студентів за напрямом підготовки 6.020302 Історія, 29 серпня 2013 року . 13 с.

Розробник: Чумак Володимир Михайлович, завідувач кафедри історії України, кандидат історичних наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії України

протокол від 29 серпня 2013 року № 1

Завідувач кафедри історії України В.М. Чумак

29 серпня 2013 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020302 Історія

Протокол від. 30 серпня 2013 року № 1

Голова Н.В.Яблонська

Секретар Т.Ю.Осіпова

30 серпня 2013 року

Ó ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2013 рік

 1. Опис навчальної дисципліни «Етносоціальні та етнополітичні процеси в Україні»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -2

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

(шифр і назва)

Вибіркова

(за вибором студентів)

Напрям підготовки

6.020302 Історія

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – Творча робота (есей) (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 1,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

год.20

год. 8

Семінарські

год.16

год. 4

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

год. 14

год. 38

Індивідуальні завдання: год.10

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 60% : 40%

для заочної форми навчання - 20% : 80%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Етносоціальні та етнополітичні процеси в Україні»

Мета викладання навчальної дисципліни «Етносоціальні та етнополітичні процеси в Україні» полягає у засвоєнні студентами сутності і природи етнонаціональних процесів у сучасному українському суспільстві; формуванні у них здатності адекватно діяти в мультикультурному середовищі й враховувати фактор поліетнічності у викладанні курсу історії України.

Завдання вивчення спецкурсу «Етносоціальні та етнополітичні процеси в Україні»:

 • ознайомити студентів з сучасними науковими підходами осмислення понять, категорій та концепцій національної та етнічної політики,

 • надати базові знань з основ національної, етнічної політики і осмислення з позицій сьогодення процесів, проблем етнонаціонального розвитку в поліетнічному українському суспільстві,

 • навчити студентів адекватно діяти в мультикультурному середовищі, бути толерантними й використовувати набуті знання й компетентності у у викладанні історії у школі.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • факти, основні поняття курсу, методологію аналізу етносоціальних та етнополітичних процесів;

 • історичне підґрунтя сучасних етнополітичних процесів в Україні;

 • етнодемографічну та етнополітичну ситуацію в Україні, тенденції її розвитку;

 • зміст нормативно-правових актів, що регулюють етносоціальні процеси в Україні, та механізми їх реалізації;

 • основні напрямки державної етнополітики. в українській державі.

вміти:

 • визначити основні тенденції розвитку етносоціальних відносин та етнополітики в Україні;

 • практично використовувати нормативно-правові документи, що регулюють міжнаціональні відносини;

 • використовувати набуті знання й компетентності у у викладанні історії у школі.

Соседние файлы в папке Спец.курс з історіїї України